Meninger

- Fylkesrådmannen avviser fremdriften for ferge Aure-Hitra

Meninger

Rådmannen i Trøndelag fylkeskommune foreslår å utsette videre sondering av mulighet for å etablere nytt ferjesamband mellom Kjørsvikbugen og Laksåvik til fylkeskommunens økonomi bedrer seg.

Saken blir behandlet i fylkesutvalget 26 november.

I slutten av januar 2018 sendte Midtnorsk fergeallianse brev til Kommunaldepartementet med anmodning om et dialogmøte for å diskutere handlingsrommet for å få etablert et nytt fergesamband Aure-Hitra og inntektssystemet for dette.

Midtnorsk Fergeallianse eies av kommunene Aure, Smøla, Kristiansund, Hemne, Hitra og Frøya, samt Kristiansund og Nordmøre Havn IKS.

Selskapets formål er å få etablert fergeforbindelse mellom Kjørsvikbugen i Aure og Laksåvika på Hitra.

Reiseavstanden mellom Nordmøre og øyregionen Hitra/Frøya vil reduseres betraktelig, med 85 kilometer.

I slutten av februar 2018 kom det svar til Møre og Romsdal fylkeskommune på søknaden som ble sendt inn i mai i fjor om å få etablert et slikt samband.

I svarbrevet fra Kommunaldepartementet svarer de at de nå har avgjort at et nytt fergesamband ikke oppfyller kravene for å kunne tas opp i inntektssystemet nå.


 

Dette med bakgrunn i at Møre og Romsdal fylkeskommune fremdeles får utbetalt fergeavløsningsmidler for det tidligere sambandet mellom Forsnes og Aukan. Fergeavløsningsmidlene for dette prosjektet går ut i 2022, og et nytt samband kan derfor først bli inkludert i utgiftsutjevningsmidler året etter at dette er avsluttet.

I brevet ber de om at et eventuelt nytt ferjesamband mellom Aure og Hitra (Kjørsvikbugen– Laksåvika) blir inkludert i utgifts utjamning i inntektssystemet.

Det har også tidligere gått et ferjesamband mellom Aure og Hitra (Aukan–Forsnes), men dette sambandet blei lagt ned i 2007 for å delfinansiere Imarsundprosjektet gjennom den statlige ferjeavløysingsordninga.

I samband med forvaltningsreformen i 2010 blei ferjeavløysingsmidlane overførte til Møre og Romsdal fylkeskommune.

Møre og Romsdal får i 2018 ubetalt om lag 18,2 mill. kroner i ferjeavløysingsmidlar for dette prosjektet.


 

Det skal ikke gies dobbel kompensasjon gjennom inntektssystemet, og at utgifts utjamning derfor ikke omfatter nye ferjesamband i samme området som det tidligere har vært et ferjesamband

Nå sier jo departementet at det siste året med fergeavløsningsmidler for Imarsundprosjektet er i 2022, og et nytt samband mellom Hitra og Aure vil dermed kunne bli omfattet av utgifts utjevningen i inntektssystemet etter 2022. Dette forutsetter at sambandet fyller krav for fergesamband. Et av kravene er jo at man må dokumentere helårsdrift i en periode på to år før de kan tas opp i denne ordningen.

Skal man få statlig finansiering av dette prosjektet opp i 2023 må man starte sambandet i 2021.

Man må få til en mellomfinansiering i toårsperioden fram til denne strekningen kan komme med statlige overføringsmidler, og her håper fergealliansen at begge sider av fylkesgrensen vil tenke kreativt og være positive til en spleiseløsning.

En av ordningene som i disse dager diskuteres er kanskje om deler fra Havbruksfondet som kommer til fylkeskommuner og kommuner kan benyttes til et slikt infrastrukturtiltak.

Det er jo midler fra kysten og næringer som blant annet vil ha stor nytte av dette sambandet som har framskaffet disse midlene, og det bør være et godt argument for å bruke av disse midlene som nå kommer inn i Havbruksfondet.

Etter som jeg har forstått det er det i Møre og Romsdal politisk vilje til at man tar tak i denne saken for å få den nødvendige fremdriften.

Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker å starte opp et nytt ferjesamband mellom Kjørsvikbugen og Laksåvika fra 2021, med sikte på at sambandet blir tatt inn i inntektssystemet fra 2023. I dette arbeidet må kommunene og Trøndelag fylkeskommune involveres for å finne ei løysing på finansiering av investeringer og drift før sambandet blir godkjent av KMD.»

Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting er skuffet over Rådmannens forslag.

Det er viktig at man nå er positiv til at Trøndelag fylke blir med i spleiselaget for å starte opp et nytt ferjesamband mellom Kjørsvikbugen og Laksåvika fra 2021, med sikte på at sambandet blir tatt inn i inntektssystemet fra 2023.


Svein Otto Nilsen

Gruppeleder for

Pensjonistpartiet

i Trøndelag fylkesting