MENINGER

Hvor skal næringsareal, handel og servicebedrifter ligge i fremtiden?

Meninger

Jakten på tilgjengelige næringsarealer på Frøya er et stadig tilbakevendende tema, og har vært det i mange, mange år. Tross stort fokus og mange diskusjoner er ikke Frøya i en posisjon hvor vi har ledige tilgjengelige arealer å tilby aktører som ønsker å etablere seg her. De store utbyggingene av næringsarealer har i hovedsak møtt behovet til enkeltaktører, og ikke gjort at kommunen har ledig kapasitet.

Dette er derfor en av hovedsakene til borgerlig gruppe. Vi har vedtatt en total gjennomgang av næringsarealene i kommunen. Det er igangsatt arbeid med revidering av strategisk næringsplan, det skal utarbeides mulighetsstudie og arealplanen skal revideres for å legge inn nye attraktive næringsarealer.

Dette høres nok ut som et omfattende arbeid. Og det er det. Samtidig har historien vist oss at et grundig forarbeid er viktig for å være sikre på at de arealene vi avsetter er de riktige.

Området må imøtekomme næringslivets behov. Dialog og involvering av ulike næringsaktører er derfor viktig for å lande på rett sted. Det har ingen hensikt å peke på arealer ingen vil ha.

Opparbeidelseskostnadene må være overkommelige. Det er stor forskjell på hvor mye det koster å opparbeide ulike tomter. Dette må tas i betrakting.

Det er viktig at infrastrukturen håndterer ønsket etablering, eller at dette enkelt kan komme på plass. Dette omfatter både vann, vei, strøm og digital infrastruktur.

Negative konsekvenser med inngrep og konflikter med naturmangfold bør reduseres så langt det lar seg gjøre.

Området må også ha mulighet til utvidelse, gjerne i flere trinn, slik at vi kan møte etterspurt behov mange år frem i tid.

I tillegg må vi kunne tilby arealer som imøtekommer ulike behov. Ikke alle trenger å ligge sjønært. Hvor skal handel og servicebedrifter ligge? Hva kan vi gjøre for å ivareta småhandelen? Vi må se på flere ulike typer områder.

Alt dette vil bli en del av mulighetsstudien på næringsarealer. Når disse overordnede prioriteringene er gjort, vil de arealene det satses på legges inn i arealplanen.

Mange peker på Skarpneset som løsningen på arealmangelen. Dette er behandlet politisk i mange runder. Reguleringsplan er vedtatt og grunnervervet er foretatt. Det er allikevel flere grunner til at vi er skeptiske til å opparbeide Skarpneset. Totalkostnaden er beregnet til 180 millioner, og det uten at vi har aktører som ønsker å etablere seg der. Nylige undersøkelser viser at det er krevende for store båter å manøvrere i farvannet under ulike værforhold. Skal vi bruke 180 millioner kr til å opparbeide et areal vi ikke vet om noen ønsker og bygge ei djupvannskai hvor store båter kan ha vansker med å legge til?

Det er også flere andre planer og prosjekter det jobbes med, både i kommunal regi og i samarbeid med private aktører. Utvidelsen av næringsarealet på Nordhammarvika er et av arealene vi har vedtak på å igangsette så raskt som mulig.

Vi har forståelse for utålmodigheten. Vi er også veldig utålmodige! Samtidig mener vi det er riktig å gjøre et grundig arbeid med de store prosessene slik at vi lander på det som er fremtidsretta i en kommune i stor utvikling og med et enormt aktivitetsnivå. Samtidig er det flere planer som er i startgropa som vil besluttes innen kort tid, slik at vi kan ha noen tilgjengelige områder.

Dette er arbeidskrevende prosesser. For å få ytterligere fortgang i arbeidet vil vi i borgerlig gruppe bevilge midler til å opprette 1-2 prosjektstillinger slik at vi får fortgang og fullt fokus på arbeidet videre. Dette vil vedtas så raskt som mulig.


Borgerlig gruppe Frøya