- Vi har ingen å miste

Sigrid Helene Hanssen 

Meninger

Den 10. september ble Verdensdagen for selvmordsforebygging markert og regjeringen innførte nullvisjon for selvmord samme dag. Høyre, FrP og PP ønsker å sette tema på dagsorden i Hitra kommune og sender derfor en interpellasjon til kommunestyret den 24. september. Vi mener det er viktig at alle i kommunen har ett aktivt forhold til dette og gjennom denne interpellasjon forplikter seg til å ha fokus på og jobbe for å forebygge dette.


Interpellasjonen:

Nesten to mennesker tar livet sitt hver dag i Norge. Mer enn 6000 gjør selvmordsforsøk og svært mange har selvmordstanker. Hvert år tar ca. 30 barn og unge selvmord. Dette er tankevekkende tall!

I Norden er det selvmord som tar flest unge liv, mer enn kreft, trafikkulykker og andre sykdommer. Basert på nasjonale tall er det grunn til å tro at rundt 500 mennesker behandles for selvmordsforsøk hvert år i Trøndelag (4-6000 i Norge).

I en rapport fra SINTEF kom det nylig frem at godt under halvparten av kommunene har rutiner for oppfølging av de som gjør et selvmordsforsøk. Det er svært beklagelig når vi vet at dette er en gruppe mennesker som har stor risiko for nye selvmordsforsøk.

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer selvmord som «en aktiv, villet handling som fører til døden». Årsakene til selvmord er sammensatte, men sviktende selvfølelse, høye krav til egne ytelser og opplevelsen av indre ensomhet er forklaringer som ofte tas i bruk.

Å være åpen om psykisk helse og selvmordsproblematikk er en krevende øvelse, men det er viktig å tørre å være åpen om temaet. Hvordan kan vi bidra til en sunn åpenhet, en åpenhet som kan forebygge? Hvordan viser vi nødvendig respekt både for den som er borte, de som har prøvd og for de som sitter igjen, når vi snakker i offentligheten om selvmord? Åpenhet og forebygging er en samfunnsoppgave. Vi, fellesskapet må tørre og vi skal vise, ikke bare innenfor vår kommune, men i hele Trøndelag.

Derfor ønsker vi et initiativ til et bredt samarbeid i Trøndelag for å forebygge selvmord. Vi ønsker at Trøndelag fylkeskommune initierer et forpliktende samarbeid med

med offentlige aktører og frivillige organisasjoner og utarbeider en «Handlingsplan for selvmordsforebyggende arbeid i Trøndelag»

Selvmordsforebygging må skje på mange ulike arenaer, derfor er bredt samarbeid viktig og de som ikke kan delta i samarbeidet bør få mulighet til å være høringsinstans i arbeidet.

Psykiske helseproblemer er en av de store folkehelseutfordringene, og forebygging av selvmord er en viktig del av folkehelsearbeidet. Trøndelag fylkeskommune er koordinator for samarbeidsutvalget for folkehelsearbeidet i Trøndelag.


Vi har ingen å miste og dette må vi si høyt og tydelig. For de som rammes kan nettopp opplevelsen av å være gitt opp, utenfor og mistbar, være noe av det som trekker mot avgrunnen. Vi mener åpenheten er lettere med en nullvisjon. Vi tror også dette legger viktige premisser for målrettet innsats. I møte med det sammensatte og vonde, trenger vi en klar visjon, en nullvisjon for selvmord.


Forslag til vedtak:

  1. Hitra kommune slutter seg til en nullvisjon for selvmord og vil arbeide målrettet for å forebygge selvmord i vår kommune.
  2. Hitra kommune sender en henvendelse til Trøndelag fylkeskommune, og ber om at fylkeskommunen initierer et samarbeid mellom kommuner, relevante aktører i helseforetaket og frivillige organisasjoner med mål om å lage en handlingsplan for forebygging av selvmord i Trøndelag.


Fra Høyre – FrP - PP - ved gruppeleder Sigrid Helene Hanssen