- Ny bru vest i Knarrlagsund er trolig den beste løsningen

Sten Andreas Ulvær 

Meninger

Det har vært avholdt årsmøte i Hitra Venstre 3. februar 2020. Etter valg ble styret i Hitra Venstre slik:

  • Leder/kasserer: Sten Andreas Ulvær
  • Nestleder: Inge Dahlø
  • Styremedlemmer: Kolbjørn Ulvan og Roger Sørensen

Hitra Venstre ønsker å fremstå som et parti med egne meninger og prioriteringer. På årsmøtet ble brusaken i Knarrlagsund et viktig punkt.

Følgende utsagn ble vedtatt på årsmøtet:

Ny Knarrlagsund bru

Rask framdrift: Hitra Venstre har som prioritert sak at ny bru over Knarrlagsundet må får en snarlig realisering. Dagens bru er i svært dårlig forfatning og har nedsatt aksellast som fører til begrensninger og ekstra kostnader til et aktivt næringsliv. For beboere i området gir situasjonen både utrygghet og usikkerhet for framtiden.

Trafikksikkerhet i fokus: Ny bru vest i Knarrlagsund der trafikken blir ført utenom Knarrlagsund sentrum, er trolig den beste løsningen både i forhold bomiljø og hensyn til myke trafikanter.

Bestemmer myndighetene tross dette å bygge bru på samme trase som dagens bru, MÅ det samtidig følge med en pakke som ivaretar trafikksikkerheten gjennom Knarrlagsundet på en tilfredsstillende måte. Tiltak her må iverksettes samtidig som ny bru bygges. Tilhørende gang- /sykkelvei må som et minimum strekke seg fra ny bru og fram til Knarrlagsund oppvekstsenter.


For Hitra Venstre

Sten Andreas Ulvær