- Etablering av nytt ferjesamband Kjørsvikbugen- Laksåvik haster

  Foto: Minofas

Meninger

Hovedutvalg for transport i Trøndelag behandlet ferjesambandet Kjørsvikbugen – Laksåvik for ca. 2 måneder siden (25. november 2020. Er det noe fremdrift i saken?

Hovedutvalget henviste til det pågående utredningsarbeidet omkring tunnelutbedringer (Hitra- og Frøya tunnelen) og bemerket at det er bedt om å se på fergeforbindelser som backup og beredskap ifm. anleggsarbeid, men også som varig løsning. 2.

Hovedutvalg for transport henviste også til at det fremdeles er dokumentasjon under utarbeidelse i prosjektet som forventes å foreligge i nær fremtid.Under forutsetning av at Møre og Romsdal fylkeskommune gir en positiv holdning til å videreføre arbeidet så ba hovedutvalget fylkesrådmannen i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune, Midtnorsk fergeallianse og berørte kommuner om å jobbe videre med sikte på å finne en realiserbar løsning.

I dette arbeidet skulle det også ses på hvilket nivå kommunene er villig til å bidra økonomisk. Det var viktig for hovedutvalget at fergesambandet ikke skulle gå på bekostning av allerede etablerte samband.

Svein Otto Nilsen 

Det var i slutten av januar 2018 (for 3 år siden) at Midtnorsk fergeallianse sendte brev til Kommunaldepartementet med anmodning om et dialogmøte for å diskutere handlingsrommet for å få etablert et nytt fergesamband Aure-Hitra og inntektssystemet for dette.


Her er framdriftsplanen for den nye fergeforbindelsen

I løpet av høsten vil trolig mange av brikkene falle på plass for en mulig ny fergeforbindelse mellom Øyregionen og fastlandet.


Midtnorsk Fergeallianse eies av kommunene Aure, Smøla, Kristiansund, Hemne, Hitra og Frøya, samt Kristiansund og Nordmøre Havn IKS.
Selskapets formål er å få etablert fergeforbindelse mellom Kjørsvikbugen i Aure og Laksåvik på Hitra.
Reiseavstanden mellom Nordmøre og øyregionen Hitra/Frøya vil reduseres betraktelig, med 85 kilometer.

I slutten av februar 2018 kom det svar til Møre og Romsdal fylkeskommune på søknaden som ble sendt inn i mai i fjor om å få etablert et slikt samband.

I svarbrevet fra Kommunaldepartementet svarer de at de nå har avgjort at et nytt fergesamband ikke oppfyller kravene for å kunne tas opp i inntektssystemet på det tidspunktet.
Dette med bakgrunn i at Møre og Romsdal fylkeskommune fremdeles fikk utbetalt fergeavløsningsmidler for det tidligere sambandet mellom Forsnes og Aukan. Fergeavløsningsmidlene for dette prosjektet går ut i 2022, og et nytt samband kan derfor først bli inkludert i utgiftsutjevningsmidler året etter at dette er avsluttet.

I brevet ber de om at et eventuelt nytt ferjesamband mellom Aure og Hitra (Kjørsvikbugen–
Laksåvik) blir inkludert i utgifts utjamning i inntektssystemet.
Det har også tidligere gått et ferjesamband mellom Aure og Hitra (Aukan–Forsnes), men dette sambandet ble lagt ned i 2007 for å delfinansiere Imarsundprosjektet gjennom den statlige ferjeavløysingsordninga.
I samband med forvaltningsreformen i 2010 blei ferjeavløysingsmidlane overførte til Møre og
Romsdal fylkeskommune.
Møre og Romsdal fikk i 2018 ubetalt om lag 18,2 mill. kroner i
ferjeavløysingsmidlar for dette prosjektet.
Det skal ikke gies dobbel kompensasjon gjennom inntektssystemet,
og at utgifts utjamning derfor ikke omfatter nye ferjesamband i samme området som det
tidligere har vært et ferjesamband

Nå sier jo departementet at det siste året med fergeavløsningsmidler for Imarsundprosjektet er i 2022, og et nytt samband mellom Hitra og Aure vil dermed kunne bli omfattet av utgifts utjevningen i inntektssystemet etter 2022. Dette forutsetter at sambandet fyller krav for fergesamband. Et av kravene er jo at man må dokumentere helårsdrift i en periode på to år før de kan tas opp i denne ordningen.
Skal man få statlig finansiering av dette prosjektet opp i 2023 måtte man starte sambandet i 2021. Nå er vi i 2021 og prosjektet er dessverre mange år forsinket, og det haster å få gjort nødvendige vedtak.

Man må få på plass en mellomfinansiering i toårsperioden fram til denne strekningen kan komme med statlige overføringsmidler, og det er et ønske at begge sider av fylkesgrensen vil tenke kreativt og være positive til en spleiseløsning.

En av ordningene som også har vært diskutert er om deler fra Havbruksfondet som kommer til fylkeskommuner og kommuner kan benyttes til et slikt infrastrukturtiltak.
Det er jo midler fra kysten og næringer som blant annet vil ha stor nytte av dette sambandet som har framskaffet disse midlene, og det bør være et godt argument for å bruke av disse midlene som nå kommer inn i Havbruksfondet.

Jeg er som Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag utålmodig.
Dette sambandet må på plass og spesielt nå som tunnelene på Hitra og Frøya skal utbedres.
Sikkerhet er et nøkkelord som alle må sette høyt og prioritere.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting