Mens vi (for)venter at regjeringa skal bidra med mer politi og ambulanse til distriktene

Meninger

Jeg hadde gleden av å delta på en felles samling mellom ulike beredskapsorganer i Øyregionen tidligere i høst. Ett møte med politiet, sivilforsvaret, redningsskøyta og Hitra og Frøya brann og redning.

Spennende og med interessante tilbakemeldinger fra dyktige folk – som alltid er til ettertanke.

Vi ble orientert om brannvesenets funksjon og tilstedeværelse på Hitra og Frøya, og hvilke oppgaver de er en del av i dag – blant annet merket jeg meg prosjektet «mens vi venter på ambulansen» - eller Akutthjelper som det nå heter, et nasjonalt prosjekt som bare Frøya Brann og redning er tilknyttet.

Vi ble fortalt at Frøya brann og redning har vært en del av denne ordninga siden 2011, at dette er et prosjekt gjennom stiftelsen Norsk luftambulanse. Hensikten med prosjektet er å sikre god førstehjelp der det er behov, når ambulanse er langt unna, opptatt eller trenger bistand ved akutte ulykker eller sykdom.Jeg refererer her noe av brannsjefen i Frøyas innlegg for oss;

«Deltakelse i prosjektet har for oss gitt en økt kompetanse og trygghet i innsatser med skadde personer, både i helserelaterte oppdrag og i innsatser innenfor våre ‘’primærområder’’ som trafikkulykker og branner. Gjennom årlige oppfriskningskurs vedlikeholdes og fornyes kompetansen innenfor akutthjelp. Frøya brann og redning har fått gjentatte bekreftelser på at vår innsats i helserelaterte oppdrag har vært direkte årsak til overlevelse hos pasienter.»

Mitt spørsmål fra denne dagen som blir så viktig for meg å løfte fram blir da:

Hvorfor er ikke Hitra Brann og redning en del av dette prosjektet? Jeg har forstått at «brann» uansett er pålagt å rykke ut ved nesten alle hendelser og finner det da nødvendig og betryggende både for de som skal ivareta denne tjenesten og for oss som innbyggere at denne opplæring burde blitt gitt.Brannvesenet med sin unike lokalkunnskap har en viktig stedlig funksjon. Med god førstehjelpkompetanse må den ressursen de besitter kunne benyttes til det beste for våre kommuner. De vil (nesten) alltid være først på ulykkesstedet og vil gjennom dette ha en viktig rolle som sikrer trygghet blant de forulykkede og kommunens innbyggere. Brann er jo allerede «finansiert» av kommunen – så kostnadsmessig bør dette være veldig forsvarlig for god førstehjelpberedskap for alle som oppholder seg i regionen.

Jeg forventer at det bevilges midler gjennom budsjettarbeidet i høst slik at brannmanskapene på Hitra også får opplæring som «Akutthjelpere». Hans Willy Finseth, regionkontakt for Stiftelsen Norsk lufambulanse, forteller meg at kostnadene begrenser seg til 1,5 dag på kurs for brannmannskapene. Kurset er gratis så det er kun lønnskostander som må dekkes. Hver enkelt brannstasjasjon i kommunen får en utstyrspakke som blant annet inkluderer hjertestarter, oksygen og en akuttsekk med standard innhold. Gjennom ordningen avtales en årlig oppdatering for brannmannskapene, noe som med fordel kan erstatte dagens førstehjelpsøvelser, om det er dette vi skal spare penger på da?


Frøyafestivalen

- Det var kø foran brannbilene lenge før vi åpnet

Det lokale brannvesenet tok på uniformen, kjørte ut brannbiler og båt og lærte barn og voksne brannvett under Frøyafestivalen.


Som jeg ser det er ikke dette snakk om penger men vilje. En ekstra trygghet for Hitras innbyggere bør vi ha råd til. En utvidet mulighet for kompetanse for brannmanskapene på Hitra betyr kanskje at det blir interessant for flere og lettere å rekruttere – alt i alt en vinn vinn situasjon for hittersamfunnet!

Leder i Hitra Høyre

Sigrid Helene Hanssen