Meninger

- Hjortestammen på Hitra er fremdeles i vekst

Arild Gjertsen 

Meninger

Dette hevder forskere overfor arbeidsutvalget som skal legge frem forslag til ny treårig forvaltningsplan.

Hitra kommune har gjennom flere planperioder forsøkt å redusere hjortestammen på øya, uten at de har lyktes. Konsekvensen av en slik manglende måloppnåelse kan enkelt beskrives med reduserte vekter, at førstegangsfødende koller blir eldre og manglende brøleaktivitet i noen områder. I sum en mindre sunn hjortestamme enn hva ønskelig er.

All forvaltning skal være kunnskapsbasert, et bærende prinsipp i norsk forvaltningstenking. Alle tidligere planer er skrevet i lys av en kunnskap. Det arbeidsgruppa for utarbeiding av Mål- og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen da spør seg er – hvorfor har vi ikke lyktes?

Forklaringene på dette er mange og tidvis kompliserte, i alle fall for lekfolk. Men når da anbefalt og foreskrevet medisin ikke virker, skal vi da fortsette å gi pasienten den sammen medisin? Vil det ikke være naturlig å se etter annen medisin, andre resepter som kan bidra til å friskmelde pasienten – hjortestammen på Hitra?

Spør vi forskerne handler dette om avskyting og i riktig omfang. Ikke så uventet, men hva betyr «i riktig omfang»? Og hold dere fast. Skal stammen reduseres i et omfang som vil bidra til (over tid) økte vekter, bedre fertilitet blant ungdyra og mer brøleaktivitet må avskytingen på øydelen av Hitra kommune økes med 50%!

Godt nytt for enkelte, en noe mer sjokkartet opplysning for andre vil vi tro.Forskerne har noen nyanseforskjeller i miksturen som resepten består av, blant annet i andelen uttak av kalv/ungdyr. I forhold til dagens uttak kan den med fordel økes noe. Det advares imidlertid mot å øke avskytingen av eldre bukk utover den vi har i dag relativt sett.

Jakta for 2020 er avsluttet og de ulike valdene sender i disse dager inn underkjever av felt hjort og fellingsdata. Arbeidsgruppa vil avvente resultatene før eventuelle forslag legges på bordet og en modell for avskyting de neste tre årene legges frem. Et forslag fra arbeidsgruppa skal gjennom en vedtatt demokratisk prosess blant rettighetshaverne før en anbefaling går til politikerne.

Så til slutt en oppfordring til alle som er opptatt av hjorteforvaltning på Hitra, det er spennende tider på gang og den som har meninger må målbære den til de som kan påvirke. Vi vet at det eksisterer ulike oppfatninger av hjortebestandens størrelse blant rettighetshavere og jegere. Tar vi med gårdbrukeren i tillegg er det mange dette kan få konsekvenser for, positive og muligens negative.

For arbeidsgruppa

Arid Gjertsen