- Jeg takker for tilliten

Meninger

Hitra Høyre avholdte sitt årsmøte ved Guri Kunna VGS torsdag 30. jaunuar. Vi gleder oss over ett økende antall medlemmer og at vi har fått opprettet egen avdeling av Senior Høyre på Hitra. Møtet sluttet seg til styrets årsberetning og ble videre orientert om valgkomiteens instilling på medlemmer til styre i Hitra Høyre i kommende år.

Valgt til ny leder for Hitra Høyre ble Sigrid Helene Hanssen, nestleder Dag Willmann og kasserer Tor Johan Sagøy. Stig Atle Lervåg, Ingvar Aabrek Klingenberg, Ivar Kvernø og Egil Hestnes ble valgt til medlemmer i styret.

Årsmøte diskuterte følgende tema som vil ha spesiell fokus i 2020

· Strategiplaner – politikk – synlighet

Gjøre Høyre mer synlig overfor velgerne, gjennom forslag, tiltak og gjennomføringer, som bidrar til å skape ett bedre lokalmiljø.

· VANN - Utarbeidelse av hovedvannplan første halvår 2020

Årsmøte i Hitra Høyre ber om at hovedvannplan for Hitra kommune får prioritet og utarbeides og behandles innen utgangen av første halvår i 2020. Dette med bakgrunn i at innbyggere på Hestnes og i Grefsnesvågen har forurenset drikkevann og at kommunen har flere private vannlag som forventer tilbakemelding og plan for handling gjennom hovedvannplan i første halvår av 2020. Mattilsynet har stor fokus på vannsikkerhet og dette ansvaret bør ligge hos kommunen, ikke på dugnad hos innbyggerne.

· VEG – fylkesveger i kommunen inn på prioriteringslista for opprusting og asfaltering

Hitra kommune har mange veger med svært dårlig standard, noe vi har sett og ser bilder og innslag av med jevne mellomrom i avisa. Alle disse vegene må inn på prioriteringslista slik at de blir politisk behandlet og får en prioritert plass som gir resultater i form av opprusting og fast dekke.

· Forslag til endringer av regler for turistfiske (og forslag til resolusjon til Høyres fylkesårsmøte)

Årsmøte i Hitra Høyre støtter opp under høringssvar fra turistfiskenæringa i Hitra og Frøya på høring fra Nærings- og fiskeridepartementet vedrørende forslag til regelendringer knyttet til turistfiske. Fiskeridepartementet sendte i januar forslag om innstramminger i mengden fisk som utenlandske fisketurister kan ta med seg hjem. I dag er det lov å ta med 20 kilo filet ut av landet hvis man har bodd hos en registrert turistfiskebedrift, og 10 kilo dersom bedriften ikke er registrert hos Fiskeridirektoratet. Tidligere Fiskeriminister Harald T. Nesviks foreslo at i det nye regelverket skal det være lov å ta med 20 kilo fisk, men kun som hel fisk som er sløyd og hodekappet. Og da bare hvis man har fisket hos en registrert bedrift. Et annet forslag er at man tar bort muligheten til å utføre denne kvoten én gang i uken, og innfører en regel om at man kun får ta med fisk ut av landet en gang i løpet av året.Begge disse forslagene får dramatiske konsekvenser for turistfiskenæringa noe de har gitt uttrykk for i et felles høringsforslag der de argumenterer for at det vil ødelegge hele næringen. Fisketurismen bidrar også ut over egen næring til båtprodusenter, lokale kjøpmenn og andre arbeidsplasser, noe det er viktig å ta høyde for og ta vare på i de små distriktene våre.

Som nyvalgt leder for Hitra Høyre vil mitt mål og fokus fortsatt være å engasjere meg for innbyggere i hele kommunen, for rettferdighet og for likebehandling. Hitra kommune har med sin geografi og størrelse noen utfordringer men som jeg ser det, aller flest muligheter! Disse må vi se og legge til rette for, uansett om de er i sentrum eller i distriktet.

Jeg takker for tilliten og ønsker oss lykke til i årene som kommer.


Tranvikan 01.02.20

Sigrid Helene Hanssen