- Det hele tyder på at den sittende makta driver med tåkelegging

Meninger

Om havbruksfondet og bruken av dette

Vi har i den senere tiden vært vitne til at det har foregått en debatt rundt dette temaet, hvem skal disponere havbruksfondet. Det dreier seg om i hvilken grad kommunene, fortrinnsvis vertskommunene for havbruk, eller om staten skal stikke av med pengene som opparbeider seg i dette fondet. Tidligere har det vært en fordelingsnøkkel som sier at oppdrettskommunene har mottatt 70% av fondet, de tilhørende fylkeskommuner 10% og staten 20%.

Imidlertid kom staten og ba om en utredning for hvordan beskatning og fordeling i framtiden skulle se ut. Det ble som vanlig satt ned et utvalg, i dette utvalget ble også ordføreren i Hitra med. Utvalget avga til regjeringen en delt innstilling med et flertall og et mindretall. Flertallet ønsket at oppdrettsnæringen skulle bli underlagt en grunnbeskatning med utgangspunkt i at det er var snakk om høsting på felleskapets ressurser, og at staten skulle være mottaker av disse skattepengene.

Mindretallet ønsket at havbruksfondet og modellen skulle være som allerede etablert og i tillegg et arealtilskudd for produsert fisk på 40 øre pr kilo som skulle fordeles som tidligere. Vår ordfører var da tilhørende mindretallet i utvalget.


 

Underveis har det framkommet mange diskusjoner rundt dette og en eventuell fordelingsnøkkel. Det som ble bestemt er at fordelingen skulle skje som tidligere gjennom havbruksfondet men regjeringen ønsket seg en totalt annerledes fordelingsnøkkel hvor oppdrettskommunene kom meget dårlig ut. Alle oppdrettskommunen ville tape enorme summer i forhold til tidligere utbetalinger.

Og det er tross alt oppdrettskommunene som sitter med belastningen på bruk av fellesarealer som fortrenger lokale fiskere, i tillegg til at disse kommunene har enorme investeringer på nettopp tilrettelegging av muligheter for driftsområder på land, tilgang på ferskvann av høy kvalitet og ikke minst infrastruktuktur med skoler, helse, veier og i det hele alt som trengs for å tilfredsstille store aktører.

I Hitra har vi gjennom år hatt en ordfører som har kjempet en lang kamp for å sikre kommunens interesser på dette økonomiske området. Det har vært en seig kamp som han har stått i over tid. Derfor er det med stor undring at jeg ser representanter fra både Høyre og FRP går til angrep på hans arbeide i lokalpressen. Det å angripe ordføreren er en helt grei sak for meg. Det vil jeg også forbeholde meg retten til når det måtte passe seg.

Men jeg etterlyser en redelighet i kritikken som kommer. Spesielt med tanke på at han har kjempet en kamp for at den fordelingsnøkkelen som tidligere er brukt skal legges til grunn for fordeling av havbruksfondet, mens de partiene som kritikerne kommer fra ønsker å redusere fordelingsnøkkelen kraftig når det gjelder hva som skal tilføres tilbake til for eksempel Hitra kommune.


 

Distriktene kan tape 1,75 milliarder kroner i inntekter fra oppdrettsnæringen:

Havbruksfondet gir kommuner og fylkeskommuner inntekter fra salg av nye konsesjoner til oppdrettsnæringen. Til nå har 80 prosent av inntektene gått til distriktene, mens staten har fått 20 prosent.

For de neste to år vil fordelingen bli tilnærmet den siste fordelingen men etter 2022 blir det endringer. Om vi da ikke får en regjering som tar mere hensyn til oppdrettskommunene og lager en helt annen fordelingsnøkkel. Minimum etter min mening bør være at vi bytter tvert om på fordelingsnøkkelen.

I denne situasjonen som har oppstått er det all grunn til å rose vår ordfører for den innsatsen han har utført, og holde oss for gode til forsøk på latterliggjøring, framstille han som om han driver tåkelegging. Spesielt når vi ser på hvilken måte vi blir behandlet av regjering og FRP i denne saken.


 

Det hele tyder på at det er nettopp den sittende makta som driver med tåkelegging og har store behov for å tilsløre de faktiske forholdene. Egentlig svært forståelig når vi ser modellen for ytterligere å tappe utkantene for de muligheter de burde hatt for nettopp å ta vare sine utarmede utkanter. Det er ikke bare å holde møter om intensjoner og møter. Det må følges med praktisk politikk.


Kameratslig hilsen

Jann O. Krangnes

Kommunepatriot og kommunestyremedlem