Meninger

- Frøya kommunes skandaløse pengebruk

Arild Margido Johansen 

Meninger

- Frøya.no presenterte fredag 12 mars et intervju med meg vedrørende ”sitkagranbekjempelsen”, der min intensjon var å sette fokus på den generelle pengebruken i kommunen.

- Jeg ble noe forundret når jeg leste intervjuet, fordi den essensen i intervjuet som jeg hadde forventet, var helt fraværende. Selvfølgelig var mitt utgangspunkt å sette fokus på den uvettige pengebruken ved å bekjempe sitkagrana, men mitt fokus gikk lengre enn det, jeg satte fokus på den generelle pengebruken i kommunen, og omtalte et annet prosjekt som gikk over styr. Jeg ønsker derfor å komme med en presisering:

- Jeg mener fellingen av sitkagran i Frøya kommune har blitt en alt for kostbar affære.

Det må da finnes langt viktigere oppgaver å bruke disse millionene på?

- Jeg synes det er skandaløst at kommunen velger å bruke nærmere 4 millioner på felling av sitkagran, og som bare er forprosjektet fra Flatval til Sistranda, dette er det dobbelte av det som ble bevilget til dette forprosjektet.

Og jeg må spørre; har virkelig Frøya kommune så god råd at de bruker millioner på å utrydde noe som kan være en ressurs for kommunen? Hvis planen er å utrydde sitkagrana totalt så vil det ikke bli mye penger til kommunens lovpålagte oppgaver, alle og enhver bør forstå at dette vil bli en kostnad som kommunen ikke kan makte.

- Men det er nærmest ”symptomatisk” i måten Frøya kommune bruker penger på. For ikke lenge siden ble gang og sykkelveien mellom Rabben og Hammarvika ferdigstilt, et prosjekt som ble nesten dobbelt så dyrt som budsjettert. Det merkelige i denne saken er at det ikke får noen konsekvenser for entreprenøren som fikk tilslaget og utførte jobben, nei regninga sender kommunen i stedet til Frøyas skattebetalere.

Og ikke nok med det, overskuddsmassen fra dette prosjektet ble gitt i gave til KN Entreprenør med tanke på å bruke denne i utbygging av Uttian Industriområde, og Frøya kommune tok på seg ansvaret og kostnaden med å frakte og deponere denne overskuddsmassen til Uttian, som de nå får utgifter med å fjerne da utbyggingen av Uttian industriområde ikke blir noe av.

Dette og mange andre underbudsjetterte prosjekter, som dette kommunestyret stort sett har arvet fra den forrige politiske ledelsen, er en skandale.

- Nå er første del av kommunens pilotprosjekt "sitkagranbekjempelse på Frøya" gjennomført fra Flatval til Sistranda. Over 4.000 kubikk er tatt ut, og nå skal noe av tømmeret bli til trøndersk papp og kartong, mens resten sendes til Kina.

Da skulle man tro at alt var vel og bra så langt, og at kommunen i alle fall fikk dekt noe av utgiftene ved salg av denne resursen? Men nei da, inntekten fra dette tilkommer entreprenøren som har gjort jobben, det betyr at den jobben som til nå er utført koster langt mer enn de 4 millioner som må betales direkte til entreprenøren, hvor mye tilleggsfortjeneste entreprenøren får her og som kommunen går glipp av, kan vi bare spekulere i.

- Det at sitkagrana nå går til produksjon av papp og kartong er et bevis på at vi er i ferd med å bekjempe en resurs som kan være en inntektskilde for kommunen. I stedet for å bruke mange millioner ved å kvitte oss med denne resursen, bør kommunen se på om vi i andre omgang kan bruke lokale folk til denne jobben og at vi får beholde inntekten selv.

Jeg tror det finnes folk innen kommunen som kunne gjort en like god jobb, ja kanskje bedre. I enkelte områder der ”raseringen” har foregått ser det ut som en krigssone.

- På Flatval og området forbi Husvatnet står halve trestammene igjen og noen av disse er splittet. Jeg går ut fra at entreprenøren kommer og rydder opp etter seg?


Fjernet sitkagran

- Nå har jeg faktisk sollys hele året her på gården

- En skulle nesten tru det var nissen som kom


- Jeg har tidligere argumentert med at sitkagrana kan være en resurs for kommunen og er ikke enig i at vi skal utradere den totalt, noe som heller ikke lar seg gjøre, men jeg ser selvfølgelig også at det er nødvendig å ha kontroll på den, noe vi skulle hatt fra dag en.

- Frøya.no har også kontaktet ordføreren til å kommentere mitt standpunkt, og hun påpeker at bekjempelse av sitkagrana har vært et politisk mål i flere år, noe som også jeg er klar over. Men jeg behøver vel ikke å være enig i dette målet, Kristin? Jeg vet ikke hva du legger i begrepet ”bekjempe”? Slik jeg definerer bekjempe, så er det å ”holde nede” å ”ha kontroll på noe”. Det betyr ikke nødvendigvis å utrydde, noe vi heller aldri klarer med sitkagrana, verken økonomisk eller med øks og sag.

- Jeg ser også at ordføreren er opptatt av å ta hensyn til hekke- og kalvetid for fugl og dyr. Hva med å tenke i et lengre tidsperspektiv? Min spådom er at hvis vi mot formodning lykkes med å utrydde sitkagrana så har vi i hvert fall ingen hjortedyr å ta hensyn til, og de som har hatt gleden av å drive jakt på Frøya må finne seg andre jaktmarker. Vi som vokste opp her like etter ”krigen” og frem til tidlig nittitall, vet at det ikke var hjortedyr her før sitkagrana begynte å vokse til og skape den skogen som er nødvendig for disse dyrenes eksistens.


Hogger trær på flere hundre eiendommer

I dag var hogstmaskina på plass på Hammarvika


- Mange med meg ser på sitkagrana som en resurs, i fjor kunne vi lese en artikkel om Jan Arild Skarsvåg som hadde installert et fyringsanlegg der han brukte flis fra sitkagrana som brensel, han sier han får problemer med å bruke fyringsanlegget hvis han ikke har tilgang på flis fra sitkagran.

- Dette er ett eksempel på hva vi kan gå glipp av, men jeg er sikker på at det finnes mange fler, og jeg tror mange med meg ser på sitkagrana mer som en resurs enn et problem. Jeg tror at det også kan være liv laga for et sagbruk som kan ta hånd om og videreforedle dette unike treslaget, noe som jeg mener i alle fall bør utredes.

- Det handler hele tiden om å se mulighetene og ikke fokusere for mye på problemene. Jeg mener vi må utnytte de mulighetene sitkagrana gir oss og ikke gi bort disse til utenforstående.


Arild Margido Johansen

Pensjonistpartiet Frøya