Tilsvar til Sigrid Hanssen

Meninger

Tilsvar til Sigrid Hanssen

At Arbeiderpartiet går baklengs inn i framtida er en drøy påstand, og «at vi ønsker å avskilte brann- og redningstjenesten» er et utsagn tatt ut av lufta, som det i utgangspunktet nesten ikke er verdt en kommentar!

Som folkevalgt ønsker også undertegnede å gjøre det beste for Hitra som kommune og samfunn for våre innbyggere, og tryggheten til befolkningen står høyt på lista.
Dersom representanten Hanssen ikke føler hun får gjennomslag for sine synspunkt i en felles diskusjon, men oppnår mere i tilspissede diskusjoner gjennom media, får dette være hennes oppfatning.Angående «Akutthjelper» til vårt brannvesen har det, som jeg skrev tidligere, vært tatt opp i formannskapet. Formannskapet ble da godt informert fra administrasjonen på hvorfor Hitra kommune har valgt å si nei til dette. Min mening er at administrasjonen hadde et godt begrunnet svar.
Man må starte med å finne ut om det være hensiktsmessig å tydeliggjøre, eller i det minste drøfte, grensene for hvor langt den kommunale akuttberedskapen strekker seg eller overlapper, og hvor helseforetakenes prehospitale ansvar overtar.


Politiet på lunsjbesøk

En kopp kaffe og mingling i kantina er viktig politiarbeid

Politibetjentene Andreas Haugen og Helene Skuland er en del av politiets skolepatrulje som besøker skoler og barnehager på Hitra og Frøya.Før en brann- og redningstjeneste eventuelt signerer en avtale om å delta i en akutthjelperrolle må også omfang av bistand og antall hendelser det er forventet å rykke ut på avklares, slik at ikke akutthjelperfunksjonen vil gå på bekostning av dagens lovpålagte kjerneoppgaver. Slik beskrivelsen pr i dag ligger i veilederen kan det oppfattes som at ambisjonsnivå og oppgavespekter for en akutthjelper økes noe i omfang.


Brannvesenets samfunnsoppdrag er regulert i særlig brann- og eksplosjonsvernloven, men deres virksomhet tangerer også en rekke andre lover og forskrifter.
Akutthjelperfunksjonen som tjeneste vil lovmessig reguleres av lov om helsepersonell mv. Dette er en lov som brann- og redningstjenesten ikke har erfaring eller kompetanse med å forvalte. Hva et slikt meransvar egentlig betyr i praksis for kompetanse, internkontroll, ledelse og organisering er uklart. Daglig leder/brannsjef vil måtte ivareta det medisinskfaglige ansvaret. Utviklingen av oppgavespektret innen brann og redning er økende noe som igjen krever tid og ressurser på kompetansebygging, utstyr, rutiner og dokumentasjon. Akutthjelperfunksjonen vil konkurrere med alle andre oppgaver som kommunen som eier og andre samfunnssikkerhets- og beredskapsaktører mener tjenesten skal utføre.


Legger opp til fortetting og mindre offentlig parkering i sentrum

Kommunen foreslår å fjerne offentlige parkeringsflater i Fillan sentrum for å åpne opp tomter til utbygging og å innføre et skille på kortids- og langtidsparkering.


Gjennom en formalisering av akutthjelperfunksjonen som det legges opp til, tydeliggjøres forventningene for brann- og redningstjenesten. Det er på den ene siden positivt – med hensyn til at det blir klart definert hvilke oppgaver som skal tilligge deres tjeneste. I neste omgang muliggjør det i større grad planlegging av oppgaven.

Akutthjelperfunksjonen må derfor vurderes i en større sammenheng hvor man tar en prinsipiell, finansiell og kompetansemessig gjennomgang av hva brann- og redningstjenesten skal utføre både av lovpålagte og andre oppgaver.

Av landets snart 13 000 ansatte i brann og redning er drøye 8 000 deltidsansatte med stillingsbrøker mellom 1,5-3%.
Innenfor denne stillingsbrøken skal alt av planlagte øvelser, opplæring (re)sertifisering og annet innenfor kjerneoppgavene gjennomføres. Allerede i dag er det utfordringer knyttet til å rekke over alt som bør øves og læres. Med flere eller nye oppgaver spiser disse av en allerede knapp tidsressurs. Det er en viss fare for at kravet til en deltids-brannmann blir så stort at de ikke blir gode i noen av oppgavene, men kan litt (forlite) om veldig mye.
Det er også utfordringer knyttet til rekruttering og ivaretagelse av medarbeidere i våre deltidsstyrker. Bakgrunnen for dette er at man ser en utvikling der hovedarbeidsgivere kontinuerlig vurderer om det å være deltidskonstabel kommer i konflikt med arbeidsforholdet i hovedstillingen. Dette skjer spesielt på brannstasjoner der antallet utrykninger øker. Ved utvidelse av oppgaver også på deltid vil dette kunne gi uheldige konsekvenser.

Når dette er sagt må vi IKKE gi inntrykk av at brannvesenet på Hitra ikke innehar førstehjelpskurs! Dette ligger inn i deres planlagte brannøvelser hvert år.
For ordens skyld vil jeg også påpeke at det er hjertestartere i bilene til våre brannmenn, som mannskapet er sertifisert til å bruke.
Oversikten over kommuner som har inngått denne avtalen viser at det er under halvparten (180 av 356 pr 2020. 422 kommuner i 2019)

På vegne av Hitra arbeiderparti

Monica Mollan