- Frivilligsentralene kan komme til å forsvinne

Eldbjørg Broholm. 

Meninger

Frivilligsentralene og mange involverte slår seg sammen for å sette frivilligsentralens usikre fremtiden på dagsorden. Fra 2021 vil det være slutt på en vellykket ordning, og starten på en ny epoke med usikkerhet og ukjente konsekvenser. Prosessen ble igangsatt i 2016 med et Stortingsvedtak som del av kommunereformen.

Fra 2017 tok staten bort tilskuddet til frivilligsentralene ved å fjerne retningslinjene med krav om lokal delfinansiering, og å overføre det statlige tilskuddet til kommunene. Dette har gitt mye uro og en dårlig situasjon for mange av sentralene. Men fra 2021 kommer den største endringen, da skal hele overføringen fordeles på innbyggertall. Dette vil bety ca. kr. 37 per innbygger i tilskudd til kommunen, og det medfører at 70 % av kommunene vil få mindre tilskudd enn i dag.

Eksempel: en kommune med 2000 innbyggere får i 2020 kr. 427 000 fra staten og fra 2021 ca kr. 74 000. Og om tilskuddet kommer frem til frivilligsentralene er en enda større spørsmål.

Frivilligsentraler er viktige mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker. Minstekostnaden er lønn for den enkelte daglige leder, som samhandler med frivillige, lag & foreninger og kommune for å tilrettelegge for et mangfold av lavterskel- aktiviteter med mer. Frivilligsentralordningen ble innført av Høyre-regjeringen Syse for 30 år siden, og dagens Høyre-regjering har nå muligheten for å redde ordningen.

Et direkte statstilskudd til frivilligsentralene er helt nødvendig for å sikre videre drift og utvikling i tråd med statens Frivillighetserklæring og Frivillighetsmeldingen.

Tilskuddsendringen i 2017 har ført til nedskjæringer i bevilgningene til mange frivilligsentraler (https://frivilligsentral.no/su).


For kommunene på Fosen samt Hitra og Frøya vil den nye ordningen fra 2021 slå slik ut for Frivilligsentralene: 

 

I tillegg opplever nå mange sentraler at kommunen helt eller delvis har tatt kontroll over hvilke aktiviteter de frivillige og sentralen skal bistå med. For å sikre at videre drift og utvikling skal skje i tråd med frivillighetens prinsipper er gjeninnføring av statstilskuddet til frivilligsentralene svært viktig. Norges Frivilligsentraler har på forespørsel fra flere stortingskomiteer utviklet et forslag til ny fordelingsmodell, og levert denne til regjeringen. Vi mener denne vil gi løsningen på utfordringene for alle involverte parter.

Det er ennå ikke for sent. Daglige ledere, frivillige, brukere, pårørende, andre organisasjoner og interesserte har samlet seg på facebook for å vise viktigheten av å ha frivilligsentraler, og konsekvensene av tilskuddsendringen som kom i 2017 og som helt skal opphøre fra 2021.

Bli med på facebookgruppe "Redd frivilligsentralane!", inviter andre og del din historie! Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn.


Hilsen

Bjørn Hosen,

daglig leder

Åfjord Frivilligsentral,

leder Kystnettverket


Eldbjørg Broholm,

daglig leder

Hitra Frivilligsentral


Margaret Aune,

daglig leder

Ørland Frivilligsentral


Bård Hindrum,

daglig leder

Leksvik Frivilligsentral


Tina Sylte,

daglig leder

Rissa Frivilligsentral


Anna Lyngstad,

daglig leder

Bjugn Frivilligsentral


Trygve Rullestad,

arbeidene styreleder

Roan frivilligsentral