Disse tiltakene vil Ap ha inn i Frøyabudsjettet

F.v. Billy Fredagsvik, Berit Flåmo og Geir Meland 

Meninger

BUDSJETT 2021. - 2024 Følgende Forslag fremmes fra Arbeiderpartiet:


  • Stillingen som frisklivskoordinator legges inn i budsjettet med helårsvirkning kr 780 000,-.Vi anser dette som et godt tiltak i forhold til forebygging av sykefravær Jfr evaluering av NED- prosjektet. Tiltaket ble brukt av mange og etterspørres. Frisklivskoordinatoren skal lage et aktivt forebyggende tilbud med fokus på folkehelse til den enkelte.
  • Dagsentertilbudet til demente utvides med en dag i uken. Dette er et godt forebyggende tiltak med tanke på å bo hjemme lengst mulig. For pårørende er dette tilbudet til stor hjelp og avlastning i en utfordrende hverdag. Vi vet at denne gruppen har et spenn i alder; vi ber om at den ekstra dagen brukes til de yngste med demens så langt det er mulig. Dette legges inn i budsjettet med en helårsvirkning på kr. 140 000,-.
  • Oppvekstsektoren har også gjort en formidabel jobb når det gjelder fokus på utvikling. Vi ser at det har gitt resultater med tanke på barnas læringsmiljø og økonomistyring. Et stadig økende antall barn i barnehage og skole har utenlandsk bakgrunn noe som selvfølgelig gir utfordringer med tanke på språk. Det er derfor behov for å styrke språkkompetanse, i første omgang i barnehagene. Det bevilges en stilling som plasseres ved Nordskag oppvekstsenter AVD barnehage. Stillingen fordeles i barnehagene etter behov. Stillingen gjøres gjeldende fra høsten. Det bevilges kr. 380 000,-. Viderføres i langtidsperioden.
  • Det utredes muligheten for sammenslåing av bygningsmassen for Mausund oppvekstsenter og øyrekka folkehøyskole.
  • Kultur har opplevd mange kutt i sine bevilgninger. I disse corona tider er kultur en viktig arena for mange. Derfor innvilges kulturetaten følgende tiltak:
  • Det bevilges stilling som bade og kinovakt med kr. 615.000. Videreføres i langtidsperioden.
  • Det bevilges kr. 65 000,- Frøya bygdemuseum.
  • Det bevilges kr. 25 000,- merking kulturminner.
  • Varehylle / trillevogn kr. 20 000,-.
  • Utbygging av Skarpneset næringsområde settes i gang i 2021 kr. 4 mill.


Dette utgjør:

Frisklivskoordinator kr. 780 000,-

Dagsenteret for demente kr. 140 000,-

Oppvekst kr. 380 000,-

Kultur kr. 725 000,-

Finansieres over økt skatteinngang: Kr. 2 025 000,-


Skarpneset kr. 4 mill

Finansieres over fond.


Frøya Arbeiderparti

Billy Fredagsvik, Geir Meland og Berit Flåmo,