- Jeg tror tiden er inne for å tenke nytt, ikke minst i forhold til samarbeid og samhandling politisk/næringsmessig mellom Hitra og Frøya

Innleggsforfatter Alf Albrigtsen er tidligere fiskerisjef og regiondirektør for Trøndelag og kjenner Hitra og Frøya godt.  Foto: Drea Karlsen

Meninger

Refleksjoner om utvikling av Øyrekka Folkehøyskole, Blått Kompetansesenter og Nasjonalt Havbruksmuseum for Havbruk.

I løpet av 2020 har det spesielt innenfor havbruk og ikke minst innenfor avledete virksomheter vært en fantastisk utvikling.

1. Øyrekka Folkehøyskole

Selv om tanken om en folkehøyskole strekker seg tilbake i tid, kom dette mer på sakskartet etter at NTNU ved Eksperter i team – tverrfaglig studentoppgave - retter søkelyset på hva som kunne gjøres for øyrekka i kommunen. Dette resulterte etter hvert i rapporter bl.a. av NTNU-Eksperter i team, av John A Moen, Trønder-Avisa og andre fra 2015. Da det på landsbasis er mange søknader for nasjonal godkjenning av folkehøyskoler, tar slike prosesser ganske mange år før konseptene avslås eller godkjennes. Jeg vet at det har vært jobbet målrettet og bredt politisk fra flere hold, men at prosjektet allerede under revidert budsjett 2020 skulle komme opp er ganske fantastisk. Er nå inne i 2021 budsjettet og kanskje startbevilgning fra 2022. Her har spesielt to unge stortingsrepresentanter (Lønseth/Bjørnstad) fra Sør-Trøndelag Høyre og FRP gjort en meget god jobb.

2. Blått Kompetansesenter – BKS AS

I 2013 startet arbeidet med etablering av BKS AS nær Frøya Kultur- og Kompetansesenter med ny Frøya videregående skole (nå Guri Kunna vgs.). BKS AS ble åpnet 2016 og lokaliserer i dag mange viktige selskap direkte relatert til havbruksnæringen og avledete virksomheter.

Jeg registrer at Sivert Bjørnstad FRP arbeider med å få BKS på statsbudsjettet. Det er flott at sentrale politikere ser verdien i det som er utviklet på Frøya og i øyregionen over tid, siste med nyvinningen BKS AS som også vil få betydning nasjonalt gjennom samarbeid med bl.a. NTNU Brohode Frøya, SiNTEF, Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, NMBU Veterinærhøgskolen, m.fl..

3. Nasjonalt Havbruksmuseum – MiST ved Kystmuseet

Tanken om et nasjonalt Havbruksmuseum lokalisert på Hitra er av gammel dato og det er nå nesten 20 år siden første utkast til forprosjekt ble utarbeidet. Til tross for betydelig politisk engasjement har man ennå ikke fått avklart:

- At etablering av et Havbruksmuseum ved Kystmuseet får en nasjonal status jf. Oljemuseet i Stavanger.

- At MiSt/Kystmuseet får sikret statlige midler til utvikling av Havbruksmuseet og eller får tildelt havbrukstillatelse som kan driftes i samarbeid med aktuelle næringsaktører i regionen. I pressa registrerer jeg at nåværende minister var negativ til at museet fikk en egen tillatelse.

Som kjent startet havbruket med oppdrett av laks i sjø på Hitra (Sivert og Ove Grøntvedt), med gode hjelpere og bidragsytere fra Hitra og Frøya. Øyregionen har over lang tid hatt en av landets beste og mest innovativ havbruksselskaper og avledete virksomheter (også internasjonalt) som bl.a. BEWI AS, AquaLine AS, Åkerblå AS, Frøygruppen (Helge Gåsø), m.fl.. Jeg tror også at øyregionen har profilert seg både direkte og indirekte på at oppdrettsselskapene Salmar, Måsøyval, Ervik Laks og Knutsøy Fisk har lokal/regional eierskap og hovedkontorer i øyregionen og det samme gjelder også de største avledete virksomheter.

Det som slår meg er at til tross for politisk engasjement både lokalt, regionalt og nasjonalt (regionens stortingsrepresentanter) og i tillegg har gamle Sør – Trøndelag hatt 2 kulturministre (Giske og Hofstad) over en lengre periode, har det ikke skjedd noe vesentlig i forhold til nasjonal status og forutsigbar økonomi for utvikling av museet. Jeg tror derfor tiden er inne for å tenke nytt, ikke minst i forhold til samarbeid og samhandling politisk/næringsmessig mellom Hitra og Frøya – jeg tror det vil være avgjørende og nødvendig. For meg er dette er et tankekors som en og hver bør ta inn over seg, ikke minst politisk – manglende samarbeid og samhandling.

Det er derfor fristende å tenke at kanskje burde regionen i dag hatt en «klonet» utgave av tidligere ordførere på Hitra (Egil Hestnes H) og Frøya (Jan Otto Fredagsvik AP) som kunne samarbeide og som sammen med næringen antakelig ville tatt et sterkere strategisk grep om prosessen, oppfølging og gjennomføring. I tilknytning til nente ordførere kan en også nevne tidligere fylkesordfører Ivar Ytreland. Kanskje burde nåværende ordførere for Hitra og Frøya og nåværende fylkesordfører for Trøndelag ta et nødvendig grep og også lære litt av historien. Motto: «Det som er godt for naboen vil også bli godt for meg».

Alf Albrigtsen – tidligere fiskerisjef og regiondirektør for Trøndelag

02.12-202