- Det er hærverk mot naturen vår her ute, og det er et hærverk mot våre liv.

Meninger

Utbygger av vindkraftindustri på Frøya fikk tillatelse til bygging av vindkraftanlegg til tross for at Frøya ikke er anbefalt areal for vindkraftutbygging.

Med Frøyas størrelse, topografi og naturutforming er øya på ingen måte egnet som område for vindindustri. Frøya er ei svært lita øy. Innbyggerne bor i kystsonen rundt øya med et bitte lite område av uberørt kystnatur innenfor. Å bygge et vindkraftanlegg i dette lille og flate området er ensbetydende med å ødelegge Frøyas innlandsnatur for all framtid. Vindkraftlegget fratar oss og resten av Frøya den lille villmarksnaturen vi har. Dette er ille, alvorlig og ikke til å begripe.

Det er mye snakk om påstått hærverk mot vindkraftanlegget i disse dager.

Ja, det foregår hærverk på Frøya. Og det hærverket er det vindkraftutbygger med tillatelser fra storting, regjering, fylker, kommuner, de fleste politiske partier, OED, NVE mv. som står for. Folkevalgte organer i utakt med sine velgere, påvirket av storkapitalens lakeier, Norewa, Enerwa, presse, radio, TV medier mv. Et hærværk gjort i klimaets navn ut fra et forvrengt klimabilde som presenteres for folket av de overnevnte.


 

Det er hærverk mot naturen vår her ute, og det er et hærverk mot våre liv.

Dette er en villet politikk og skjer som en del av ønska sentralisering både her på Frøya og i hele distrikts-Norge. Ulike tiltak av negativ økonomisk, miljømessig og levekårsmessig art, vil sørge for at vi som bor i utkantene presses inn mot sentrum av distriktene. Snart vil disse sentra i distriktene også bli utkantnorge, og vi tvinges inn mot enda større sentra. Over tid vil alle utkantsdistriktene bli til rene industriområder, og befolkningen presses inn mot de store byene. Dette blir resultatet av den politikken som føres i dag.


Lese mer om vindkraft? Her har lokavisa samlet våre vindkraft-saker på www.hitra-froya.no/tema/Vindkraft/


En politikk som styres av storkapitalens interesser og ubegrensede ressurser, med midler og makt til å kjøpe både politikere, lobbyvirksomheter, TV, presse osv. En overstyring av folkets interesser som savner sidestykke, kjent fra andre storkapitalistiske samfunn der finansen er Gud.

Natur vil bli noe som en gang fantes.

Som nærmeste nabo til vindkraftanlegget på Frøya har vi per dags dato ikke hørt en lyd fra de som vil påtvinge oss denne ødeleggelsen av vårt bomiljø, vår natur, ja våre liv. Vi vil få monsterturbiner ragende rett over hodet på oss, med den konsekvens at vi konstant bombarderes av hørbar støy, infralyd, visuell støy og høyintensive lys. 

Videre har vi ikke på noe tidspunkt blitt kontaktet av utbygger eller kommune om at vindkraftverket vil føre til en stor reduksjon av verdien på vårt hus og vår eiendom.  Verdien på eiendommen generelt og alle investeringene vi har gjort for å kunne bo her går tapt eller reduseres veldig.

At vi som nærmeste beboere til vindkraftanlegget i det hele tatt ikke er blitt tatt kontakt med om alle fysiske og psykiske skadevirkninger, samt økonomiske konsekvenser og belastninger som vindkraftanlegget påfører oss, ja det er som om vi faktisk ikke eksisterer, finner jeg direkte forkastelig, umoralsk og en nedvurdering av oss som beboere på Frøya.


dere har tatt vårt liv

dere ha tatt vårt hjem

dere har tatt vår natur

dere har tatt vår framtid

dere har tatt vårt håp

det er ingenting igjen


Steinar Petter Rabben