- Selvfølgeligheter og pjatt

Meninger

- Selvfølgeligheter og pjatt fra fylkesmannen!

Viser til innlegg fra fylkesmannen på HF nett, publisert den 11.12.2019. Ser ikke bort ifra at dette innlegget kan være utløst av undertegnedes «bredside» ifm. behandlingen av byggesøknad for Kjerknesset i Fillan tidligere i høst? I dette innlegget forsikrer fylkesmannen om at de sjelden griper inn i kommunal planbehandling, og når de gjør det så er det fordi at «vi bryr oss» og bare ønsker kommunene og befolkningen godt.


 

For så vidt et koselig innlegg nå i julestria, men jeg oppfatter at dette innlegget er særdeles lite oppklarende og består nærmest utelukkende av selvfølgeligheter og selvrettferdiggjørende (unnskyld uttrykket) pjatt.


Uttrykker åpen mistillit til rådmannen: «Rotter seg sammen»

Komiteleder Dag Willmann (H) beskylder rådmann Laila Eide Hjertø for å motarbeide byggeprosjekt. Nå har han ikke lenger tillit til rådmannen.

 

Jeg har imidlertid festet meg ved en setning i fylkesmannens innlegg: «I saker hvor det er mulig å utøve det som kalles ‘fritt skjønn’, har Stortinget sagt at fylkesmannen skal legge stor vekt på hva kommunen mener.»

I den konkrete saken om Kjerknesset vil jeg hevde at fylkesmannen for så vidt har lagt stor vekt på hva rådmannen i Hitra kommune mener, men slett ikke på hva kommunen mener. Kommunens offisielle syn kommer frem gjennom politiske vedtak. Saken om Kjerknesset preges av enstemmige og positive politiske vedtak i kommunestyre så vel som i plankomite både når det gjelder behandling av reguleringsplan og byggesøknad. Jeg kan vel heller ikke se at det reises noen avgjørende faglige problemstillinger i byggesøknaden som nødvendiggjør at fylkesmannen stopper saken så sent i byggesaksprosessen. Om fylkesmannen hadde klart å utvise positiv vilje i denne saken tror jeg vel neppe det hadde vært grunn for å «spikre fylkesmannen opp på veggen» hos storting, regjering og konge av den grunn.


 

Det kan ikke bli slik at det blir tilfeldige personlige preferanser hos, og personlig kjemi med saksbehandler, som får styre utfallet i saker hos kommune og fylkesmann. Undertegnede kan selvsagt ikke legge frem noen form for bevisførsel for at dette skjer hverken hos kommune eller fylkesmann, men sitter likevel med et inntrykk av at, tross fylkesmannens forsikringer, skjer dette litt oftere enn det jeg er komfortabel med.

Dag Willmann, avtroppende leder av plankomiteen