- Ukollegialt og rotete av ordføreren

Meninger

Mistillit/Kjerkneset

Jeg ser det som helt naturlig at ordføreren har meninger om min uttalte mistillit mot rådmannen og også at han redegjør for hvordan han vil håndtere/ikke håndtere denne. Så langt helt greit! Jeg hadde selvsagt heller ingen illusjoner om å få med meg noe samlet kommunestyre på mistillit mot rådmannen, men nå var altså mitt beger fullt.

Imidlertid synes jeg det blir både ukollegialt og rotete av ordføreren å nærmest begynne å realitetsbehandle den konkrete saken i avisen. Teknisk komite er delegert myndighet fra kommunestyret til å ta beslutninger i slike saker og her har en enstemmig komite altså gjort et «positivt» vedtak og konkludert med at byggesøknaden er i tråd med vedtatt reguleringsplan som er enstemmig vedtatt av kommunestyret. Fylkesmannen har nå riktig nok opphevet dette vedtaket, men påpeker at vedtaket ikke nødvendigvis er feil. Fylkesmannen legger til grunn at vedtaket ikke er godt nok begrunnet ift. avvisning av klager i saken.


Uttrykker åpen mistillit til rådmannen: «Rotter seg sammen»

Komiteleder Dag Willmann (H) beskylder rådmann Laila Eide Hjertø for å motarbeide byggeprosjekt. Nå har han ikke lenger tillit til rådmannen.

 

 

Ift. byggesøknaden var det kommet inn klager fra tre naboer: Hitra kommune (som eier av kirkeeiendommen i Fillan), Hitra Idrettslag og en privat nabo. Både klagen fra Hitra kommune og Hitra Idrettslag går hovedsakelig på estetiske momenter som terrenginngrep og en for ruvende bygningsmasse. Her skal en ha med seg at da kommunestyret behandlet reguleringsplanen høsten 2018 var det fra utbygger vedlagt flere skisser av tiltenkt bygningsmasse innenfor planen. Byggesøknaden, som opphevelsesvedtaket fra fylkesmannen gjelder, inneholder tegninger av bygningsmasse som er til forveksling lik de skissene som fulgte reguleringsplanen. Det var også satt et tak på antall boenheter i reguleringsplanen som utbygger også har holdt seg innenfor i byggesøknaden. Komiteen mente da at momentene i disse klagene var forhold som ble avklart under behandlingen av reguleringsplanen høsten 2018. I og med at dette var et enstemmig kommunestyre-vedtak var dette momenter som komiteen ikke fant det riktig å snu om på i behandlingen av byggesaken. Derfor har komiteen avvist klagene og dette er for øvrig også i tråd med f.eks. argumentasjon som rådmannen selv benyttet i annen sak om endring av leilighetsbygg i Vikan (Fillan).

Når det gjelder klage fra privat nabo går denne hovedsakelig på tap av solforhold, eller det er det som særlig skiller denne klagen fra de andre klagene. Her kan det nevnes at det bygget som ifølge skissene som fulgte reguleringsplanen kunne bli mest problematisk ift. solforhold for denne naboen, i byggesøknaden er trukket lengre tilbake i terrenget. Komiteen konkluderer med bakgrunn i dette at det skapes faktisk en bedret situasjon ift. solforhold for angjeldende nabo enn det som var angitt i reguleringsplanen (enstemmig vedtatt av kommunestyret). Derfor har komiteen også avvist denne klagen.

Det kan også nevnes at byggesøknaden ikke inneholder noen forhold som krever dispensasjon fra vedtatt reguleringsplan.

Personlig vil jeg avslutningsvis hevde at vi har sett, og ser fremdeles, at rådmannen i Hitra kommune problemfritt innstiller på positive vedtak på andre lokaliteter i Fillan-området med (minst) like store terrenginngrep som denne byggesøknaden angir. Det er f.eks. bare å se til Aurtoppen, Vikantoppen og nå sist, Litjslokheia. Jeg har for så vidt ingenting å utsette på disse planene, men det må tilstrebes en mest mulig likeverdig behandling av utbyggere tenker jeg. Når man ser hvor stor prestige rådmannen (og nå også ordføreren) har lagt i å hindre utbyggingsplaner i Fillan-området er jeg nesten fristet til å reise spørsmålet om hvor habil er egentlig Hitra kommune til å behandle slike planer i dette området? Det er jo f.eks. overveiende sannsynlig at Kjerkneset-planen har potensial til å bli en betydelig konkurrent til kommunens «egen» stor-boligplan for Litjslokheia?

Helt til slutt litt sutring og selvmedlidenhet: Jeg hater egentlig rollen som politisk petimeter som jeg nå føler meg tvunget inn i. Jeg skulle inderlig gjerne ha ønsket å få drive utelukkende med plan- og byggesaksbehandling som skaper utvikling for hittersamfunnet. Jeg føler midlertid at erfaringen fra den siste valgperioden som leder av Teknisk komite i for stor grad har dreid seg om gnisninger ift. rådmannens forberedende plan- og byggesaksbehandling og (for meg) åpenbare underforliggende føringer for denne. Med vedvarende manglende politisk gjennomslag og forståelse hos rådmannen må jeg bare innrømme at dette har tæret hardt på min motivasjon for å bedrive lokalpolitisk plan- og byggesaksbehandling. Måtte bedre lykke følge min etterfølger!


Dag Willmann, (avtroppende) leder i TEK