Meninger

- Fylkeskommunen må ta ansvar for utvikling av næring og bosetting også ute i distriktene

Lene Dahlø Skarsvåg, Knut Arne Strømøy og Arnstein Antonsen. 

Meninger

Det jobbes nå med nytt anbud for hurtigbåt i Trøndelag. Samferdsel til øyrekka er en del av dette anbudet. Frøya Senterparti jobber tett opp mot Senterpartiets fylkespolitikere, nå trenger folk i øyrekka et fungerende rutetilbud. Det har vært årevis med frustrasjon og fortvilelse for innbyggerne i disse områdene. Det er ikke nok plass på fartøyene som trafikkerer strekningen i dag. Folk står igjen på kaia, det er stor usikkerhet på om man får plass fra avgang til avgang.

Skal vi ha bosetting, vekst og utvikling ute i distriktene må vi ha infrastruktur som tar høyde for utviklinga. Behovet for samferdsel til øyrekka er i stadig endring. Flere pendler til og fra jobb på Frøya, turistnæringa er i vekst, norgesferie er stadig mer populært og øyrekka er et godt besøkt turistmål. Det jobbes også for at vi skal få etablert en folkehøgskole på Mausund.

Det er optimisme og vekst i samfunnene i havet utenfor Frøya.

Vi har fått på plass en veldig bra og etterlengtede løsning for fergeleie på Dyrøya. Med 125 parkeringsplasser, 22 oppstillingsplasser, snuplass for buss, nytt venterom og informasjonstavler blir det både funksjonelt, praktisk og framtidsrettet. Dette løser hele utfordringa på Dyrøya, der det har vært årevis med kaos og trafikkfarlige situasjoner. Men det løser ikke kapasitetsutfordringene på fartøyene.

Nå mangler vi å få på plass fartøy for å håndtere trafikkmengden og et godt og relevant rutetilbud.

Mandatet som fylkeskommunen har gitt AtB setter store begrensninger for at øyrekka skal få det rutetilbudet de trenger. Med krav om uforandret økonomisk ramme, uforandret rutestruktur og klimaambisjon på 75% blir oppgaven umulig.

Fylkesrådmannen har tidligere uttalt at «det er positivt for opplevelsen på øyene at flest mulig setter igjen bilen på land». I dette saksframlegget skriver fylkesrådmannen: «ATB kommer med flere forslag til styrking av rutetilbudet, noe som bryter med mandatets økonomiske rammer og som kan være en barriere for å innføre utslippsreduserende teknologier».

Det er liv som skal leves, og hverdager som skal gå opp for innbyggerne ute i distriktene. Vi kan ikke avfolke grendene utenfor Frøya mens vi venter på fungerende løsninger for å nå klimamålene. Det er viktig at det jobbes for stadig å redusere utslipp, men det kan ikke gå på bekostning av små samband der det er utfordrende å få på plass slike løsninger innenfor små økonomiske rammer. Øyrekka er ikke bare et et yndet turistmål, det er kun Halten som ikke har fastboende. På resten av øyene er det innbyggere som skal ha mulighet for å leve, jobbe og bo.

I øyrekka så snakker vi ikke om underkapasitet i store utfartshelger og ferier lenger. Vi snakker om underkapasitet i 9 måneder i året. Vi kan ikke vente til 2024 med å få på plass en bedre ordning her. Vi har pr. i dag altfor store kapasitetsutfordringer med dette sambandet. Vi trenger løsninger nå.

Fylkeskommunen må ta ansvar for utvikling av næring og bosetting også ute i distriktene. Det er viktig for mangfoldet, og mye av verdiskapinga skjer nettopp her ute i de grisgrendte strøk.

Frøya Senterparti

v/ Arnstein Antonsen, Knut Arne Strømøy og Lene Dahlø Skarsvåg.