Meninger

Frøya Venstre vil ha forbedringer

Meninger

En viktig drivkraft i politikken er hele tiden å få til forbedringer for kommunens innbyggere, også i en tid med vekst og utvikling. Selv om de fleste har det bra og næringslivet i øyregionen går godt, trengs det forbedringer.

Morgendagens omsorg

Frøya Venstre har hatt fokus på at dagens sykehjem mangler dusj i de fleste beboerrom. Dette er uverdig i dag. Nå vet vi at sykehjemmet er for institusjonspreget og vil bli erstattet med nybygg for helsehus og omsorgsboliger. Planene så langt ser veldig bra ut. Vi har stilt spørsmål underveis i prosessen og vil fortsette med dette. Det er viktig å stille kritiske og konstruktive spørsmål i en sak som betyr så mye for framtida.

Kvalitetsløft for skolen

Frøya Venstre har fortsatt sterk fokus på skole. Et kvalitetsløft for skolen har prioritet nr. 1 da vi vet at resultatene er for dårlige, særlig avgangsresultatene, for de som går ut fra 10.trinn. Den inngåtte samarbeidsavtalen mellom de borgerlige partiene har også satt kvalitetsløft for skole helt øverst. Vi er klar på at det må settes inn nødvendige ressurser for å sikre kvaliteten på læringen, særlig innen basisfagene lesing, skriving og regning.

Andre viktige forbedringsområder

- Kommunal planlegging

Vi henger etter på dette området. Det gis mange dispensasjoner som gjør at planene ikke fungerer som styringsredskaper. Sakene blir ikke grundig behandlet, og det blir umulig å praktisere likebehandling og skape forutsigbarhet. Planleggingsarbeidet må prioriteres. Planene må etterleves.

- Næringsareal

Vi har i dag en situasjon der det er bedrifter som ikke kan tilbys næringsareal pga. manglende planlegging og tilrettelegging. Dette handler også om prioritering av planleggingsarbeidet. Vi må komme i forkant med næringsarealer og god infrastruktur slik at tilbud kan gis når behov dukker opp.

- Fiskerinæringen

Næringen har hatt svikt i rekrutteringen. Inngangsbilletten for en fisker er i dag høy. Frøya Venstre vil fortsatt arbeide for å få på plass en ordning med stønadslån.

- Fylkesveiene

Her ser vi at det er mye som må gjøres. Standarden er for dårlig, bl.a. som følge av mye tungtransport. Det må utøves et større politisk trykk overfor fylkeskommunen for å få gjennomslag.

- Hurtigbåtforbindelse Trondheim–Sistranda

Næringslivet har påpekt behov for en slik hurtigbåtforbindelse. Etter at miljøvernminister Ola Elvestuen har fått bevilget penger til utvikling av fossilfrie hurtigbåter, går det an å prøve å få til en forsøksordning med fossilfri hurtigbåt Trondheim–Sistranda.

- Øyrekka

Befolkningen i øyrekka viser engasjement for å opprettholde bosettingen. Vi må støtte dette gjennom politisk arbeid. I borgerlig gruppe er det stort engasjement for øyrekka. Vi vil bl.a. etablere et næringsfond for øyrekka. Samtidig vil vi bidra til realisering av folkehøgskole. Venstre er «folkehøgskolepartiet» og er nå i regjering, og i partiet er det tro på at folkehøgskole i øyrekka vil komme på plass.

- Boliger

Vi mangler i dag boliger å tilby kommunalt nyansatte. Dette hadde vi før, bl.a. med «lærerbyen». Tilbud om bolig kan være viktig for rekrutteringen. Samtidig vet at det er vanskeligstilte som mangler botilbud. Vi vil ha en aktiv boligpolitikk for å løse behovene.

- Sitkagrana

Det må treffes raske og kraftige tiltak for å hindre at Frøya gror igjen av sitkagran.

- Integrering

Vi har hatt stor arbeidsinnvandring. Det er viktig med norskkunnskaper for å få til god integrering. Borgerlig gruppe vil satse mer på norskopplæring og samfunnskurs, og i tillegg støtte integreringsarbeidet i grendene.

- Kommuneøkonomi

Gjelden har blitt skyhøy pga. rekordstore investeringer. Vi er nødt til å vise forsiktighet med nye investeringer som belaster kommunens drift og som går ut over lovpålagte oppgaver.

- Åpenhet

Det har vært saker som har vist manglende åpenhet. Vi vil at saker skal legges fram på en åpen og ærlig måte. Vi vil ha et åpent og levende lokaldemokrati.

Det er mange flere forbedringsområder som kunne vært nevnt. Du finner flere i programmet vårt, og i den borgerlige samarbeidsavtalen.

Frøya Venstre er på lag med framtida. En motivasjon og ledestjerne er at det politiske arbeidet skal bedre livskvaliteten for kommunens innbyggere. Vi ser ikke noe større mål enn å fremme livskvalitet og menneskelig vekst, samtidig som vi bevarer livsbetingelsene for dem som kommer etter oss.


Godt valg.


Arvid Hammernes

ordførerkandidat

Frøya Venstre