Beskyldninger om populisme og symbolpolitikk

Jann Krangnes 

Meninger

Undertegnede ble i kommunestyret under behandlingen beskyldt fra partiet Høyre for at jeg og partiet Rødt kun dreiv på med populisme og symbolpolitikk. Bakgrunnen for dette var at Rødt fremmet et endringsforslag til formannskapets budsjettforslag. Vårt forslag var et resultat av flere medlemmers arbeid i partiet gjennom flere møter. Et budsjett som var vanskelig å jobbe med fordi det sannhetens navn var et godt forslag som var lagt fram fra kommunedirektøren, med små endringer av formannskapet.

I tillegg så er tallenes tale meget avgjørende for hva du kan foreslå. Velger man å forholde seg til virkeligheten er det ikke mye vi kan endre på.

Dermed satt vi tilbake med en opplevelse av at vi måtte foreta noen omprioriteringer. Vårt problem var at det ikke var enkelt, men vi var fullt bestemt på at de områdene som vi syntes ikke var tatt nok hensyn til var foreldre med barn i skole og barnehage. Vi mente det var uheldig at vi skulle måtte kreve høyest lovlige sats for våre barnehager, samt at vi ønsker en gratis SFO. Noe vi også ønsker for barnehagen. Dette kan vi ikke klare på et år, men vi ønsket å starte dette arbeidet. Derfor foreslo vi å tilføre barnehage og SFO 2,2 millioner kroner for å redusere foreldrenes betaling tilsvarende. I tillegg ønsket vi å tilføre skolebarna et tilbud om å få en helsesykepleier som skulle sammen med sosialarbeider skulle jobbe med barna i skolen. Dette for å sikre at barn får nødvendig hjelp under skolegang og for å kunne drive et utstrakt arbeide for trivsel i skolen og motarbeide det som mange sliter med, nemlig mobbing.

Rødt mener det er av stor betydning at foreldre med barn i førskole og skolealder allerede betaler store summer og mange av dem er hardt presset økonomisk.Videre ønsket Rødt å eliminere deler av det nedtrekket som blir foretatt innenfor området helse og omsorg. Vi ønsker å sikre at de som er avhengig av disse tjenestene blir sikret en høy kvalitet på dette arbeidet. Vi er imot at det foretas noen nedskjæringer her. Vi ønsker også å styrke tilbudet til de som har vært gjennom sterke påkjenninger ved alvorlige sykdommer, slik som for eksempel kreft og store hjerteoperasjoner. Sykdommer vi vet har store konsekvenser for både den syke, og ikke minst deres pårørende. Vi forslo derfor en forsterkning av den type arbeide med 500 000 kroner, i tillegg til de 2 millioner vi ønsket mindre i nedskjæringer. Videre ønsket vi oss en ny stilling ved sosialtjenesten som skulle øremerkes arbeide med ungdommer som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidsmarkedet og har blitt avhengig av sosialtjenesten i det daglige. Dette er ingen ønsket situasjon, hverken for kommunen, eller aller minst den det gjelder.

Tilslutt ønsket vi å styrke kultursektoren gjennom å avsette penger til utstyr til ungdomsbasen, lette på foreldres betalingskrav til de som har barn på kulturskolen. Samtidig ville vi sikre at det ble en stilling som deler skulle bli brukt som dirigent. Et krav som har versert lenge i kommunen.

For å klare å gjennomføre dette forslaget måtte vi selvfølgelig skjære ned på noen områder da vi ønsket å legge fram et budsjett i balanse. Derfor foreslo vi 10% reduksjon i sentraladministrasjonens budsjett. Dette budsjettet er det eneste som har fått en større påplussing en noen andre. Videre foreslo vi 20% kutt i overføringene til politikerne. En nedskjæring vi mener overhodet ikke har noen alvorlige konsekvenser for noen. Tilslutt kuttet vi 10% på drift og eiendom. Kanskje ikke spesielt ønske om dette kuttet, men som sagt, må man prioritere så må man.


Jeg har full forståelse for at andre partier er uenige i våre prioriteringer. Det er det ikke vanskelig å respektere. Politikk er politikk, og det handler om prioriteringer, ofte ulike prioriteringer. Men derfra til å påstå at det vi gjør er kun for å drive på med symbolpolitikk og populisme er å gå for langt. At Høyre er uenig med Rødt i å satse på eldre, syke og ungdom er greit, men å karakterisere våre ønsker som tøys og tull er å gå langt over streken.

Akal dette være nivået for politisk arbeid i kommunen så burde vi nesten strøket 100 % av tilskuddet til politikerne. Da ville vi hatt ytterligere over 5 millioner til disposisjon til andre viktige formål. Men vi vet at det gjøres et godt politisk arbeide i kommunen fra de aller fleste representantene. Derfor driver vi ikke med hverken populisme eller symbolpolitikk. Men jeg skal love at Rødt også i framtiden vil komme til å prioritere forskjellig fra mange av partiene. Denne gangen fikk vi støtte fra SV, Frp og to representanter til. Vi manglet bare 6 stemmer på et flertall. Ved neste kommunevalg håper vi at vi har en mye større gruppe.

Med kameratslig hilsen

Jann O. Krangnes

Kommunestyrerepresentant og

Gruppeleder for Rødt Hitra