Meninger

Rødt sine tanker om budsjettet for neste år

Meninger

Endringsforslag til økonomiplan 2021-2024

I forbindelse med arbeidet med økonomiplanen er det viktig at vi går tilbake vårt valgprogram for å se hva vi har lovet å jobbe for i perioden.

Ser vi på det framlagte budsjettet ser vi at mye av våre prioriteringer mangler. Blant annet ser vi at området administrasjon øker, samtidig som vi ser at områdene oppvekst og helse enten står stille eller foreslåes redusert. Det er vel heller ingen hemmelighet at Rødt i motsetning til de andre partiene ser at der er muligheter for å redusere på utgiftene til politisk aktivitet. Skal vi klare å gjøre oppgaver som vi prioriterer blir vi pålagt å finne områder å nedprioritere.

Særlig helse og oppvekst har vi i valgprogrammet prioritert flere saker Rødt er opptatt av. Noe av det det har vært fri skolemat. Dette har også Arbeiderpartiet fremmet underveis i forhandlingene, og Rødt har støttet dette. Ser ut som om dette blir sikret. Rødt har også i år, som i fjor, vært opptatt av gratis hjemmehjelp. I fjor fikk vi flertall for fritak på egenbetaling for hjemmehjelp til de som tjente under 200.000. I år fremmet vi tidlig forslag om at de under 300.000 skulle få fritak. Dette synes det som det er stor enighet om. Noe Rødt er meget glad for. Disse tiltakene betyr ikke så store inngrep i budsjettene men er av svært stor betydning for de dette gjelder. Vi er derfor svært glade for at vi har fått gjennomslag for dette.

En annen sak Rødt lovte å jobbe for i perioden var gratis barnehage og gratis SFO. Dette har større konsekvenser for vårt budsjett og betyr en stor endring. Ikke en gang vi i Rødt har tru på at dette er noe vi kan innføre over et budsjett. På samme måte som vi har jobbet med egenandeler i hjemmehjelpen må vi derfor gå skrittvis.

Vi vil derfor for kommende år foreslå at de to første årene av SFO gjøres gratis. Et tiltak som svært mange vil sette pris på blant de som har barn i skolen. Dette er også et tiltak som vil gi kommunen et fortrinn i kampen om arbeidskrafta og ny innflytting. Søskenmoderasjon for de som har barn i SFO og barnehage er også et kjempeflott tiltak. Her har Arbeiderpartiet allerede foreslått dette og Rødt har allerede gitt sin tilslutning. Synes som om dette vil gå igjennom ved den endelige behandlingen. Noe som vil få stor betydning for svært mange foreldre og deres økonomi.

I tillegg til dette ønsker Rødt å arbeide for at barnehageplassene skal bli billigere. Hitra kommune ønsker seg en tilflytting av barnefamilier spesielt og hva er da bedre enn å kunne tilby billige barne- og SFO plasser til barna. Men det viktigste argumentet vil være det sosiale. Å gjøre det best mulig for unge familier i startfasen av livet sitt. Vi vil derfor i første omgang foreslå en reduksjon på ca 20% av dagens satser.

Et område som betyr svært mye for oss er området for helse. Spesielt med tanke på at vi får flere og flere eldre i kommunen. I tillegg har vi sett at det er store og uløste oppgaver innen psykiatri og problemer innen gruppen ungdom. Den siste ungdomsundersøkelsen for hele landet viste oss at det også i vår kommune var store tall for ensomhet og depresjoner. Ikke minst har vi i år vært gjennom flere selvmord, noe som forteller oss at vi ikke helt har klart å etablere møteplasser og kontaktpunkter som fanger opp signalene før det går for langt.

For en liten tid tilbake hadde Sigrid Hansen fra Høyre en kjempegod interpellasjon om dette i kommunestyret. Det virket som om et enstemmig kommunestyre sluttet seg til hennes tanker om at dette var noe vi bør arbeide for å imøtekomme. Rødt vil derfor i vårt endelige forslag komme opp med midler til å sette i gang tiltak. Vi synes det er viktig at det blir gjort alvor av slike ting, og da trengs det tiltak, konkrete tiltak. Her mener vi at vi kan øke innsatsen med å forsterke det sosialfaglige, samt helsefaglige tilbudet til skolene i Hitra.

Det er også foreslått å kunne dra ned på budsjettet innen helse fordi man forventer at en del ny teknologi vil bidra til å effektivisere tilbudet til eldre og syke. Dessverre er ikke Rødt med på denne tenkinga. Spesielt med tanke på at vi forventer en økning i antallet som vil trenge hjelp så ønsker vi at en innhentet gevinst i teknologien skal brukes til en forsterkning av tjenestene framfor å redusere drifta. Vi tenker også på at vi skal i gang med utvikling av egen demensavdeling som det er brei enighet om, også fra Rødt, så trenger vi de ressursene som i dag finnes innen området. Vi vil derfor styrke denne delen av budsjettet i forhold til det som hittil er vedtatt.

Et problem som Rødt er opptatt av er også den økende gruppen av arbeidsledige unge som av ulike årsaker havner utenfor arbeidsmarkedet. I Rødt mener vi dette skyldes strukturelle årsaker og i mindre grad er knyttet til hvert enkelt individ. Vi er derfor opptatt av at det settes i gang tiltak for nettopp å arbeide med denne gruppen for å få til endringer med tanke på at vi finner løsninger som gjør at vi belaster det kommunale budsjett langt mindre enn det som er fakta i dag. Her kan det faktisk være gevinst å hente for kommunen.

Av andre områder vi ønsker å sette fokus på er området kultur. Spesielt her tenker vi på å kunne utvide møtestedene for ungdom gjennom tiltak på det som kalles ungdomsbasen. Kulturskolen er også et kjempetiltak som vi ønsker å forsterke på en slik måte at de foreldre som har sine ungdommer gående der slipper å bruke så mye penger på egenandeler til ulike materialer underveis i skoleåret. Dette kan faktisk forhindre at noen foreldre vegrer seg mot at deres barn får delta. Kultur er absolutt noe av det viktigste en kommune kan drive på med. Dette rommer de fleste områdene for hva vi mennesker trenger for å kunne leve et rikt liv. Rødt ser det som svært viktig at vi klarer å prioritere vårt kulturliv og ser dette som et stort offentlig ansvar. Det forhindrer ikke alt det frivillige engasjementet, samt alle innslagene fra det private næringslivet som i dag er store bidragsytere på området. Og flott er det.

Dette er en framstilling av noen av de tanker Rødt har gjort seg. Vi er et lite og nytt parti med plass til flere som vil engasjere seg. Vi mener at vi har mye å tilby som en alternativ stemme til det som skjer i politikken på Hitra. Vi er klar over at vi fortsatt har mange områder til å kjempe for, men for nå er det dette vi mener vi kan gå for.

Kameratslig hilsen

Jann Krangnes på vegne av Budsjettgjengen i Rødt Hitra.