Høringsuttalelse angående privatisering / nedklassifisering av kommunale veier

  Foto: Illustrasjonsbilde

Meninger

Viser til møte i Frøya formannskap den 25.05.20, sak 147/20, og til saksdokumenter i den forbindelse.

Etter å ha prøvd å gjennomgå saksdokumentene, er det mange av oss som føler at vi har våknet opp av en vond drøm. Dette kan ikke være virkelighet?

Viser også til vedlagt skriv av 17.09.17 fra Arve Dragsnes, og skriv fra Skjønhals kretslag v/ Synnøve Stordal, 18.09.17/17.09.17. I disse skrivene er synet på den foreslått privatiseringa beskrevet. Enkelte punkter i dette skrivet har vi oppdatert informasjon i forhold til overnevnte skriv. Vi tillater oss å komme med noen flere synspunkter, kommentarer og rettinger til saksdokumentene som er sendt ut til beboerne det gjelder.

Trusselen om nedprioritering har vi hatt hengende over oss i årevis. Dette er et stressmoment som sliter på helsa. Vi er slitne! Vi som bor her føler oss forvist, og skal tvinges bort. En skulle tro at Frøya kommune skulle være interessert i å ha levende grender!

Der vi kan skape gode og trygge oppvekstvilkår for våre barn, ta vare på, og bruke de gode naturressursene vi har. Unge familier tør ikke å bosette seg i ei grend med flere kilometer privat vei!

Intensjonene i Morgendagens omsorg vil også rammes av nedprioritering av veiene, da de eldre ikke kan bli boende lengst mulig hjemme, men må flytte til omsorgsbolig/sykehjem.

Ingen kan forvente at noen få eldre kan organisere drift av privat vei året rundt. Dette vil også gi en ekstra økonomisk belastning for en alderspensjonist.

Er det veier utenfor tettbygd strøk som skal rammes?

"Disse grendene er som fiskevær å regne" sto det i sakspapirene. Er ikke hele Frøya opprinnelig et fiskevær?


– Det er jo artig å ha noe å holde på når man er pensjonist

Pensjonist Torbjørn Dragsnes (68) lever ut snekkerdrømmen, og har solgt utemøblement til både bedrifter og restauranter. Lokalavisa har vært på besøk i snekkerverkstedet hans hjemme på Skjønhalsen.


Nedslitte veier

Penger som har vært budsjettert til kommunale veier i "utkantstrøk" har blitt brukt til andre formål. Disse veiene har alltid vært en salderingspost. Det har ikke vært rutiner på vedlikehold, så vi har mast om litt sand når veien har vært uframkommelig.

Det sier noe om prioriteringen som har blitt gjort, og hvordan vi som bor i "utkantstrøk" blir respektert og verdsatt.Friluftsliv

Hvorfor er bare Kjærvågsundet nevnt i den forbindelse?

Dragsneset og Garnvika har også registrert tursti via Urdberget, som er under kontinuerlig oppgradering. Begge stedene er populære utfartssteder for Frøyas befolkning, turister og hyttebeboere.

Grenda Dragsnes

Det er flere gårdsbruk med grasproduksjon og beiteområde for storfe, hest og sau.

Det er et gårdsbruk med helårs turisme/fisketurisme, som har oppgradert flere bygninger i senere tid.

Annen næring som befinner seg på Dragsnes er fiskeri. En fiskebåteier har i det siste investert i ny båt, nytt sjøhus og ny bolig. Det er også planlagt bygging av flere fritidsboliger.


– Fortærende å bli frastjålet dyre, gode og lovlige teiner på den måten

Øyvind ble frastjålet helt nye krabbeteiner utenfor Frøya.


Grenda Garnvik

Her er det grasproduksjon og beiteområder på flere eiendommer for hest og sau.

Tursti fra Garnvik er under oppgradering for at friluftslivets mangfold i Frøya skal kunne opprettholdes.

Garnvika er også et kulturelt sted, da skipsfører Eilert Stordal var bosatt her. Stordal mottok blant annet Kongens fortjenestemedalje i gull i 1938 for sin redningsdåd på Hustadvika. Det er påbegynt et arbeide for å etablere et minnested/museum om redningsselskapet og Eilert Stordals redningsarbeide langs kysten. Eilert Stordals barnebarn, Kirsten Merete Stordal, er initiativtaker til dette arbeide, som beregnes å være ferdigstilt i 2022.


HF For 20 år siden

Odd ble millionær uten å vite om det, men...

I dag med 32 avisbilder fra 2000.


Konsekvensutredning

Vil en konsekvensutredning i forhold til kostnader ved å privatisere Dragsnesveien og Garnvikveien vise til noen fakta som kan gi et tydelig signal på at dette ikke er besparende for Frøya kommune:

• Kostnader ved å tilbakestille/overføre veien i den stand kravene til en kommunal vei tilsier. Kommunen kan ikke gi ifra seg en kommunal vei som skaper store oppgraderinger til eierne.

• Som brukere av veiene har kommunen plikt til å betale økonomisk støtte til veilagene, og hva blir denne kostnaden?

• Man må forvente at den eldre generasjon ikke klarer å bo lengst mulig hjemme, har kommunen nok omsorgsboliger/sykehjemsplasser til å ta imot disse? Eller må man forvente å bygge flere enheter «sentralt»?

Vi kan ikke se at privatisering av kommunale veier er likebehandling av

Frøyas befolkning!

Med hilsen beboerne

Dragsnesveien og Garnvikveien