Meninger

- Ansvaret er vårt politisk og kan ikke plasseres hos noen andre

- Vi synes derfor det er trist at ikke et flertall av politikerne kunne være med å bidra til at disse tiltakene

(Illustrasjonsfoto) 

Meninger

Barnevernet i Hitra kommune.

I lokalavisa fredag den 19. februar i år kan vi lese om hvordan situasjonen i Hitra ser ut fra barnevernets side. Vi regner med at de aller fleste av innbyggerne lar seg bekymre sterkt. Vi får lese om overgrep gjennom billedbruk, vi leser om rusing blant de yngre, seksuelle aktiviteter blant mindreårige og overgrep og vold. Alt dette presentert ved vår leder av barnevernstjenesten.

Sett fra vårt perspektiv som politikere og aktivt ansvarlig for hva som skjer innenfor kommunens grenser er dette noe vi i Rødt ser på, i likhet med alle andre partier vil vi tro, med stor bekymring. Faktisk er nettopp disse bekymringene ikke av ny dato for oss. Man skal ikke trenge å være spesielt interessert i hva som rører seg på Hitra for å vite at det som barnevernet nå peker på ikke er helt av ny dato. Mange av oss har vært i posisjoner der vi på ulike måter har vært vitne til utviklingen av disse problemene. Det burde heller ikke være et ukjent fenomen at våre representanter i kommunestyret og formannskap flere ganger har gitt uttrykk for uro knyttet til denne negative utviklingen blant våre unge.

Vi er overbevist om at samtlige partier på Hitra er like urolig som oss når det gjelder denne saken. Vi har ingen tro på at det er kun vi som ser dette. Alle er enige om at dette ikke kan fortsette. Og om det er slik at vi har rett i den antakelsen blir spørsmålet hva i all verden skal vi gjøre for å imøtekomme problemet. Her tror jeg vi i kommunestyret kan renne oss på burde ulike meninger, det er greit nok det. Ovenfor denne problematikken finnes der ikke noe direkte fasitsvar om hva vi bør gjøre. Med unntak av et svar, og det er at noe bør gjøres, og det straks.

Fra Rødt sin side prøvde vi allerede under budsjettbehandlingen for 20021 og foreta noen grep for å sikre at vi skulle på en bedre måte fange opp den omtalte politikken. Vi fremmet forslag om sosialarbeiderstilling til skolene, i tillegg foreslo vi helsesykepleierstilling som et tilbud innen skolene. Dette begrunnet vi med at det var svært viktig å kunne imøtekomme barn og unges problematikk på et tidligst tidlig tidspunkt.

I tillegg til disse stillingene foreslo vi vi videre å gjøre barnehager billigere, fri SFO for første og andre skoletrinn. I det hele ønsket vi å gi et åpnere tilbud til barna innen det offentlige. Vi mener dette er en fornuftig måte å komme i kontakt med barn og unge på. Skal vi klare å fange opp all denne problematikken er det helt overbevisende for oss at der skapes kontaktpunkter mellom fagfolk og den gruppen dette gjelder. Derfor ønsket vi å utvide tilbudet vårt i Hitra.


Barnevernet i Hitra:

Barnevern

Antallet barnevern-saker i Hitra øker fortsatt og alvorlighetsgraden er fortsatt høy. Og flere av sakene koples direkte til den pågående saken om ulovlig deling av nakenbilder av ungdommer..


Og vi gikk videre i vårt forslag, nemlig å styrke muligheten for ytterligere kontaktpunkter mellom voksne og barna våre gjennom å skape en billigere kulturskole. Vi har faktisk tro på at skal vi bryte ned en negativ utvikling så må vi være i stand til å erstatte den med noe som etter vår mening er bedre. Derav gjennom kanskje å øke adgangen til kulturtiltak. Derfor ønsket vi sterkt å kunne etablere en bedre ungdomsbase som et alternativt tiltak mot flere av de problemene som er skissert i avisa.

Vi synes derfor det er trist at ikke et flertall av politikerne kunne være med å bidra til at disse tiltakene vi foreslo kunne bli realisert. I stedet ble vårt forslag karakterisert som populistiske og tullete. Hvis dette er populisme så står vi for det. Folket kan selv avgjøre om våre forslag var tullete. Heldigvis var der et stort mindretall på 7 personer som støttet forslaget fra Rødt, nemlig SV, Frp og to til fra ulike partier.

Det som er gledelig er at vi skal få et temamøte i kommunestyret hvor ungdom skal stå som et tema for dagen. Dette ser vi fram til.

I tillegg til den problematikken som er skissert fra barnevernet er vi også opptatt av våre fagfolk innen barnevernet og de øvrige i Hitra kommune som er befattet med dette. Vi vet nemlig at det å jobbe med denne typen problematikk er svært belastende, spesielt hvis ansatte blir stående i dette over lengre tid. Noe vi ser at representanten Dag Wilmann også brakte på bane da denne saken var oppe utvalget for oppvekst. All ære til at politikerne bringer dette på banen.


Alvorlig bekymret for enkelte av barna

Hitra åpner skoler og barnehager igjen, men på rødt nivå. Hensynet til sårbare barn og unge teller sterkt.


Rødt vil håpe at de ansatte innen barnevernet får nødvendig veiledning, kriseveiledning og nødvendig tid til å utføre sitt arbeide med barn som har vært utsatt for flere av disse problemene. Vi kjenner alt for godt til at denne typen arbeide ofte kan bli et stort problem for de som står oppi dette. Det er av stor betydning at de av våre ansatte som havner i de vanskeligste situasjonene får nødvendig debrifing etter utført arbeide.

I tillegg til barna og de unge så kan vi ikke glemme at de alle er berørt av pårørende. Det å være pårørende til barn og unge med store problemer kan vi alle forstå er meget belastende. Ofte kan de føle at de sliter alene med denne typen problemer. Ofte kan det føles skam med å oppleve slike saker som gjør det vanskelig å be om hjelp. Derfor er det svært viktig at vi har et godt sosialt tilbud til å kunne avhjelpe og støtte pårørende i denne situasjonen.

Vi vil med dette bare gi uttrykk for at det vi fikk presentert i avisa underbygget de påstandene vi flere ganger har framsatt, selv om vi egentlig hadde sett at vi hadde tatt feil og der ikke fantes noen problemer. Men slik er det bare ikke og da blir det oss som politikere som må stå opp og ta grepet. At vi i budsjettet foreslo å styrke skolene med helsesykepleier og profesjonell barnearbeider var nært knyttet til at det finnes allerede svært gode erfaringer fra denne måten å jobbe på. Den erfaringen sitter vi også på her i Hitra kommune, blant annet ved Fillan skole hvor de nettopp har en fagarbeider som er der for å ivareta ungdommenes interesser utover bare læring.

Ansvaret er vårt politisk og kan ikke plasseres hos noen andre. Vi må stå opp for de barn og unge dette gjelder, og ikke minst må vi gjøre hva vi kan for å støtte de som vi har ansatt for å sitte med dette i fanget, dag og natt.

Andreas B. Lervik

Leder Hitra Rødt


Guro Aabakken

Kommunestyrerepresentant Rødt


Jann O. Krangnes

Kommunestyrerepresentant Rødt