Meninger

Tjeldbergodden – fremtidens kraft-hub i Midt-Norge

Meninger

I media mandag 6. Januar kan vi lese om Equinors ambisjon om nullutslipp på sokkelen innen 2050. Dette innebærer elektrifisering av skip og installasjoner. Deler av kraften skal hentes fra fastlandet. Beliggenheten til Tjeldbergodden i Aure kommune er unik med tanke på næringslivssatsingen i regionen, men også med tanke på sokkelen like utenfor.

Dette gjør Tjeldbergodden velegnet til å bli Midt-Norges fremtidige kraft-hub. Aure kommune ligger på grensen mellom Møre og Romsdal og Trøndelag, noe som gjør at begge fylkene føler tilhørighet og eierskap til Tjeldbergodden.

En av de store fordelene med beliggenheten er nærheten til Trondheimsleia som ligger helt inntil området her ute. Dette muliggjør miljøvennlig og effektiv transport på båt. Samtidig er det bare 250 kilometer ut til sokkelen, noe som forenkler legging av kabler ut til olje- og gassinstallasjonene.


I området rundt Tjeldbergodden er det både regulerte og ferdig opparbeidede arealer som kan bidra til rask byggestart av eksempelvis transformatorstasjoner og omformerstasjon for likestrømskabler ut til sokkelen. Det er også kort vei inn til Øyan ved Vinjeørskrysset, hvor den nye 420 kV sentralnetts-linjen mellom Surna og Snilldal krysser.

Herfra og ut til Tjeldbergodden er det fin trase hvor det fint kan bygges 2 parallelle linjer for å opprettholde ringforbindelse på sentralnettet helt ut til Tjeldbergodden. Dette bidrar til høy leveringssikkerhet for sokkelen også. Samtidig vil også regionen rundt Tjeldbergodden nyte godt av at vi får på plass en sterk kraftforsyning her. Smøla er aktuell videre vindkraftutbygging, det samme med Hitra også. Da er det kort avstand fra både Smøla og Hitra inn til Tjeldbergodden, slik at produksjonen fra vindkraft-anleggene her kommer ut på sentralnettet.

Men alle nabokommunene, både på Nordmøre og Trøndelag, vil nyte godt av å få på plass ny linje til Tjeldbergodden. I regionen rundt Tjeldbergodden er flere spennende næringsprosjekt nærmest måtte blitt satt på vent, grunnet mangel på linjekapasitet inn hit. Dette et svært beklagelig og man må kunne forvente at dette også blir tatt med i betraktningen rundt en satsning på Tjeldbergodden som kraft-hub.

I 2006 fikk, den gang Statoil nå Equinor, konsesjon på å bygge gasskraftverk på Tjeldbergodden. I forbindelse med dette ble det også gitt konsesjon på en 420 kV`s linje mellom Tjeldbergodden og Trollheim. Dette ble aldri realisert, men grunnlagsdata og informasjon rundt konsesjonssøknader må kunne benyttes nå også for å få ned behandlingstiden til offentlige myndigheter.

I konsesjonssøknaden fra Statnett for linjen mellom Surna og Snilldal står følgende:

«Elektrifisering av olje-/gassinstallasjoner i Norskehavet kan være aktuelt på sikt, og det kan bli økt forbruk ved eksisterende eller nye prosessanlegg i Midt-Norge. Aukra/Nyhamna eller Tjeldbergodden vurderes som mest aktuelt i så måte. Statnett fikk i 2006 konsesjon fra NVE på en ny 420 kV ledning Tjeldbergodden-Trollheim, knyttet til tidligere planer om et gasskraftverk på Tjeldbergodden, som nå er skrinlagt. Dersom det på nytt skulle oppstå et behov for en ledning fra Tjeldbergodden til sentralnettet i Trollheim og det allerede er bygget en ledning relatert ny vindkraftproduksjon fra Snillfjord inn til Trollheim i den konsesjonsgitte trase, vil det kunne være aktuelt å knytte seg til denne ved å etablere en stasjon på Vinjeøra i Hemne kommune.»

En må derfor kunne påstå at Tjeldbergodden er høyaktuell med tanke fremtidig elektrifisering av sokkelen og videre næringssatsinger i regionen.

Henning Torset

Gruppeleder Aure Høyre