- Vegen videre for Frøyatunnelen

Meninger

Trøndelag fylkeskommune skal oppgradere Frøyatunnelen. Flere forhold rundt denne oppgraderingen har skapt stort engasjement. Her er vårt syn på vegen videre i planleggingen.

Tilstanden på Frøyatunnelen

Det er to grunner til at vi må oppgradere Frøyatunnelen. EUs tunnelsikkerhetsforskrift setter noen minimumskrav. Disse må være oppfylt for at vi kan ha trafikk i tunnelen. Flere av disse kravene er ikke ivaretatt slik tunnelen er i dag. I tillegg har tunnelen et omfattende behov for vedlikehold.

Per i dag har vi ikke full kjennskap til tilstanden på Frøyatunnelen. Vi har derfor engasjert firmaet Aas Jakobsen til å kartlegge tilstanden. De har erfaring fra flere tilsvarende prosjekter. Denne jobben er i gang og vil pågå fram mot jul.


Sjåføren etter Støre-stoppen i Frøyatunnelen:

- Den historien der vil komme opp på Aps julebord framover. Garantert!


Trafikkavvikling når tunnelen er stengt

Tilstanden på Frøyatunnelen har stor innvirkning på omfanget av oppgaver i oppgraderingen. Disse oppgavene har i neste omgang innvirkning på trafikkavviklingen, som per i dag framstår som den største utfordringen i prosjektet.

Nå kjenner vi fortsatt ikke tilstanden til Frøyatunnelen fullt og helt, men basert på erfaringer fra liknende oppgraderinger, vil vi ha behov for å stenge tunnelen i perioder. Hvor stort behovet for å stenge er, blir tydeligere når vi har fått kartlagt tilstanden på tunnelen.

Vi har tidligere skissert noen alternativer for stengeregime. Disse har vært basert på erfaringer fra andre liknende prosjekter. Varsel om stengt tunnel har skapt stort engasjement, og vi har fått tydelige tilbakemeldinger fra kommunene og næringslivet om behov og forventninger til trafikkavviklingen. Disse tilbakemeldingene tar vi med oss i den videre planleggingen.

I detaljprosjekteringen av arbeidet med oppgraderingen ser vi på hvordan vi kan løse trafikkavviklingen. Vi skal snu hver stein for å finne løsninger som bidrar til minst mulig ulemper.


Risikoanalyse: Dette kreves for å oppnå tilfredstillende nødutgang i tunnelen

Risikoanalyse: Tilfredstillende nødutgang i tunnelen krever ny tunnel


Krav om utredning av nytt tunnelløp

Frøya kommune og Hitra kommune har i et brev bedt oss om å utarbeide en konkret og omfattende konsekvensutredning av gjennomføringen av tunneloppgraderingen. Kommunene ber om at vi belyser ulike alternativer for gjennomføring med samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser. De ber oss også om å gjøre en vurdering av nytt tunnelløp, etablering av fergesamband, samt parallelt utbedringsarbeid for både Frøyatunnelen og Hitratunnelen.

En slik utredning skal vi gjøre. Dette er et forholdsvis omfattende arbeid, og vi trenger litt tid på å rigge oss internt, og eventuelt kjøpe inn ekstern kompetanse.

I brevet krever også kommunene at vi avventer videre planlegging og anbudsprosess med Frøyatunnelen. Nå ser ikke vi noen motsetning mellom utredningen de ber oss gjøre og at vi samtidig fortsetter å planlegge oppgraderingen. Disse prosessene kan etter vårt syn gå parallelt.


Starter utredning av ny tunnel

Starter utredning av ny tunnel, med mulighet for å utsette oppgradering av dagens tunnel


Opprinnelig var planen vår å starte opp anleggsarbeidet med oppgraderingen sommeren 2021. Oppstarten blir forskjøvet, og vi er ikke sikre på når vi vil starte opp. Vi er åpne for at forhold som kommer fram i utredningen, kan påvirke oppstarten.

Den vanskelige økonomien

En annen stor utfordring i dette prosjektet er økonomien. Oppgraderingen av tunnelen blir kostbar. Staten bidrar med noe penger, men langt fra alt. Mesteparten må fylkeskommunen finansiere selv.

Det er krevende for oss å forene lokale ønsker om alternativer til trafikkavvikling, med etablering av fergetilbud eller eventuelt et nytt tunnelløp, med fylkeskommunens økonomiske rammebetingelser de kommende årene.


Møttes til tunnelmøte i dag

- På E6 kan du ta med deg ungene og svigermor og løpe bort ut på en åker. I tunnelene våre kan du ikke det

Torsdag samlet hovedutvalg for vei og fylkeskommunale til møte om hvordan utredningene av tunnelene skal løses på best mulig måte


Dialog med kommuner og næringsliv

Vi har etablert flere forum for dialog med kommunene, næringslivet og andre aktører. Vi opplever dialogen som god. Vår intensjon er å ha tett kontakt i tida framover, slik at vi i fellesskap skal finne gode løsninger.

Eva Solvi, direktør for veg i Trøndelag fylkeskommune