- Et krafttak for vern av det marine miljøet

Her er litt av plastmengden som er samlet inn gjennom Mausund Feltstasjon  Foto: Trond Hammervik

Meninger

- Frøya kommune og frøyværingene bør være stolte over det arbeidet som utføres av Mausund Feltstasjon med å rydde hav og strender for plastavfall. Kystkommuner, fylkeskommunen, og lokalt sjøretta næringsliv bør vise en raus holdning for å sikre forutsigbarhet i dette viktige arbeidet, heter det i en uttalelse fra årsmøtet i Frøya Venstre.

I uttalelsen vises det til at opphopning av plast med lang nedbrytningstid og mikroplast i havet er et formidabelt miljøproblem det er vanskelig å fatte rekkevidden av. FNs miljøprogram har beregnet at verdenshavene tilføres åtte millioner tonn plast hvert år. Dersom det ikke treffes tiltak, kan det være mer plast enn fisk i havene innen 2050. Hvalen som strandet og kreperte på Sotra utafor Bergen i 2018 med 30 plastposer, samt plastsekker og plastflak i magen, framstår som et dramatisk eksempel på hvordan dette problemet har utviklet seg.

Det vises videre til at forsøpling av havet er et internasjonalt problem. Skal dette problemet løses, må skuldrene legges til både internasjonalt, nasjonalt og lokalt. I dette tilfelle er det ingen mening i at forurenser skal betale. Fellesskapet må stille opp for å løse problemet.

- Derfor, heter det i uttalelsen, må det gis en uforbeholden anerkjennelse for det arbeidet som utføres av Mausund Feltstasjon. I fjor ble det samlet inn 1.700 kubikkmeter plastavfall. Det området som oppryddingsarbeidet omfatter, strekker seg fra Osen i nord til Frøya, Hitra og Heim i sør.

Frøya Venstre