- Jeg vil dele min danske legekollegas åpne brev til helseministeren

Steven Crozier 

Meninger

Undertegnede delinkvint- (delekvint, som beskrevet av den aspirerende KrF representanten og Norwea’s koryfé, er nok en kvart eller ters i musikalske termer) vil dele sin danske legekollega Mauri Johanssons åpne brev fra 2013 til helseministeren i Danmark.

Jens Stoltenberg skriver i sine memoarer, at innføringen av grønne sertifikater for vindkraft i 2011/ 2012 var et feiltrinn.

Norwea og Norsk Vind AS er desperate fordi folkeopinionen våkner og ikke lenger tror på usannhetene politikerne og folk er blitt servert om vindkraftens fortreffelighet.

Enda råder det totale fraværet av føre-var prinsippet hos våre helsemyndigheter for helseskader av lavfrekvent lyd fra vindturbiner.

Landsmøtet til den tyske legeforening kom i 2015 med krav til offentlig forskning omkring helseskader av lavfrekvent støy fra vindturbiner. Ref. 1

Koraller som kan få oppdrettsanlegg nær seg i norske fjorder har bedre beskyttelse etter føre-var prinsippet. Ref. 1b

Folkehelseinstituttet er avventende til enda mere fagfellevurdert forskning før de vil trekke i føre-var bremsa. Det samme gjorde også helsemyndighetene i over førti år med asbest- og tobakkindustrien.

Vi hadde et møte med støyseksjonen i Folkehelsa i januar i år og jeg gleder meg til å møte de påny og debattere med de på årsmøtet til Norsk Forening mot Støy i Oslo Kongressenter den 16.3.20 . Jeg er invitert foreleser på grunnlag av mitt høringssvar til OED om nasjonal plan for vindkraft 1.10.19


Steven Crozier

Spes. Allmennmedisin og engasjert fastlege på Frøya siden 1985


ÅPENT BREV til Helseministeren i Danmark

Mauri Johansson

Spesialist i samfunns- og arbeidsmedisin

Store vindturbiner, helse og sykdom - et dansk perspektiv

Vindmøllens historie i Danmark startet tilbake på 1970-tallet med veldig små, men gradvis større vindturbiner som stort sett eies av lokale bønder.

De store vindturbinene (> 1MW) kom på slutten av 2000-tallet, men i ganske sakte tempo.

Dokumenter, basert på innsynsretten, har vist at det allerede på slutten av 1980-tallet var klager på støyen. Men lokale, så vel som sentrale

myndigheter nektet generelt å undersøke klagene, og involverte ikke medisinsk ekspertise. Dette skjer også i dag.

Til tross for disse klagene i over 20 år, har dessverre ingen medisinsk basert forskning blitt gjort i Danmark, selv ikke som et grunnlag for "sikre" avstander og støybegrensninger. Den eneste forskningen har vært ingeniør-utførte støymålinger og beregninger. Dette ignorerer menneskelig fysiologisk respons på vindturbinstøy som er tidligere vist i forskning fra andre støykilder. Ingeniører er ikke leger, og kan derfor ikke vurdere innvirkning av støyen på menneskers helse. Videre er de akustiske ingeniørene nært forbundet med vind industrien og har åpenbare, men sjelden anerkjente økonomiske interessekonflikter.

Dessverre har de formelle danske lovforskriftene knyttet til støyforurensning fra vindturbiner blitt eksportert internasjonalt, sammen med turbinene. Dette er enda mer problematisk nå, p.g.a. den økende størrelsen på vindturbinene.

Med de gigantiske vindturbinene (> 1MW) er den relative mengden lavfrekvent støy som er særlig påtrengende og sprer seg over store avstander, økende.

Dette er vist i uavhengig forskning ved Aalborg universitet, akustikk, professor Henrik Møller. Ref. 2

Kommentarer fra australske Emeritus-professor Colin Hansen har indikert at den samme påtrengende søvn- og helseskadelige

vindturbinstøyen forekommer i Australia ved Waterloo vindutvikling (37 danske VESTAS V90 3MW vindturbiner), under visse meteorologiske forhold, på avstander opp til 10 km. Ref. 3

Dessverre har det i Danmark ikke vært noen systematisk registrering av klager, eller oppfølging for menneskene hvis helse og søvn har blitt påvirket av støyen. Ingen informasjon om risiko for sykdom har noen gang blitt sendt til fastleger eller sykehus. Faktisk har vi i Danmark ingen anelse om de reelle tallene, og de fleste bønder er urolige for å snakke om sine helseproblemer.

Hvis de snakker om det, risikerer de at bolig- og tomteprisene deres faller.

Det er imidlertid ingen tvil om at antall klager på søvn og helseproblemer fra danske innbyggere øker. Noen få innbyggere har hatt relevante medisinske undersøkelser og blant de som har det, er årsaken til symptomene deres fra vindturbinstøy blitt bekreftet på et individuelt, klinisk nivå i et lite antall tilfeller.

Epidemiologisk forskning mangler totalt, og studier over lengre tidsperioder, også.

Da den danske lovforskriften for lavfrekvent støy ble fornyet i løpet av 2011, etter betydelig press fra det offentlige, hadde en høytstående embetsmann fra Miljødirektoratet, ansvarlig for regulering av støyforurensning, møte med tjenestemenn i vindturbinindustrien i mars 2011, hvor det ble privat enighet om at den nye ordren IKKE ville resultere i større sikkerhetsavstander eller høyere krav til beskyttelse mot lavfrekvent støy enn den eksisterende mangelfulle lovforskriften. Dette er nøyaktig hva som skjedde senere, og resulterte i sterke protester fra danske akustikere og leger som kjente rapporterte helse og søvnproblemer. Ref. 4 og 5

De ansvarlige myndighetene har fortsatt å ignorere protestene. Administrerende direktør i Vestas, Ditlev Engel, sendte i juni 2011 et brev til daværende miljøminister Karen Ellefsen med pålegg at ingen endringer i den nåværende situasjonen kunne være akseptable grunnet faren for å skade dansk eksport og danske jobber. ( Og at andre land ville innføre strengere støykrav) Ref.6

Motivasjonene til VESTAS og andre involverte i vind industrien vises veldig tydelig. Deres uttalte «bedriftsverdier» samsvarer ikke med deres handlinger. Ref. 7

Den pågående benektingen fra VESTAS for helse- og søvnproblemer, inkludert deres globale «lov om Fakta-kampanje» som ble lansert i Australia og som skal rulles ut globalt, er ytterligere bevis på deres sanne intensjoner om å maksimere fortjenesten og utvide selskapet og virksomheten deres. Ref.8

Det er ingen uavhengige epidemiologiske studier, som viser at deres produkt (vindturbiner) er trygge og ikke forårsaker søvnmangel og har skadelige helseeffekter, rapportert av naboene. Tvert imot, det er et økende antall fagfellevurderte publiserte studier, som viser at det er betydelig menneskelig uro, søvnmangel og påfølgende nedsatt helse og livskvalitet når vindturbiner er installert nær bebyggelse. Ref. 9

En rekke av disse studiene ble utført i Sverige på mindre vindturbiner for snart 10 år siden som bekrefter at dette problemet ikke er nytt. Ref. 10

Heller ikke er de rapporterte søvn- og helseproblemene forårsaket av "nocebo-effekten" som noen folkehelse talsmenn for vind industrien, som professor Simon Chapman, en sosiolog fra Sydney University i Australia. Ref. 11

Så vær så snill, ikke fortsett å feilinformere publikum utenfor Danmark om den sanne situasjonen for det økende antall danske statsborgere hvis helse og søvn er negativt påvirket av lavfrekvent støy fra vindturbiner.

Språkbarrieren mellom engelsk og dansk vil ikke skjule sannheten.

Disse helse- og søvnproblemene er identiske med de som blir rapportert verden rundt av vindturbin naboer, og også berørt av andre kilder til industriell lavfrekvent støy.

Den pågående benektelsen av FAKTA om eksistensen av alvorlige søvn- og helseproblemer til vindturbin naboer er utilgivelig. Det er også avslag fra myndighetene til å måle støy i folks hjem, og avslag på å utføre den tverrfaglige medisinske forskningen.

Kommentarene fra den pensjonerte danske høyesterettsdommeren Peter Rørdam i Copenhagen Post den 16. november 2012 at vindkraft er “en industri som har ødelagt det politiske systemet” er etter min erfaring altfor sanne og kommer på direkte bekostning av danskenes helse.

Det er tydelig at den institusjonelle politiske korrupsjonen, og mangelen på yrkesetikk fra akustikere i vind industrien og folkehelseforskere, som ignorerer eller benekter søvn- og helseproblemer og de medfølgende alvorlige helseskader, ikke er begrenset til Danmark. Ref.12

Med vennlig hilsen,

Mauri Johansson, MD, MHH

Spesialist i samfunns- og arbeidsmedisin

Danmark, 6. juli 2013
REFERANSER


1.http://www.epaw.org/echoes.php?lang=es&article=ns98

1. tysk side https://ruhrkultour.de/deutscher-aerztetag-fordert-wissenschaftliche-forschung-zu-den-gesundheitlichen-auswirkungen-von-infraschall-und-tieffrequentem-schall-von-windenergieanlagen-wea/

1b. https://www.moreforsk.no/om-oss/nyhetsarkiv/marin/lakseoppdrett-og-koraller/680/1016/

2. https://vbn.aau.dk/en/publications/low-frequency-noise-from-large-wind-turbines

3. https://www.wind-watch.org/documents/letter-to-victoria-dept-of-health-re-acoustics-ofwind-turbine-noise/

4. https://www.epaw.org/media.php?lang=en&article=pr11

5. https://www.wind-watch.org/documents/statement-on-the-revision-of-the-executive-orderon-noise-from-wind-turbines/

6. https://www.wind-watch.org/documents/letter-from-vestas-worried-about-regulation-of-low-frequency-noise/

7. https://www.windturbinesyndrome.com/2012/gutsy-doc-gives-vestas-hell-denmark/

8. https://www.vestas.com/en/pages/act-on-facts.aspx

9. https://www.wind-watch.org/documents/association-between-wind-turbine-noise-andhuman-distress-literature-review/

10. https://www.wind-watch.org/documents/association-between-wind-turbine-noise-and-human-distress-literature-review/

11. https://www.wind-watch.org/documents/tag/nocebo/?titles=on%20for%20critiques%20of%20the%20%E2%80%9Cnocebo%E2%80%9D%20research%20from%20Australia%20and%20New%20Zealand,%20which%20purports%20to%20provide%20support%20the%20scaremongering%20hypothesis.%20Notably%20the%20peer%20reviewed%20published%20research%20by%20Danish%20Acoustician%20Professor%20Moeller%20above%20(ref%20#%202)%20on%20the%20effect%20of%20the%20increased%20size%20of%20the%20wind%20turbines%20on%20increased%20low%20frequency%20noise%20is%20ignored%20by%20Professor%20Chapman

12. https://www.windturbinesyndrome.com/2012/wind-power-has-thoroughly-corrupted-the-political-system-says-retired-high-court-justice-denmark/