Meninger

- Ikke stopp muligheten til fergesamband Aure-Hitra

Svein Otto Nilsen 

Meninger

I slutten av januar 2018 sendte Midtnorsk fergeallianse brev til Kommunaldepartementet med anmodning om et dialogmøte for å diskutere handlingsrommet for å få etablert et nytt fergesamband Aure-Hitra og inntektssystemet for dette.

Midtnorsk Fergeallianse eies av kommunene Aure, Smøla, Kristiansund, Hemne, Hitra og Frøya, samt Kristiansund og Nordmøre Havn IKS.
Selskapets formål var å få etablert fergeforbindelse mellom Kjørsvikbugen i Aure og Laksåvik på Hitra. Reiseavstanden mellom Nordmøre og øyregionen Hitra/Frøya vil reduseres betraktelig, med 85 kilometer.

I slutten av februar 2018 kom det svar til Møre og Romsdal fylkeskommune på søknaden som ble sendt inn å få etablert et slikt samband.

I svarbrevet fra Kommunaldepartementet svarer de at de nå har avgjort at et nytt fergesamband ikke oppfyller kravene for å kunne tas opp i inntektssystemet .
Dette med bakgrunn i at Møre og Romsdal fylkeskommune fremdeles får utbetalt fergeavløsningsmidler for det tidligere sambandet mellom Forsnes og Aukan. Fergeavløsningsmidlene for dette prosjektet går ut i 2022, og et nytt samband kan derfor først bli inkludert i utgiftsutjevningsmidler året etter at dette er avsluttet.

I brevet ber de om at et eventuelt nytt ferjesamband mellom Aure og Hitra (Kjørsvikbugen–
Laksåvik) blir inkludert i utgifts utjamning i inntektssystemet.
Det har også tidligere gått et ferjesamband mellom Aure og Hitra (Aukan–Forsnes), men dette sambandet blei lagt ned i 2007 for å delfinansiere Imarsundprosjektet gjennom den statlige ferjeavløysingsordninga.
I samband med forvaltningsreformen i 2010 blei ferjeavløysingsmidlane overførte til Møre og
Romsdal fylkeskommune.
Møre og Romsdal får i 2018 ubetalt om lag 18,2 mill. kroner i
ferjeavløysingsmidlar for dette prosjektet.
Det skal ikke gies dobbel kompensasjon gjennom inntektssystemet,
og at utgifts utjamning derfor ikke omfatter nye ferjesamband i samme området som det
tidligere har vært et ferjesamband

Nå sier jo departementet at det siste året med fergeavløsningsmidler for Imarsundprosjektet er i 2022, og et nytt samband mellom Hitra og Aure vil dermed kunne bli omfattet av utgifts utjevningen i inntektssystemet etter 2022. Dette forutsetter at sambandet fyller krav for fergesamband. Et av kravene er jo at man må dokumentere helårsdrift i en periode på to år før de kan tas opp i denne ordningen.
Skal man få statlig finansiering av dette prosjektet opp i 2023 må man starte sambandet i 2021.

Man må få til en mellomfinansiering i toårsperioden fram til denne strekningen kan komme med statlige overføringsmidler, og her håpet fergealliansen at begge sider av fylkesgrensen vil tenke kreativt og være positive til en spleiseløsning.

En av ordningene som ble diskutert var om deler fra Havbruksfondet som kommer til fylkeskommuner og kommuner kan benyttes til et slikt infrastrukturtiltak.
Det er jo midler fra kysten og næringer som blant annet vil ha stor nytte av dette sambandet som har framskaffet disse midlene, og det burde ha vært et godt argument for å bruke av disse midlene som nå kommer inn i Havbruksfondet.

Etter som jeg har forstått det er det i Møre og Romsdal politisk vilje til at man tar tak i denne saken for å få den nødvendige fremdriften.

Møre og Romsdal fylkeskommune ønsket å starte opp et nytt ferjesamband mellom Kjørsvikbugen og Laksåvik fra 2021, med sikte på at sambandet ble tatt inn i inntektssystemet fra 2023. I dette arbeidet måtte kommunene og Trøndelag fylkeskommune involveres for å finne ei løysing på finansiering av investeringer og drift før sambandet blir godkjent av KMD.» Prosjektet er forsinket, men fremdeles mulig til å få til om noen år.

Rådmannen anbefaler nå skuffende i ny sak at Trøndelag fylke ikke skal påta seg sin del av forpliktelsene knyttet til etableringen.

Etter min mening må Fylkestinget i Trøndelag fremdeles være positiv til at Trøndelag fylke blir med i spleiselaget for å starte opp et nytt ferjesamband mellom Kjørsvikbugen og Laksåvik.

Jeg minner om det pågående utredningsarbeidet som pågår angående tunnelutbedringer (Hitra-tunnelen og Frøya-tunnelen), og der det er bedt om å se på fergeforbindelser som backup og beredskap ifm anleggsarbeider, men også som varig løsning.

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting