- «En farlig avsporing». Sant og visst.

Innleggsforfatter Bergljot Stokkan 

Meninger

Hovedveien gjennom Fillan sentrum er svært belastet. Hver dag kjører det 1500-2000 biler her. «Og hver femte av dem er et stort kjøretøy» ifølge veivesenets målinger. Denne trafikken vil øke siden transportbehovet øker.

All trafikk kan være farlig, men den er nødvendig i vår moderne tid. Sentrumsnære trafikk-problemer kan imidlertid begrenses ved at man flytter unødvendig biltrafikk bort fra tettstedene. På Lakseveien fra Hitra til Trondheim er alle tettstedene skjermet ved omkjøring, unntatt FILLAN. Omkjøringsveien er et nødvendig trafikkregulerende tiltak, ikke bare på grunn av faren for trafikkuhell. I vår tid står også miljøforurensing i fokus. Det er på høy tid at all trafikk som ikke har ærend i Fillan slipper å «stange seg gjennom sentrum» på sin ferd fra A til B. Alle tettsteder med framtidsvyer ønsker å styre all unødig trafikk ut av sentrum. Det er virkelig en farlig avsporing å motarbeide flytting av fylkesvei 714.


Kommentar

- En farlig avsporing

Å ta fram ideen om omkjøringsvei forbi Fillan igjen nå, er en farlig avsporing.
Omkjøringsveien er forresten en gammel sak. For 40 år siden la daværende teknisk sjef, Erling Solsletten, fram et forslag for kommunestyret om å legge Rv 714 ut av sentrum, til beste for framtidig trafikkavvikling. Det medførte et ramaskrik fra handelsstanden som så for seg konkurs på grunn tapte inntekter dersom veien ble lagt om. I dag vet vi, etter 40-års gjennomgangstrafikk i Fillan sentrum, at dette ikke har vært den store pådriveren for økt handelsvirksomhet i sentrum. Jeg mener det er en farlig avsporing å utsette bygging av omkjøringsveien.

Alle politikere vet at vi i må jobbe for å få fram viktige saker både på kommune- og fylkesplan. Vi får ingenting ved å stå med lua i handa og vente til de andre mener det er vår tur. Omkjøringsveien det her snakkes om er et samfunnsnyttig veiprosjekt for alle trafikanter og burde vært fremma som en del av Lakseveien. Hverken Hitra eller Frøya har fått en meter Laksevei. Våre to kommuner bør gå inn for at fylkesvei 714 blir ny omkjøringsvei utenfor Fillan sentrum. Dette til beste både for laksetransporten og for all annen trafikk som ikke har ærend til sentrum.

Jeg er enig med redaktøren av herværende avis «Nå må fokus rettes mot tiltak som gir rask effekt» Dette er en hastesak og kommunens kvern maler langsomt. Jeg kommer her med et forslag til strakstiltak som er mulig å gjennomføre innen neste skoleår. Som en midlertidig straksløsning vil jeg foreslå at vi stenger gjerdeutgangen fra skolen ved rundkjøring nord og setter lysregulering ved neste overgang over fylkesveien Dette blir skolebarnas og andre myke trafikanters tryggeste overgang over fylkesvei 714 i sentrum. Når omkjøringsveien er ferdigstilt vil sentrumstrafikken være desimert. Dette kan avlaste den interne sentrumstrafikken som synes å bli prekær på grunn av manglende plan for sentrumsutvikling.

«Ære være foreldrene som satte problematikken på dagsorden», skriver redaktøren. Jeg slutter meg til lovprisingen og tilføyer: Ære være redaktøren om han «ser sin besøkelsestid» og jobber aktivt for å sette omkjøringsveien på kartet.


Bergljot Stokkan