- Uaktuelt å privatisere vei til Bua og Vikasundet!

Arild Margido Johansen 

Meninger

Er eksempel på veier som AP nevner som ikke er aktuelt å privatisere, noe jeg er helt enig i. Men det er mange flere liknende veier som fører til grender der det i dag er liten eller ingen bosetting, skal disse privatiseres?

Jeg mener nei, og vil begrunne det med følgende: Veien ble til for at oppsitterne kunne få ta del i de tjenester som var og er et kommunalt ansvar, dette bør også gjelde i dag, uavhengig av hvor mange som bor i den aktuelle grenda.


Pengene som blir til overs skal brukes til tre - kanskje fire - nye utbedringer av Lakseveien

Nå er det klarere hvor mye billigere Lakseveien blir - og hva pengene skal brukes til

 

Men en fraflyttet grend, skal den også forbli et kommunalt ansvar? Jeg mener ja, et eksempel er veien til Kjærvågsundet som i dag blir mye brukt til utflukt og som fungerer som rekreasjon, dette er et viktig tilbud til folk flest, som også bør være et kommunalt ansvar. Kommunen bør legge til rette for at slike utfartssteder blir mer tilgjengelig både for gående og funksjonshemmede, men da må veien oppgraderes og vedlikeholdes, og det må opparbeides en parkeringsplass for de som er avhengig av bil.


 

Frøya AP spør: Hva slags samferdselspolitikk skal vi ha på Frøya? Og oppsummerer med fem punkter, som jeg gjengir her sammen med min kommentar:


  1. Livskraftige bygder (grender) er noe alle ønsker og jobber for.
  2. Folk skal få komme seg til jobb, skole, butikk og helsehus: En selvfølge og et kommunalt ansvar, da kan ingen kommunale veier privatiseres!
  3. Folk skal ha samme tilgang til samfunnsgodene. Også en selvfølge, og svaret blir det samme som til punkt 2, ingen kommunale veier privatiseres!
  4. Sentrene trenger tilliggende små bygdesamfunn. Jeg går ut fra at det menes med dette å ta vare på grendene, ved bla legge til rette for kommunale tomter og adkomst (vei).
  5. Vi vil se lys i husa. Det vil vi Å!

 

Så spør AP, hvor skal den kommunale veien gå, og hvor må den private veistubben begynne? Svaret gir seg selv, og ”veistubb” er vel riktig benevnelse på det vi må kalle privat vei. Etter min mening så er alle veier kommunen har opprettet et kommunalt ansvar og må forbli et kommunalt ansvar, uansett om den fører til fastboende eller en fraflyttet grend, det kan jo hende noen ønsker å bosette seg der i fremtiden? 

Når det gjelder vei som har blitt oppført privat, og som fører fra kommunal vei og til ett eller flere bolighus, da er den veien et privat ansvar.  Men så mener Frøya AP at veien fra hovedvei og til næringsområder skal privatiseres. Da må jeg spørre Frøya AP, all næringsvirksomhet?


Hvis veien fører til et gårdsbruk, der det som regel også er andre oppsittere ved den samme veien, og det samme gjelder et fiskebruk, eller et lite enkeltperson foretak, mener Frøya AP at også veier som fører til slik virksomhet skal privatiseres? Hva regner Frøya AP som næringsvirksomhet og der adkomsten ikke er et kommunalt ansvar?


Per Kristian Berg hadde et innlegg i Hitra-Frøya på torsdag (1/10), der han spør: Hvorfor kan ikke dere politikere være ærlige og heller øke skattene?


Et godt spørsmål, og han fremholder at han betaler i dag kr. 3000,- pr år for å bruke veien til sin bolig. Han forteller at de betalte ekstra for å bygge i kommunalt byggefelt for 40 år siden, fordi det ble sagt at de kommunale feltene var dyrere da alt var inkludert i prisen den gang, også vei.


 

Jeg er helt enig med Per Kristian, hvis privatiseringen av kommunale veier er for å få kommunebudsjettet til å gå opp, så må politikerne være ærlige og si det. Jeg er ikke enig i å øke den generelle kommuneskatten, men jeg ser ikke bort fra at alternativet kan være å innføre en veiavgift. Å innføre en ekstra skatt eller avgift er ikke noe man får økt tilslutning fra velgerne for, men jeg tror alle setter pris på ærlighet, som Per Kristian etterlyser. En avgift er ment å være knyttet til betaling for en tjeneste, og er ikke en ekstra skatt. Det blir det samme som vannavgift og renovasjonsavgift.


En veiavgift vil også være det mest rettferdige, hvis hver enkelt husstand betaler det samme, uavhengig av hvor man bor. Da kan alle kommunale veier opprettholdes og privatiseringsspørsmålet er løst.Arild Margido Johansen

Leder Pensjonistpartiet Frøya