- Det er derfor noen seige nessadalinger holder ut

Meninger

Frøya Vindkraftverk og bevaring av demokratiet

Misnøyefest på ytterste fløy og kamp mot vindkraft på Frøya, beskriver Dag Willmann, Hitra (H), i sitt debattinnlegg i Adressa 12.9.2020 som en trussel mot demokratiet.

«Lovlige kommunale og sentrale vedtak om vindkraftutbygginger oppfattes som et angrep på og en overkjørsel av demokratiet fra regjeringshold. Dette fordi at et mindretall var uenig i avgjørelsen da dette ble vedtatt.» skriver Willmann.

Jeg vil argumentere for hvordan vindkraftkampen på Frøya er en kamp for demokratiet.

Transparency International Norge spør i Håndbok i Antikorrupsjon- Beskytt Kommunen «Kan kommuner være korrupte?» og trekker fram vindkraft utbygging som et eksempel på dette. (side 14).

«Når kommunestyret som lokal høringsinstans avgir uttalelse til NVE om konsesjon for vindkraft, samtidig som den forhandler med kraftleverandører om økonomisk kompensasjon til kommunen for naturinngrepene ved en eventuell utbygging.»

Frøya har fulgt dreieboka på korrupsjonssklia når de forhandlet om penger til både kai og veiutbedring på Flatval før de avga sitt høringssvar til NVE om vindkraftverk på Frøya. Begge deler var nødvendige for å muliggjøre vindturbintransport på øya.

Ikke nok med det, så var ordfører i Frøya kommune 2011-2019 eksplisitt inhabil i saksfremlegg til kommunen i vindkraftsaker for både Sarepta AS og TrønderEnergi AS all den tid hun var nestleder i bedriftsforsamlingen til TrønderEnergi AS i 2012-2014. Dette slår selskapskontrollen av TrønderEnergi AS fast i 2015. (side 36).

«Derimot viser gjennomgangen at medlemmene av bedriftsforsamlingen ikke i samme grad har etablert praksis for å fratre ved saker som angår TrønderEnergi. Av de ni ordførerne som våren 2013 satt i bedriftsforsamling, er det kun én (ordføreren i Bjugn) som har erklært seg inhabil ved sitt kommunestyre eller formannskaps behandling av en sak som angår selskapet.»

Forvaltningsloven §6e ble skjerpet på dette punkt i 2011 og de nye kommunestyrerepresentantene ble gjort kjent med dette samme høst.

«Stortinget vedtok våren 2009 nye og skjerpete regler om inhabilitet for offentlige tjenestemenn og folkevalgte som også er leder eller medlem av styre eller bedriftsforsamling i offentlig heleide selskaper.»

«På bakgrunn av den ovennevnte lovendringen vil inhabilitet inntre automatisk for en tjenestemann eller folkevalgt som også er leder eller medlem av styre eller bedriftsforsamling i offentlig heleide selskaper, når saker hvor selskapet er part skal behandles i folkevalgte organer eller administrasjonen i kommunen.» (side 22).

Det hindret ikke ordføreren å sørge for at et krav om ny folkeavstemning om vindkraftverk på Frøya i 2012-2013 ble hindret. Demokratiske prosesser?

Folkeavstemningen i 2005 om mindre men flere turbiner i vindkraftverket der et knapt flertall stemte for, skulle ikke rokkes ved.

Willmann skriver «men det er ikke bare å gå tilbake på slike gitte tillatelser og i hvert fall ikke uten en god og saklig grunn.»

Hva er god og saklig grunn? Konsesjonsfristen for å være i gang utløp 7.4.2019. Utbyggerne TrønderEnergi (TE) og Stadtwerke München (SWM) som måtte komme med 70% av innsatsen høsten 2018, mente fristen ikke var så nøye da Energiloven trumpet Plan og Bygningsloven.

Kommunal og Moderniseringsdepartementet (KMD) gjorde utbyggerne TE/SWM oppmerksom på at de ikke var unntatt konsesjonsfrister.

Utbyggerne mente de var ulovlig hindret med å starte den første uka i april 2019. Politiet ba de stanse arbeidet, da området ikke var tilstrekkelig merket eller sikret. Det var ingen fartsnedsettelse eller markering at det var et anleggsområde.

Entreprenør Leif Søbstad siteres i Anleggmaskinen.no 10.9.20: «Byggherre skal stille med klar grunn til å jobbe på. Det var det ikke her. Det var mye som var uklart. Vi måtte bare stoppe arbeidet og gå i dialog med byggherre.

KMD konkluderte 6.6.2019 med god hjelp av Frøyas velvalgte tidligere jurist Bjørsnøs ord til formannskapet 8.4.2019:

«Tiltakshaver har gjort store investeringer i tillit til dispensasjonsvedtaket. Om dispensasjonsvedtaket faller bort, risikerer tiltakshaver store økonomiske tap. Dette taler for at tiltakshavers forsøk på å sette i gang det fysiske arbeidet i området er tilstrekkelig til at treårsfristen anses avbrutt.»

Videre skriver hun: «Samtidig taler etter min vurdering sterke reelle hensyn for at bevisste sabotasjeaksjoner fra motstandere av vindkraftverket ikke skal kunne føre til at tiltakshaver mister rettighetene de er gitt ved dispensasjonsvedtaket fra 2016. Etter mitt syn vil det være svært uheldig om motstandere ved sivil ulydighet skal på denne måte framprovosere bortfall av dispensasjonen.» Å stå på veien og gå i terrenget og demonstrere er ikke sabotasje eller sivil ulydighet. Politiet ga ingen pålegg, men folk fikk parkeringsbøter for å parkere langs vei med på 80km/t grense.

Daglig leder i TrønderEnergi AS Ståle Gjersvold uttalte i Dagens Næringsliv 12.4.2019: «Nå er det faktisk sånn at kommunen er pliktig til å gi en ny dispensasjon. Treårsregelen er ikke relevant i denne diskusjonen, med mindre en bare er opptatt av finjus. Det her handler om å trenere prosjektet for å ødelegge verdien i det.»

Ja, om det er noe som skal regulere og bevare demokratiet, så er det noen ganger faktisk finjus som må til.

Før KMD minister Monica Mæland kom med sitt svar 6 juni 2019 hadde styreleder i Frøya Vind AS Christian Vogt uttalt at de kom til å bygge Frøya vindkraftverk uansett avgjørelsen til KMD. I forkant hadde også Tysklands ambassadør hatt en ikke referert samtale med KMD ministeren.

Aksjonsgruppen mot Vindkraft på Frøya har bedt om fartsnedsettelse i Nessadalen i lang tid uten at dette er imøtekommet.

Nylig kom det derimot Stans Forbudt skilt på begge sider av veien nå når anleggsarbeidet er fullført og noen få turbindeler gjenstår å fraktes.

Vedtaksbrevet fra Statens Vegvesen etter ønske fra Trøndelag politidistrikt lyder: «Skiltingen er ment som et forebyggende virkemiddel for å avverge lovbrudd.»

Hvilke lovbrudd det dreier seg om og hvorfor det er fare for slike lovbrudd med henvisning til hvilke lovbrudd som allerede er begått eller forsøkt begått er det ikke gitt belegg for.

Kjenn på ordene: Forebyggende virkemiddel for å avverge lovbrudd. De lyder som noe fra George Orwells bøker 1984 eller Kamerat Napoleon, der han fremmer Marxistisk kritikk av Stalinismen.

Bortsett fra dommer for brudd på oppholdsforbud, der aksjonister samlet vannprøver, er ingen dømt.

Lovbryterne i Nessadalen er TrønderEnergi AS og Stadtwerke München med støtte av fylkesmann i Trøndelag Frank Jenssen (H) og forhenværende KMD minister Monica Mæland (H), som dog avslutningsvis garderte seg med følgende ord i vedtaket 6.6.2019: «Spørsmålet om tillatelsen har falt bort etter pbl. § 21-9, er et rent rettsanvendelsesspørsmål. Avgjørelsen hører ikke under forvaltningens skjønn. I en eventuell sak om gyldigheten av avgjørelsen, vil domstolene ha full prøvingskompetanse.»

Frøya kommune valgte å ikke rettsforfølge avgjørelsen til KMD 6.6.2019.

Og det er derfor noen seige nessadalinger holder ut. – For å bevare demokratiet som Willmann med rette er bekymret for. Det er ikke ytterfløyene som truer demokratiet, men det tause flertall som ikke ser eller bryr seg.

Steven Crozier

Rødt Frøya