- Det vil være meget vanskelig, om ikke umulig å måtte si ja til slike planer

Haltland på Sandstad 

Meninger

Vedrørende planer om steinbrudd på Sandstad:

Vi har i styret for Rødt også diskutert disse planene. Ingen tvil om at for Rødt vil det være meget vanskelig, om ikke umulig å måtte si ja til slike planer. Grunnen til dette er mangfoldig og berører områder som er svært viktige for Hitra kommune sin framtid sett med våre øyne.

For det første mener vi at hele det omtenkte prosjektet bryter med allerede vedtatte planer for kommunen, planer som sier at området skal brukes til landbruk, natur og friluftsliv. Det omsøkte steinbruddet kan vel ikke sies å være i tråd med denne planen.


 

Videre er det også slik at Hitra i sine planer legger opp til at Hitra skal bli et mere attraktiv sted å bo.

Vi er derimot av den oppfatning at å sprenge i stykker våre naturrikdommer på en måte som skaper store sår ikke vil være en spesiell stor attraksjon for å få folk til å bosette seg her. Dette til tross for at også vi ser verdien av at der skapes nye arbeidsplasser, også et poeng for å kunne øke bosettingen. Men i dette tilfellet ser vi ikke den gevinsten i forhold til de ødeleggelsene vi her kan ane konsekvensene av.

I tillegg er en av forutsetningene for våre innbyggere er at vi vil være i stand til å ivareta interessene til allerede eksisterende arbeidsplasser. Kommunen har gjennom lang tid og med svært store innvesteringer lagt forholdene til rette for å skape arbeidsplasser på Jøssenøya. Der har det allerede etablert seg en arbeidsplass med mange ansatte, og en ny er på vei. Disse driver innen fisk og mat og er helt avhengige av at miljøet både til luft og vann er av særs høy kvalitet. Her ser vi allerede store interessemotsetninger med tanke på de aktuelle planene.

Jann O. Krangnes. 

 

I tillegg til disse etablerte arbeidsplassene har Hitra i høy grad eksponert seg som en perle her ute ved havet. Hitra har bygd opp en stor turisme som bygger på tilgjengeligheten til flott natur, og enorme muligheter for å dyrke friluftslivet. Også det aktuelle området på Sandstad som her er omsøkt til et steinbrudd er en viktig del av dette bildet. Dette er faktisk det første du vil se av øya når du kommer ut av tunnelen og synet ditt søker utover sundet. Skulle vi ende opp slik at det første vi fikk se var en 90 meter høy skjæring i et steinbrudd ville nok kvaliteten på vår øy som naturskjønn og velegnet fritidsområde falle betraktelig.

Området vil bli et sted hvor støy, støv og forurensning vil bli det som preger det hele. Dette vil berøre hyttebeboere som i dag har etablert seg i området nettopp fordi de hadde tro på kommunens planer om å gjøre kommunen attraktiv for besøkende som det så fint heter. Også med tanke på de som bor fast i dette området, hva vil skje med deres hjem under drift av et åpent dagbrudd som dette vil være? Hva vil skje med trafikkbelastningen?


 

I nærområdet bor om lag 300 personer som etter forlaget vil måtte leve med kontinuerlige sprengninger, støy og rystelser, i 100 år ifølge utredningen. Nærmeste nabo til steinbruddet vil nå bli kirkegården, i nordøst, et boligområde i øst og Hitra Industripark i sør.

Med andre ord: Sprengninger i Haltlandområdet vil sannsynligvis være til stor belastning for hele Sandstadområdet

Området er i dag regulert til LNFR- formål. Matjord som det allerede i dag er stor etterspørsel etter. men her ønsker man å ødelegge noe av den beste jorda i stor omkrets? Dette er en uakseptabel måte å behandle vår resterende matjord på. Med tanke på at matproduksjon igjen vil måtte forandre seg i vår framtid vil det være helt uforenlig å tenke på at dette området skal kunne ødelegges til fordel for høyhastighetsasfalt på store motorveien som har planer om å legges også på matjord.

Dette er noen av grunnene til at vi i Rødt ønsker allerede på et tidlig tidspunkt å gi uttrykk for at vi ikke kan regnes for å bli en framtidig støttespiller med tanke på det omsøkte steinbruddet. Her kan også nevnes mange flere grunner, og de fleste av disse nevnte grunnene kan utdypes mye mere. Men for denne omgangen anser vi det som greit nok presentert.


Kameratslig hilsen

Jann O. Krangnes

Leder Hitra Rødt