Offentlig ansvar for fiskerihavner

  Foto: Cecilia Brurok

Meninger

Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre mener det er gledelig at Frøya kommune benyttet sin fortrinnsrett til å erverve fem fiskerihavner som staten ved Kystverket ønsket å avhende. Dette gjaldt Kya, Nesset, Titran, Ørnflaugvågen og Sandvika. Utvalget er enig i at kommunen etter det en forstår vil sette i verk en prosess for å vurdere status på anleggene opp mot gebyrregulativet på en slik måte at kommunen kan sikres inntekter av kaiavgifter som kan øremerkes til framtidig vedlikehold.Utvalget er kjent med at Kystverket har i oppdrag å avhende også Halten fiskerihavn, og at Frøya kommune kan overta denne etter takst og fylkeskommunen uten vederlag, hvilket en forstår er vanlig praksis. Kystverket mener at kommunen og fylkeskommunen bør ha en dialog rundt prosessen om en mulig overtakelse.


"Berit" flyttet på kampesteiner i natt

Store steiner ble løftet i land og knuste betong-gangveier ute på Kya i natt. - Det var vanskelig å sove, huset ristet, forteller Andreas Krogstad.


Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre antar at dette kan være en fornuftig tilnærming for å sikre at anlegget blir i offentlig eie, og mener primært at Frøya kommune bør være framtidig eier også for Halten fiskerihavn.


Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre.