Meninger

- I en kritisk fase

  Foto: Lars Otto Eide

Meninger

Fylkesveinettet i en kritisk fase

Når virkemiddelet mot nedslitt og sporete hovedvei over Hitra til Frøya er å redusere farten fra 80 til 50 km/t for å sikre  nødvendig Trafikksikkerhet, i stedet for å vedlikeholde veien på vanlig måte med litt ny asfalt, ja da må det være lov å karakterisere fylkeskommunens veiansvar til å være inne i en kritisk fase.Og jeg mener det må være grunn til å si fra hva man mener, ikke  minst bør det gis klare signaler både fra politisk hold og fra næringslivet.
Så er det også slik at det fortsatt er ganske mange kilometer fylkesvei på Hitra som har dårlig grusveidekke, som Fjellværøya, Tranvikveien og  Børøsundet.
Hvis Fylkeskommunen ikke kan gi disse veiene opprusting og fast dekke, ja da bør kommunen gis anledning til gå inn og forskuttere dette.
Det må være lov å henstille til kommunestyret om å stå samlet i slike klare krav til Fylkeskommunen.

Egil Hestnes