Meninger

- Slå ring rundt naturen nå

Meninger

Tap av artsmangfold er en av de alvorligste truslene i vår tid. Det er viktig å fokusere på klima og marin forsøpling, men tap av arter og deres leveområder må settes mer i fokus.

Fluesnapper  

 

Tap av mangfold

I de siste årene har det blitt etablert veldig mange nye vindmølleparker på kysten og i fjellet. Nå planlegges det et ytterlige nye vindkraftverk. Det går med store arealer av sårbar natur.

En irriterende skjære 

 

For å få lov til å være Europas grønne batteri, glemmer vi å ta vare på vårt eget naturmangfold. F.eks er både myr og kystlynghei naturtyper vi har får lite av. I det planlagte vindindustriområdet på Frøya, vil inngrepene føre til en katastrofal innvirkning på et reproduserene hubropar.

Hjorter på Meland gård 

 

Urørt natur- snart et sjeldent gode

Bare et par tiår fram i tid, vil urørt natur bli stadig vanskeligere å finne. Til alle tider har folk søkt stillheten i naturen. Det urbane mennesket fyller hodet med så mange sanseinnrykk, at det er behov for å oppsøke den totale roen iblant.

Med stadig nye arealkrevende inngrep, blir det vanskeligere etter hvert å oppdrive stillheten i sin egen nærnatur. Med dette går vi glipp av noe viktig, både for enkeltindividet og for samfunnet i sin helhet.

Sandløpere 

 

Det øynes et håp

Med en stadig økende bevisthet rundt naturmangfoldet, engasjererer flere og flere seg i naturvern. Vindkraft møter mer motstand enn før, fordi kunnskapen og bevistheten øker om konsekvensene av naturødeleggelsene. Slik det ser ut i dag, er tap av naturmangfold den største trusselen mot vår klode.


Jan Eivind Skarsvåg