Meninger

- Det er ikke alle på øya som opplever velstand

Steven Crozier  Foto: Arkiv

Meninger

De siste dager har vi fått medieoppmerksomhet på at vi er mange på Frøya som er velstående. Som kommune er vi bedre stilt enn mange distriktskommuner, men det er ikke alle på øya som opplever velstand. Flere har på grunn av høy husleie boutgifter over halvparten av nettoinntekten. Høye boutgifter er definert som 25% av nettoinntekt.

Bolig er et livsnødvendig gode, og bør ikke være et spekulasjonsobjekt for oss rike.Boligprisene har steget tre ganger så mye som reallønna fra 1993 til 2017 og det betyr at vi bruker stadig større andel av lønna vår på et sted å bo. Hoveddrivkraften bak denne utviklinga er at det er for lite boliger på markedet, og at bolig brukes som spekulasjonsobjekt blant de av oss med formuer.

Boligmarkedet er rigga for de av oss som har kapital fra før, for å investere i sekundærbolig og der vi får lån til investeringer i eiendom.

Mye skaper mere, og lite avler mindre.

På Frøya bor 85 % i egen bolig og 15% leier. De som ikke tjener over kr. 430.000 får ikke stort nok lån til å kjøpe egen bolig og er derved prisgitt høye utleiepriser.

Hittil i år er det utbetalt bostøtte på litt over en million kroner til 62 husstander på Frøya med et snitt på kr.17.575.

Fra 2013 til 2017 har bostøtten i Norge blitt redusert fra 3.0 til 2.7 milliarder kroner og siden 2015 har regjeringa gjort det vanskeligere for folk å motta bostøtte, selv om boligutgiftene har økt.Frøya kommunes Startlån via Husbanken har nå forslag om en økt pott på 30 millioner kroner for 2021 og startlånet gis etter strenge sosiale kriterier. I fjor fikk halvparten av søkerne avslag om lån. Fram til sommeren 2020 fikk 29 personer startlån og det har vært oppe i 120 søkere ifølge Froya.no.

Rødt Frøya mener at det bør etableres ikke kommersiell kommunal boligbygging, altså et boligtilbud med pris skjermet for markedssvingninger. Norges boligpriser ligger på et historisk høyt nivå, og dette fører til stadig større låneopptak. Spesielt for folk uten en finansielt sterk familie kan prisfall, renteøkning og arbeidsledighet utløse en personlig gjeldskrise. Det bør være mulig å ha et sted å bo uten at en utsetter seg for denne risikoen. Derfor går Rødt Frøya inn for et kommunalt boligbyggelag for kjøp og salg utenfor markedet.

Husbanken må gis subsidier og økte rammer til å finansiere bygging av ikke-kommersielle boliger. Boligbyggelaget pålegges å bygge et visst antall boliger for salg i denne sektoren. Disse boligene skal være en integrert del i nye boligprosjekter. Ungdom og førstegangskjøpere gis førsteprioritet når man selger denne boligen.

Boligbyggelaget har gjenkjøpsplikt i denne sektoren, og alle skal fritt kunne selge tilbake når man måtte ønske. Gjenkjøpsprisen vil være kjøpsprisen pluss prisutvikling justert etter konsumprisindeksen. Boligbyggelaget må kontrollere omsetningen av boliger, slik at man unngår salg «under bordet». Om en bolig ikke er solgt innen ett år i den ikke-kommersielle boligsektoren, skal den leies ut, og leien kan ikke være høyere en kostnadene til å drifte boligen.

En politikk som gir økende ulikheter har skjedd i Norge de siste ti år der GINI indeksen har økt fra 0.24 til 0.25. og andel fattige fra 9.6 til 11.2 % på seks år.

10% av barna i Norge lever i familier under fattigdomsgrensa, som i EU er 60% av medianinntekten. For Norge vil det i 2020 si 310.000 kroner.

Fattigdom er å ikke kunne gå til tannlegen når du trenger det. Fattigdom er at du vet at barna dine - som elsker deg over alt på jord - er flaue over hjemmet sitt, og at de aldri tar med venner hjem. Fattigdom er skam og stress som fører til nedsatt helse. Fattigdom fører til fattigdom i neste generasjon.

Øya prosjektet jobber mot utenforskap på Frøya. Fattigdom er utenforskap.

Rødt SV Frøya vil be kommunedirektøren om å utrede starten på et kommunalt boligbyggelag for unge og ubemidlede førstegangskjøpere i Frøya kommune og at det settes av 7,5 millioner kroner i et fond for boligbyggelaget.


Steven Crozier

Rødt Frøya