Meninger

- Dette vil bli en veldig stor belastning for oss som bor i nabolaget

Meninger

Fortsatt drift i Hitra Bergverk?

Det er søkt om driftskonsesjon for Hitra Bergverk. Det er med en viss uro jeg har mottatt høring av denne søknaden. Det søkes om driftskonsesjon for et anselig volum. 370000 m3 over en 4-5årsperiode. Jeg har vært av den oppfatning at driften/aktiviteten var avviklet og at det bare gjenstod sikring og «opprydding».

Dette vil bli en veldig stor belastning for oss som bor i nabolaget. Mange av de som bor her i dag har meget dårlige erfaringer/minner fra tiden det var «normal» drift i pukkverket. Beboere langs både Slokheiveien og Blåskogveien opplevde at treplattinger ble glatte av støv som la seg på disse under visse vindforhold, samtidig som luften under gitte forhold ikke var god å puste i.

Det ble registrert sprekkdannelser i enkelte bygninger og mange punkterte vinduer pga kraftige ristinger i grunn. +støy. Det var skikkelig ille. Vi husker spesielt en kvinnes langvarige kamp. (Trenger ikke nevne navn)

Driftstid skal være 07:00-19:00. Tillatt med sprengning frem til 19:00. I perioden 19:00-23:00 vil det være sporadisk kjøring av masser ved behov. I senere år er det etablert mer enn 30 nye boenheter langs Blåskogveien. Avstanden fra konsesjonsområdet til de nærmeste boligene er mindre enn 150m.

Største oppsitter er Hitra kommune med mer enn 20 boenheter. Jeg håper de som bebor disse har fått en ordentlig orientering om hva som er på gang, og konsekvenser. Noen av dem vil ha problemer (språk) med å logge seg inn på diggi et eller annet og hente ut en søknad på over 60 sider, og så i tillegg faktisk forstå innholdet i denne.

Jeg vet at veilag og borettslag har engasjert seg og vil protestere mot planene. Med Hitra kommune med på laget som høringsinstans håper jeg at marerittet ikke blir virkelighet.


Bekymret nabo til pukkverket