- Det er tilstrekkelig med tid til å utrede tverrforbindelsen Vest i Knarrlagsundet

Meninger

Kaare Arnstad fikk nylig presentert i HF sin personlige kritikk av Vestalternativet som ifølge han vil bli dyrere og for tidkrevende i forhold til gammelbruas levetid. Ja, hvis Vest velges, ytrer han, at det vil føre til ekstrakostnader for kommunen og kanskje til og med bompenger for øyværingene og dermed lavere eiendomsverdi.

Det er etter vår mening ikke grunnlag for å si at Vest blir dyrere enn Øst. Det er uansett ikke vanlig for slike prosjekter å belaste vertskommunen for ekstrakostnader dersom det velges et noe dyrere alternativ. Vi tror heller ikke at kommunen ville ha godtatt bompenger for et eventuelt dyrere alternativ. Vi vil derfor berolige de som blir skremt av Arnstads antydning om at eiendomsverdiene vil bli lavere med Vest- alternativet. Tvert imot vil en tverrforbindelse i Vest gi kortere vei mot Hitra/fastlandet, Knarrlagsundet blir mer attraktivt ved at trafikkforholdene blir bedre for alle og ved å gjøre Ulvan industriområde mer attraktivt. Alt dette vil selvfølgelig slå positivt ut for eiendomsverdiene dersom noen skulle være i tvil om det.


Eiendomsinvestor har kjøpt privat konsulentrapport for å se på kostnadene med nye bru i nabolaget

Eiendomsinvestor Kaare Arnstad, som i fjor kjøpte rekorddyr fritidsbolig i en foreslått brutrasé på Hitra, har fått et konsulentselskap til å se nærmere på kostnadene til de ulike alternativene.


Når det gjelder påstanden fra Arnstad om en dyrere løsning med valg av Vest-alternativet, vises til en rapport fra Norconsult bestilt av Arnstad. Vi har studert den enkle rapporten. I korte trekk inkluderer den mye unødvendig usikkerhet m.h.t grunnforholdene og bygger i hovedsak på Statens Vegvesen sine forutsetninger fra 2015; d.v.s en annen brutype og en mer kostbar veitrase enn det vi har foreslått. Vi er trygge på at tverrforbindelsen i Vest samlet sett vil komme best ut også økonomisk sett.

Vi mener det også er misvisende av Arnstad å påstå at tidsplanen ryker ved å gå for tverrforbindelsen i Vest. Fylket har i h.h.t vedtatt fylkesplan forskjøvet tidsplanen med ny bru p.g.a generelle budsjettmessige utfordringer. Dette medfører at de har 3 år til å utrede/planlegge på. I mellomtiden vil gammelbrua overvåkes og aktuelle tiltak gjennomføres av ansvarlige myndigheter. Det er derfor ingen grunn til å argumentere med skremsler her heller.

I det følgende vil vi redegjøre for vårt forslag, kostnadsberegninger for tverrforbindelsen i Vest og inkludere en sammenligning med kostnadsberegninger for Østalternativet.

Brualliansens forslag

De sentrale elementene i tverrforbindelsen er valg av brutrase, brutype, tilknytningsveier og funksjonalitet Til alt hell kan en FFB-bru lik Krabbsundbrua benyttes ved krysning av Sundet i Vest. Dette er viktig da det er bekreftet fra ledende fagmiljøer, som vi har hatt kontakt, at FFB-bru i betong er den billigste brutypen der den kan brukes.

Funksjonaliteten på dagens Krabbsundbru er en kjørebane på 6,5 m og et fortau på 1,25 m. Traseen vi har valgt går likt ut på Fjellværøysiden (Ingeborgvika) tilsvarende Veivesenets forslag fra 2015, men kommer noe lengre øst på Ulvøysiden og noe lavere (kote 13m) enn Veivesenets forslag. Dette gir fordeler ved at vi dermed vil kunne unngå en ekstra bru på land men bare en kulvert for lokal vei. Ved en optimalisering vil en forringelse av den aktuelle matjorda (krysning av et jordstykke med bredde på 15-20 m) også kunne begrenses.

Aktuelle kostnadsbetraktninger.

Å sammenligne Vest-og Østalternativene krever at samme funksjonalitet (bl.a brubredde) legges tilgrunn og at også Vest utredes (optimaliseres) på samme nivå som Øst er idag. Videre er det en del tilleggskostnader knyttet til Østalternativet som er underkommunisert. Dette gjelder behov for høyere standard på gang- og sykkelbane gjennom Knarrlagsundet p.g.a gjennomgangstrafikken, utbedring av kurvaturen i Dovrebanen, økte kostnader i anleggsfasen p.g.a vanskelig trafikkavvikling, risiko for sprengningsskader på gammelbrua når tilknytningsvei skal lages, m.m. I kostnadstallene for Vest under er inkl. regulering, detaljprosjektering, entreprise (brua, tilknytningsveier), byggherrekostnader (prosjektledelse, grunnerverv), mva og påslag på 12 % for å ta høyde for usikkerhet.

1. Dersom vi benytter prisutviklingen på FFB bruer fra 1990 til 2020 (beregnet bruindeks på 160%), vil prisen på tverrforbindelsen Vest i Knarrlagsundet med funksjonalitet som Krabbsundbrua (ca 7,75 m bredde), kunne bli ca 126 mill kr. Dersom separat gang og sykkelbane inkluderes på tilknytningsveiene (300m), kommer ca 6 mill kr i tillegg (gjelder også for pkt 2 og 3 under)

2. Dersom vi bruker veiledende kvadratmeterpris på brua på 30 000 kr, som Norges ledende konsulentfirma anbefalte oss, så blir tilsvarende kostnader for tverrforbindelsen i Vest med dagens funksjonalitet som Krabbsundbrua ca 145 mill kr. Budsjettet for ny bru i Knarrlagsundet er satt til 155 mill kr (jfr. høringsrapport). Dermed skulle det være en mulighet til å komme innenfor denne budsjettrammen med FFB-bru i Vest tilsvarende Krabbsundbru.

3. Dersom vi tar utgangspunkt i opprinnelig funksjonalitet som Veivesenet benyttet i 2015 for tofelts bru inkl. gang- og sykkelbane på brua (11,1 m bredde), så er prisen beregnet til 188,5 mill kr for tverrforbindelsen i Vest. Tilsvarende funksjonalitet for Øst basert på Veivesenet sine egne kalkulasjoner blir dyrere, og i tillegg vil det komme ekstrakostnader for Øst som nevnt over.

4. Sammenlignes Vest og Øst m.h.t samfunnsnytten, så scorer Vest klart høyest (samfunnsnytten inkluderer framkommelighet, trafikksikkerhet, her attraktiviteten til Ulvan industriområde, miljø m.m)

Konklusjoner

· Alle etater/myndigheter (Veivesenet, Fylket, Hitra kommune og involverte fagfolk) mener at tverrforbindelsen i Vest er langt bedre enn Østalternativet dersom byggekostnadene er tilnærmet like! Betraktningene over viser at med samme funksjonalitet er det mye som tilsier at byggekostnadene samlet sett for Vest blir lavere enn for Øst.

· Brualliansen mener at både byggekostnadene og samfunnsnytten må legges til grunn for valg av brutrase. Oss bekjent er dette alltid utgangspunktet for slike prosjekter. Da vil Vest komme enda bedre ut sammenlignet med Øst.

· Vedtatte fylkesplan bekrefter at det både er tid (3 år) og tilgjengelige penger til at Fylket kan utrede tverrforbindelsen i Vest.

Brualliansen v/ Frode S. Berge