- Vi ser at lokale politikere fra Høyre har kreative utspill for å få dekt nødvendig vedlikehold av lokale fylkesveger

Kirsti Leirtrø  Foto: Sør-Trøndelag fylkeskommune

Meninger

Tilsvar – En oppgradering til glede og nytte i mange år framover

I siste spørretime på Stortinget, stilte undertegnede følgende spørsmål til samferdselsministeren:

Næringslivet i distriktet varsler stadig oftere en bekymring for dårlig fremkommelighet, mer skred og ras, og innbyggerne en økende redsel for egen sikkerhet grunnet tilstanden på fylkesveinettet.

En beregning viser at forfallet på fylkesveiene øker med 3 mrd hvert år under denne regjeringen.

Hvordan tenker samferdselsministeren en kan bedre fremkommeligheten i distriktet og gi næringsliv og innbyggere bedre trygghet i form av nødvendig trafikksikkerhet ?

Svaret fra samferdselsministeren var at han deler min bekymring, og at tallene nok stemmer.

Forfallet på fylkesveiene er beregnet til mellom kr 70-90 milliarder. Det mangler 7 milliarder bare for å ivareta tunnelsikkerhetsforskriften, og 35 mrd kr mangler til rassikring.

Risikoen for ei trafikkulykke er nå 50 % større på en fylkesveg enn på en riksveg.


Ministeren har fått de svarene han trenger om Åstfjordbrua, men kan ennå ikke si ja til de to nye tunnelene

Frps samferdselspolitiske talsperson på Stortinget, Bård Hoksrud, reagerte på bruopplysningene i lokalavisa Hitra-Frøya med å sende et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Nå har svaret kommet.


Asfalt smuldrer bort. Det er dype spor i veibanen. Det mangler gang- og sykkelveger. Nødvendig bruvedlikehold blir utsatt fordi tunnelsikkerhetsforskriften fylkene er pålagt å løse må prioriteres innen en gitt tidsfrist, og vi har en rekke grusveier som gjerne skulle hatt asfalt. Og der det er asfalt, der er forfallet så stort at det gir andre problemer i forhold til trafikksikkerheten. Og alt dette lar seg ikke løse, før staten tar det ansvaret som staten har, nemlig; å sørge for at fylkeskommunene får økte bevilgninger slik at de kan løse de oppgaver de er pålagt av den samme staten, og som innbyggere og næringsliv forventer og krever blir løst. Som kjent er det jo slik at fylkeskommunene bare makter å utføre det som er mulig med det de får av penger fra staten. Fylkeskommunene har ingen egne inntekter, de er helt og holdent prisgitt statens bevilgninger.

Det er nå så ille at vi burde startet et distriktsopprør mot sittende regjerings manglende prioritering av fylkeskommunen. Fylkeskommunen får stadig flere oppgaver som ikke er finansiert. Det samme bildet kjenner man nok igjen i kommunene.

Samtidig ser vi at lokale og regionale politikere fra Høyre har kreative utspill for å få dekt nødvendig vedlikehold av lokale fylkesveger.I regjeringens arbeid med ny nasjonal transportplan sier både organisasjoner og fylkene i høringssvar at endring i inntektsystemet ved regionreformen og manglende finansiering av tunnelsikkerhetsarbeid har gjort det umulig å ivareta trafikksikkerheten og fremkommeligheten i distriktet.

Mitt ønske er at lokal/regionalpolitikere fra Høyre snakker med egen regjering for å få de til å prioriterer distriktet og fylkeskommunene våre betydelig høyere enn i dag. Det er her problemet ligger.

Ellers jeg har et enda større ønske. At vi snart får et regjeringsskifte, slik at distriktene våre, der naturressursene er, får økonomiske midler til helt nødvendig oppgradering av både veier og annen infrastruktur .


Kirsti Leirtrø

Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet

Medlem Transport- og kommunikasjonskomiteen