Meninger

Alternativ Vest er best - også for butikken

Flere ønsker at ny bru over Knarrlagsundet bygges vest i sundet. 

Meninger

Det har ryktes at hvis Knarrlagsund bru bygges i vest istedenfor i øst hvor brua ligger nå, vil det true Joker-butikken i Knarrlagsundet. Vi har ikke sett noen saklig gjennomgang av dette. Vår analyse er at det motsatte er tilfellet. Butikken vil kunne sikres ved at brua legges i vest.

For de fleste i Knarrlagsundet som holder til på Ulvøya, vil en Vest-løsning være mest gunstig for butikken. Her ligger de fleste fritidshus og hytter øst for butikken. Her er det nå også regulert for 100 nye hytter pluss at mange er under bygging. Flesteparten av de fastboende i Knarrlagsundet bor også øst for butikken. Disse to gruppene vil med Vest-alternativet i motsetning til Øst-alternativet, måtte kjøre forbi butikken for å komme til hyttene eller til/fra arbeid for fastboende som jobber inne på Hitra eller Frøya. Erfaringsmessig vil nemlig en mer lettvint adkomst til en butikk føre til økt handel.

For de som bor utenfor Ulvøya, men i butikkens mulige nedslagsfelt, Fjellværsøya og Ansnes vil trolig totalt sett Vest være best. Dette fordi det største befolkningsområdet Mastad-Ansnes får kortere vei til butikken. Ja, de på Ansnes får faktisk kortere vei til Knarrlagsund enn til Fillan i motsetning til i dag. De som i dag bruker butikken og bor på Fjellværsøya, tror vi fortsatt vil bruke like mye butikken med bru i vest. Vi kan nemlig ikke se for oss at det vil være mange fra f.eks. Fjellvær som vil velge å kjøre tur/retur Fillan - 24 km lengre enn til Knarrlagsund. For de andre delene av Fjellværsøya vil noen få litt kortere avstand til butikken, noen uendret og noen litt lengre.En bekymring for butikkens framtid har vært at flytting av lakseslakteriet til MOWI fra Ulvan til Jøstnøya vil føre til færre bosatte laksearbeidere i Knarrlagsund og dermed færre kunder.

Her vil Vest bidra til at Ulvan blir mer attraktivt som framtidig industristed med eller uten MOWI ved at det blir en 5,6 km kortere vei tur/retur fastlandet. Tidsgevinsten blir relativt sett enda større ved at bilene slipper å kjøre over fartsdumper i 40 km gjennom Sundet og over en lysregulert, enveiskjørt bru. Dette vil kunne styrke butikken. Motsatt vil en Østforbindelse gjøre industriområdet lite attraktivt med vanskelige tilkomst slik at arbeidsplasser kan gå tapt. Da taper alle!

Vi tror også at Byggtorget, Knarren, bensinstasjonen (Hitras billigste?) og oppvekstsenteret i Knarrlagsund vil bli mer attraktivt med Vest-alternativet. Avstanden mot Hitra blir kortere og vil slik generere flere kunder til butikken som ligger i samme område. Flere kunder til butikken totalt sett vil også føre til flere besøkende på Knarren som ligger like ved butikken. Vi tror at kortere avstand til Ansnes vil kunne styrke oppvekstsenteret ved at flere på Ansnes vil sende sine barn dit. Det vil også bli enklere for de som bor øst i Knarrlagsund og som jobber på Hitra/Frøya å bruke barnehagen. De kan kombinere jobbreise med handel på Joker-butikken og levering/henting i barnehagen.Dersom Vestforbindelsen velges, vil det bli mer attraktivt å bosette seg i Knarrlagsund, og da spesielt i sentrumsområdet. Det vil utvilsomt medføre fordeler for butikken. Videre vil et attraktivt sentrum trekke til seg mer turister som i neste omgang vil styrke butikken.

Vi tillater oss å spørre hvilken analyse som ligger bak at Vest-alternativet vil «ruinere» butikken. Det er jo heller det motsatte som vil skje. Vi kan ikke se bort ifra at Øst-alternativet som kommer dårligere ut i forhold til trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø, også på sikt kan true skolen og barnehagen. Dermed vil butikken fort gå med i dragsuget. Konklusjonen vår blir entydig: Vest er best - også for butikken!

Brualliansen

v/Edvard Ulvan, Lennart Bakeng og Frode S. Berge