- Vi krever at ressursene i havet tilhører kystens befolkning og skal forvaltes av dem

Jann O. Krangnes, Rødt 

Meninger

– Regjeringas kvotemelding vil forsterke ei utvikling hvor større deler av de norske fiskeressursene overføres fra kystflåten til investorer og trålerselskap,

Regjeringa har lagt opp til at Stortinget skal behandle kvotemeldinga 31. mars. Blir regjeringans forslag en realitet vil det være katastrofalt for hele den norske fiskerinæringa, menerRødt

– 32 prosent av torskekvotene skal nå fordeles til trålsegmentet, det vil si nærmere 50 prosent av totalkvotene når andre fiskeslag regnes med. Det kan ikke være dette vi skal bruke norske fellesressurser på!

– Hele grunnlaget for konsesjonsordninga er at fisken skal gi arbeidsplasser til havs og på land, grunnlag for råstoff til fiskeindustrien, og ringvirkninger til verkstedindustri, handelsnæring og annen virksomhet langs kysten. Regjeringas politikk er å stimulere til stadig dyrere båter. For at det skal være lønnsomt er tråleselskapene avhengig av å overta stadig mer av kystflåtens kvoter. Resultatet er at kysten tappes for verdier og arbeidsplasser, og den totale norske fiskeflåte blir mer ulønnsom. Mesteparten av fisken sendes nå rundfryst ut av landet til foredling.

En framtidsretta kvotepolitikk ville være å overføre kvotene fra trålerne til kystflåten.

Rødt mener regjeringa må ta konsekvensen av at trålselskapene ikke overholder samfunnskontrakten. Kystflåten er både lønnsom, moderne og miljøvennlig og skaper arbeidsplasser til havs og til lands. En framtidsretta kvotepolitikk ville være å overføre kvotene fra trålerne til kystflåten.

– Det alene vil være nok til at vi oppfyller klimamålene,

– Kvotemeldinga er direkte i strid med havressursloven og deltakerloven, og innebærer en stadfesting av dagens politikk hvor dispensasjoner gis over en lav sko.

– Kjell Inge Røkke var aldri aktiv fisker, men fikk likevel lov til å eie 11-12 % av den totale fangsten. Det var leveringsplikt til Vardø, Melbu, Kjøllefjord, Hammerfest og Gamvik men Røkke fikk oppheva den plikten. I den meldinga som ligger her nå er kvotene tapt for alltid for fiskeriavhengige kystsamfunn.

– Regjeringas kvotemelding hviler på et syltynt grunnlag, og har ingen støtte hos verken Norges Kystfiskarlag eller landsmøtet til Norges Fiskarlag. De enste som tjener på denne politikken er investorene som har investert i trålere og fartøy. Nå står det om framtida for mange samfunn langs kysten, og den fremtidige forvaltninga av en av nasjonens viktigste ressurser ved siden av olja.

Rødt mener kvotemeldinga tjener interessene til mektige rederier og investorer, framfor å sørge for samfunnsøkonomisk lønnsom aktivitet, miljøvennlig fangst og foredling og arbeid og sysselsetting for folk som bor langs kysten.

– Riksrevisjonen arbeider nå med en omfattende gransking av forvaltning av kvoter, flåtestruktur og eierskap til fartøy. Rapporten fra Riksrevisjonen skal legges fram den 28. april.

– Vi krever at Kvotemeldinga utsettes til Riksrevisjonens rapport er fremlagt for behandling, slik at riksrevisjonens funn kan være grunnlag for behandlinga i Stortinget, sier Rødt.


Synne Høyforsslett Bjørbæk,

leder i Distrikts- og ressurspolitisk utvalg i Rødt.Jann O. Krangnes

Leder Rødt Hitra