- Javisst har Guri Kunna lyktes

Vegard Iversen, fylkesdirektør for utdanning. 

Meninger

Guri Kunna videregående skoler er en god skole med resultater i beste klasse på flere områder. Å gå tilbake til to selvstendige skoler på Hitra og Frøya er ikke framtidsrettet.

Da Guri Kunna videregående skole ble etablert, fikk skolen presentert flere målsettinger:

  • mer kvalitet
  • mer utviklingskraft
  • være en regional utviklingsaktør
  • bredere og bedre studiespesialiserende utdanningstilbud
  • en mer robust skole som i større grad tålte svingninger i avgangskull og varierende søkertall.

I dag, fire år senere, kan vi svare bestått på alle disse målsetningene. Det kan vi gjøre fordi både nasjonale målinger og fylkeskommunens egne målinger viser gjennomgående gode resultater og framgang.En skole i utvikling

Skolekvaliteten ble for eksempel vurdert i siste årsrapport til fylkestinget. Her måles blant annet læringsmiljø, relevant og praksisnær opplæring og læringsutbytte. Guri Kunna skåret på eller bedre enn gjennomsnittet på 10 av 11 undersøkte variabler.

De lokale avgangselevene gir også et tydelig svar på at de opplever Guri Kunna som attraktiv, når så mange som 88% av elevene har skolen som førstevalg.

Det var videre i bestillingen fra fylkesadministrasjonen en tydelig forventning til Guri Kunna om mer utviklingskraft. Skolen måtte lykkes med å tilby de utdanninger som det lokale næringslivet etterspurte i takt med endrede utdanningsbehov.

Da er det gledelig å registrere at det ved Guri Kunna neste skoleår tilbys høyere yrkesfaglig utdanning innenfor både ledelse i havbruksoperasjoner og i mekatronikk i samarbeid med Trøndelag høyere yrkesfagskole. Det er også vel kjent at Guri Kunna har vært forslagsstiller og sterk bidragsyter i utviklinga av bachelorutdanninga i akvakultur som kommende studieår tilbys ved NTNU. Ikke nok med det, men det er også meget sannsynlig nå at det høyere yrkesfaglige utdanningstilbudet ledelse i sjøbasert akvakultur tilbys ved Guri Kunna om et år i samarbeid med Trøndelag høyere yrkesfagskole.

Som skoleeiere synes vi det er bra med høye forventninger lokalt til Guri Kunna. Mitt poeng er at skolen leverer og er i en meget god utvikling. Det er helt sikkert områder som kan forbedres, slik vil det alltid være. Men det er en avsporing å tro at to selvstendige skoler er svaret. Det er å gå bakover i tid, og vil ikke være det Hitra og Frøya trenger.

Det er rett og slett mye mer konstruktivt i fellesskap jobbe for hvordan vi kan gjøre Guri Kunna enda bedre. Sett fra skoleeier vil en lokal krangel om plassering av ulike utdanningstilbud bare være ødeleggende.

For havbruksnæringa i Øyregionen er i rask utvikling, og vil ha jobber til langt flere enn dem som vokser opp der framover. For Guri Kunna er det derfor veldig viktig å være attraktiv også blant ungdommer utenom de lokale kommunene. Og det er Guri Kunna. Veksten er stor i antall søkere fra andre regioner, særlig innenfor naturbruk.

Derfor er for eksempel antall skoleplasser ved naturbruksutdanninga ved Guri Kunna også økt med 10 plasser til 50 skoleplasser neste skoleår. Hovedutvalg for utdanning har også vedtatt unntak fra nærskoleprinsippet for naturbruk slik at elever fra hele Trøndelag konkurrerer om plassene på VG1 naturbruk ved Guri Kunna. Dette vil medføre et økt antall elever utenfra Øyregionen til skoleplassene ved naturbruksutdanninga.En skole med bredt fagtilbud

Guri Kunna har organisert det studiespesialiserende utdanningstilbudet med VG1 på Frøya og VG2 og VG3 på Hitra, Det har gitt et betydelig bredere programfagtilbud, med flere fordypingsmuligheter - og ikke minst et mer stabilt programfagtilbud. Dette var også en forventning til skolen etter mange år med et smalt programfagtilbud ved de to «gamle skolene» der varierende søkertall ga usikkerhet om hvilke programfag som ble tilbudt det enkelte skoleår.

Samtidig med denne omorganiseringen ble det også etablert et annet studieforberedende utdanningstilbud, naturbruk med realfagsfordypning.

I både Trøndelag fylkeskommune og i Norge forøvrig går andelen som søker studiespesialisering ned. Dette har også vært en klar strategi gjennom Yrkesfagløftet fordi næringslivet etterspør fagarbeidere. En betydelig andel av elevene som gjennomfører yrkesfaglig utdanning tar også påbygging til generell studiekompetanse. Det betyr at disse elevene i løpet av tre år også har gjennomført en studieforberedende utdanning og kan søke høyere utdanning. Ved Guri Kunna var det hele 19 elever som fullførte påbygging til generell studiekompetanse inneværende skoleår.

Guri Kunna har et bredt utdanningstilbud sett ut ifra antall innbyggere på Hitra og Frøya og antall avgangselever fra grunnskolene. En sentral årsak til at det er mulig med et så bredt utdanningstilbud til det beste for de lokale ungdommene, lokalt samfunns- og næringsliv, er at skolen ikke tilbyr parallelle tilbud verken innenfor de yrkesfaglige- eller de studieforberedende utdanningene. Organiseringen av skolens tilbud nå bidrar derfor til at skolen er adskillig mer robust.

Fra skoleeieres synspunkt er det derfor ikke vanskelig å svare på om Guri Kunna har innfridd fylkeskommunens forventninger: Svaret er et ubetinget ja.


Vegard Iversen

Fylkesdirektør for utdanning