Meninger:

- Vi ber om at det blir bygd en 2-felts bru

Meninger

Snarlig bygging av ny Knarrlagsund bru med tilfredsstillende trafikksikkerhet og standard

Rask framdrift
Vi i Brualliansen for ny Knarrlagsund bru setter stor pris på at myndighetene har fokus på å få til en snarlig realisering av Knarrlagsund bru. Dagens bru er i meget dårlig forfatning, og det er viktig for både beboere og et aktivt næringsliv å unngå ytterligere begrensninger/restriksjoner for ferdsel over brua med de negative konsekvenser det vil ha for øysamfunnet.

Trafikksikkerhet i fokus

Vi i Brualliansen har ment at alternativ lavbru vest i Knarrlagsund trolig er den beste løsningen. Ja, i forhold til trafikksikkerhet er dette avgjort den aller beste løsningen da trafikken blir ført utenom Knarrlagsund sentrum.


 

Dersom det viser seg at brualternativ øst blir valgt av myndighetene pga rask realisering og at den er billigst ut fra nye beregninger gjort av Vegvesenet, må det følge med en pakke som ivaretar trafikksikkerheten gjennom Knarrlagsundet på en tilfredsstillende måte. Tiltak her må iverksettes samtidig som ny bru bygges og ha en standard der myke trafikanter, små som store kan ferdes langs veien på en trygg og god måte. Dagens alternativ øst har ikke med noen trafikksikkerhetstiltak gjennom Knarrlagsund sentrum, kun over brua og noen meter på hver side av brua. Vi forutsetter også at det bygges opphøyd fortau over brua.
Framtidsrettet bruløsning

I Norge har det den senere tiden vært fra politisk hold fokus på at vi må bygge våre veier ut fra framtidas behov 50-100 år framover, ikke 5-10 år da dette samfunnsøkonomisk blir den aller dyreste løsningen ved at de nye veiene etter kort tid må oppgraderes ut fra nye behov. Vi mener at en 1-felts bru over Knarrlagsundet er en kortsiktig, dyr løsning, og vi er veldig overrasket over at Vegdirektorat ser bort fra de sentrale politiske føringene og sier ja til dette.
Vi ber om at det blir bygd en 2-felts bru over Knarrlagsundet for å møte framtidas behov og muliggjøre en fortsatt vekst i næringslivet i et område som av Fylkeskommunen er beskrevet som et av vekstområdene innenfor næringsutvikling i Trøndelag. Vi ber også om at det estetiske må ivaretas ved valg av brutype.

Vi oppfordrer til bredt engasjement. Foreldre, beboere, skole, barnehage, næringsliv, yrkessjåfører, ja alle som bor og ferdes gjennom Knarrlagsund. La oss stå sammen om god framtidsrettet bruløsning der også trafikksikkerheten gjennom Knarrlagsundet blir ivaretatt på en god måte.


Hilsen Brualliansen for ny Knarrlagsund bru Elisabeth K. Audestad, Kolbjørn Ulvan, Arild Audestad, Jan Tore Reksen, Lennart Bakeng, Nils I. Selvåg, Edvard Ulvan