- Jeg blir betydelig i tvil om kommunens offisielle holdning

Meninger

Henviser til artikler i HF om kovid19-pandemien i Hitra..

Nå er jeg blitt en smule skeptisk til hva Hitra kommune legger ut av meninger og forutsetninger med tanke på å bidra til en god kontroll av kovid 19.. Særlig når jeg samtidig hører hva sentrale myndigheter formidler om tilstramming av tiltak.

Slik det er opplyst er Hitra ikke utsatt for noen stor smittespredning på det nåværende tidspunkt, dog viser utviklingen likevel nå en økning i likhet med mange kommuner landet rundt.

Uansett roper våre sentrale myndigheter igjen et høyt og tydelig varsko om at vi blir utsatt for stor fare for importsmitte.

Hvis kommunen svarer på denne utfordringen med det jeg oppfatter fra kommunens talsperson omtrent slik; "det er den enkeltes ansvar å opptre slik at man er sikker" blir jeg betydelig i tvil om kommunens offisielle holdning til utfordringen virkelig kan, skal eller bør være slik?

Jeg oppfatter at det er utvilsomt at kommunen må forholde seg til de sentrale anbefalingene/bestemmelsene. Det fratar samtidig ikke den enkelte ansvar for å benytte de hjelpemidler og tiltak som kan bidra til å hindre smitte. Men dette fritar heller ikke kommunen fra å opptre på en måte som ikke utsetter innbyggerne for unødig smitterisiko.

Samtidig tror jeg det vel er nærmest umulig å tolke dagens opprop fra sentralmyndigheten slik at det er på tide å invitere med «åpent hus» for import av smitte fra land/områder som er "rødlistet", selv om det ut fra lokale økonomiske interesser ville være en lur løsning?

Etter nøye lesing av kommunens omfattende redegjørelse, mener jeg det er grunn til å forstå den som en lang og ensidig begrunnelse for at man av hensyn til sterke næringsinteresser finner det formålstjenlig å gi kunder/grupper fra «rødlista områder» lettere tilgang til kommunen. Hvis dette er kommunens vedtatte strategi i pandemihåndtering, kan det neppe betraktes å stå i samsvar med sentrale anbefalinger.

Det som kanskje mest av alt forundrer meg er at kommunens? smittevernlege er ansvarlig for en slik vending.

Hvis det er slik at Hitra kommune med vitende og vilje legger til rette for å legge kommunen åpen for importsmitte med den hensikt å bedre vilkårene for næringsinteresser tror jeg dette er langt fra i samsvar med anbefalinger og strategier som våre sentrale instanser legger til rette for. Regjeringen har jo i samråd med Stortinget allerede vist relativt stor omsorg for næringslivet gjennom kompensasjonsordninger. At de ordningene ikke treffer alle virksomheter må etter mitt skjønn ikke føre kommunen til å gå på akkord med anbefalte smitteverntiltak. Her må næringene finne andre veier for å berge livet.

Kommunens innbyggere i alle aldre og helsemessig tilstand må nødvendigvis komme i første rekke, både av hensyn til den enkeltes helse, men også av allmennpreventive hensyn for å hindre at tilfeldig smitte kan utløse oppblomstring av pandemien, som i neste runde kan føre til en situasjon der smittesporing og behandling av syke kommer i konflikt med behandling av andre alvorlige tilstander.

Kommunens primære oppgave i denne sammenhengen er å legge til rette for at flest mulig berger gjennom pandemien med liv og funksjon i behold.

Flere pasientorganisasjoner påpeker allerede at mange allerede stiller i bero behov for behandling og undersøkelser som et resultat av pandemien. Dette er et vesentlig helseproblem, og som vi kan regne med vil prege helsetjenestene framover i tid.

Det er ikke noen som helst grunn til å understreke «den enkeltes ansvar» som et kommunalt svar på hvordan pandemien bør møtes. Den enkelte møter konsekvensene som enkeltindivid eller som familiegrupper.

En potensiell utvikling i denne sammenheng er at det som konsekvens handler om mulighetene for sammenbrudd i helsevesenets evne til å behandle alvorlig sykdom, slik statsministeren beskrev som et mulig scenario i dag.


Mvh

Knut Melkvik