- Er det da så smart å sette i gang klattregulering av industriområder som er så dyre å bygge ut at intet firma ville kunne betale en leie?

Uttianbrua med Madsvågen og Ellingsundet i bakgrunnen 

Meninger

Reguleringsplan for Uttian næringsområde. Åpen høringsuttalelse.

Undertegnede har i likhet med andre beboere i nærområdet til ovennevnte reguleringsplan mottatt denne til gjennomsyn og uttalelse.

Vanligvis er utarbeiding av detaljreguleringsplan noe en foretar i samarbeid med grunneier. Av planbeskrivelsen framgår det at utsteder ikke kjenner til hvem som eier området. Seks grunneiere er nevnt: Tre lokale, to av fylkeskommunens veinummer. Ingen av disse representerer hovedarealet. Det foreligger heller ikke noe oversiktskart som viser stedets lokalisering. Søk på eiendomskartverk er umulig ute . Det er også umulig å søke på eiendomskartverk da gårds-og bruksnommer er utelatt/ukjent. Det blir derfor bare lokalt kjente som som har full oversik over planområdet.Totalarealet er beregnet til 31,2 da. Kun drøyt halvparten av dette er tilgjengelige til formålet. Dette er svært lite til industriområde å være og representerer ikke noe potenseale for framtidig industri. Det er kun en klatt. Av planbeskrivelsen framgår det at utbyggingen at vil kreve tilført større mengder steinmasser. Hvor skal disse komme fra og hvordan skal de transporteres? Disse massene kan det påregnes krever større inngrep annensteds. Dette er en del av totalprosjektet og skulle vært beskrevet. Tolv år tilbake hadde kommunen planer om å finne grunn for et steinbrudd/knuseverk sentralt på østrføya. Dette har det ikke blitt noe av. Har behovet forsvunnet eller er en her i en knipe?

Det står endel om naturforhold. Det desidert mest verdifulle naturområdet i nærhet av planen er Sørøyvågen mellom Sørøyene. Dette er et rikt fuglelivsområde med vadere og sjøfugler. Hubro ? Vel, den har blitt hva seksløperen var i vesten, et anvendelig våpen.

På sørvestspissen av Ellingsholmen finner en den beste landfiskeplassen langs østfrøya. Denne ligger rett utenfor planområdet og bør sikres med veiadkomst herfra med en arm ned til selve fiskeplassen med plass for bevegelseshemmede. Ta kontakt med HC lag og grendalag.

For ikke så veldig lenge siden så vi vår kommunaldirektør i himmelfallen ekstase over kommunens uventede inntekt fra oppdrettsfondet. For veldig kort tid tilbake så vi samme kommunaldirektør med bekymret mine varsle om tom komunekasse og mulige oppsigelser. Er det da så smart å sette i gang klattregulering av industriområder som er så dyre å bygge ut at intet firma ville kunne betale en leie basert på utbyggingskostnadene? Det må bety subsidiering.

Det finnes i dag utbyggingsmuligheter på Rabben, nordover og sørover om man omregulerer den utrolig dumme adkomsten som har gjort området ensidig og derved lagt beslag på store arealer til transport. Det finnes også muligheter for industrområde av denne størrelse sør for tidligere Frøya fiskeindustri mot fortøyningskaia på Nesset. Her er det mulig å dra nytte av eksisterende infrastruktur. Vei, kai mv. Og bedriften/e vil ligge i et område med annen tilgrensende virksomhet.Et miljø. Disse alternativene vil koste en brøkdel i utbyggingskosnader.

Trond M. Jakobsen