Pensjonene og velferdstiltakene til pensjonister

Jann O. Krangnes (R)  

Meninger

Rødt mener at folketrygden skal være grunnpilaren i velferdsstaten og ha pensjoner og ytelser som skal sikre økonomisk trygghet for alle uavhengig av kjønn, klasse eller helsetilstand og være vår felles trygghet i de periodene av livet hvor vi trenger økonomisk støtte.

I 2005 vedtok Stortingsflertallet å innføre et nytt pensjonssystem som bryter fullstendig med disse prinsippene.

Tidligere var alderspensjonen fra folketrygden basert på solidaritet og utjevning, alle skulle sikres nok å leve av den dagen de måtte gå av med pensjon.

Etter pensjonsreformen minner folketrygden mer om en forsikringsordning hvor hver og en tjener opp en egen pensjonsbeholdning. Det er kun de som har aller minst fra før som vil få litt hjelp fra fellesskapet. Reformen vil når den er fullt utbygd medføre en dramatisk dårligere pensjon for de aller fleste.

Spesielt hardt rammes folk med dårlig helse og tunge jobber som i perioder er utenfor arbeidslivet eller må ta ut pensjon tidlig. For disse og mange andre er denne reformen en framtidig fattigdomsfelle. Kvinner rammes systematisk hardere enn menn av endringene pensjonsreformen har medført.

De høytlønte sikrer seg imidlertid i stadig større grad ved å skaffe seg private pensjonsordninger. Slik fører reformen til økte klasseskiller og at en stadig større del av pensjonssystemet blir privatisert. På sikt vil dette i enda større grad undergrave solidaritetsprinsippet i folketrygden.

Vi skal ha en solidarisk folketrygd, ikke ha et forsikringssystem hvor de som allerede har mest skal kunne bygge seg opp pensjonsformuer.

Fordi Rødt mener at de som i dag mottar minstepensjon mottar alt for lite. Dette gir ikke pensjonistene et meningsfullt og verdig liv. I tillegg til sine lave pensjoner ser vi ofte at deres avgifter øker. Det var derfor at Rødt på Hitra fremmet forslag om at minstepensjonister skulle slippe å betale egenandel for hjelp i heimen. Dette fikk flertall og dermed er det gjennomført. Dette arbeidet vil vi fortsette, men det betyr at vi må få drahjelp fra velgerne. I tillegg fremmet også Rødt på stortinget at vi ønsket å sette av 622 millioner ekstra midler til å øke minstepensjonene. Noe som ikke ville løst alle problemene men som ville vært en meget godt start på et videre arbeide med en kraftig forbedring av pensjonistenes levekår.

Rødt går også imot alle de forslagene som handler om kutt i tilleggspensjonene til pensjonister og uføre. Kutt som er gjennomført årlig siden vi fikk ny regjering. Dette ser vi på som svært smålig, og utrolig nedverdigende for de som blir utsatt for dem. At de klarte å fjerne fri behandling til kronisk syke må sees på som et stygt angrep på de mest syke menneskene vi har rundt oss.

Det siste angrepet er at nå skal de angripe etterlattepensjonene. Vi i Rødt har vansker med å forstå at de har hjerte til å foreta disse angrepene i folks rettigheter de har opparbeidet seg gjennom generasjoner. Men det blir lettere å forstå når det er selve velferdssystemet de går til angre på. Årsaken ligger nok i at de ønsker å forsterke den den stygge utviklingen vi har når det gjelder å sikre den rikeste delen av befolkningen. Hittil ser vi at all innsparing de klarer å foreta med å angripe folks rettigheter går til skattelette, men da for den rikeste delen av folket. Vanlig mennesker får ikke ta del i dette. De bruker også oljefondet til å dra lasset når det gjelder skattelette, og dermed så er det kun Norges rikeste som får ta del i disse pengene også. Ei utvikling som Rødt på det sterkeste tar avstand fra.

Som om ikke dette er nok. De har i felleskap med Arbeiderpartiet klart å vedta at pensjonister skal underreguleres ved hvert lønnsoppgjør. Bare på de 6 siste årene har de klart å robbe pensjonistene for over 30 000 kroner i kjøpekraft. Hvor går grensa for det vi kan kalle ei «råtten» behandling av ei gruppe mennesker som har lagt ned et helt liv i å bygge opp verdens beste velferdsstat. Og ikke gjelder dette kun de som er pensjonister i dag, men når vi ser på pensjonsforliket av 2011 så er også ungdommen kraftig berørt. De vil nemlig komme enda dårligere ut enn dagens pensjonister. Derfor har ung og gammel en felles interesse i å få gjort om det som kalles pensjonsforliket. Dette oppgjøret ønsker Rødt Hitra å delta på.

Videre ser vi også i lokalsamfunnet at det er mange saker å gripe fatt når det gjelder hverdagen til pensjonister. Vi vil derfor i vårt daglige arbeide både i lokalsamfunnet, formannskapet og kommunestyret fortsette å se på oss folkevalgte i partiet som ombudsfolk for all de som bor og lever i Hitra kommune. Derfor er det bare å ta kontakt om det er noe du lurer på.


Med hilsen

Styret i Hitra Rødt

Jann O. Krangnes

Leder av lokallaget