- Hva mener folket i Knarrlagsund om Bru i Øst eller i Vest?

Meninger

Hva mener folket i Knarrlagsund om Bru i Øst eller i Vest?

For politikerne er det vesentlig å vite hva folk mener i en lokaliseringssak. Grundige utredninger er også viktige. Det kan nemlig være vanskelig å ta stilling til slike saker og ta innover seg konsekvensene i et lengre tidsaspekt - for bruprosjekter vanligvis i et 100-årsperspektiv. Det er også blitt nedfelt i norsk veipolitikk at gjennomgangstrafikk og da spesielt næringstrafikk, skal legges utenfor tettsteder og bo-områder. Dette er det kun Vestalternativet som ivaretar.

For å ta stilling til en slik sak er det ellers ekstra viktig at alternativer utredes på samme nivå for å få et akseptabelt beslutningsgrunnlag. Så langt foreligger en utredning av alternativ øst, mens alternativ vest ikke på noen måte er optimalisert. Dette kan føre til at når de to alternativene sammenlignes, blir grunnlaget ikke sammenlignbart. Dette blir ekstra vanskelig når ikke bare byggekostnader skal sammenlignes, men også samfunnsnytten. Brualliansen har beregnet at både byggekostnadene og samfunnsnytten er til fordel for Vestalternativet.

Det er udiskutabelt at framkommeligheten og trafikksikkerheten blir best med Vestforbindelsen. Brualliansen har laget et eget notat om trafikksikkerheten.

Hensyntas miljø i Knarrlagsundet og i bo-områdene, er de fleste enige om at Vest er best. Dalen og Trolla vil få noe lengre bilvei til Knarrlagsund sentrum ved Vestalternativet. Men ved at også de kan bli kvitt gjennomgangstrafikken, så vil mange foretrekke Vestalternativet. Beboerne her er naturlig nok opptatt av å beholde gammelbrua som gang- og sykkelbru for å ha kortest mulig avstand til butikker og oppvekstsenter. Gammelbrua er også søkt fredet av beboere på Knarrlagsundet. Mange håper på at gammelbrua ved nedgradering og ny bru i Vest vil kunne åpne for en ny attraktiv kystvei, der en kan gå/sykle en tur på ca 4 km rundt det idylliske Knarrlagsundet.

Mange er usikre på hvordan butikken berøres. De færreste er klar over at med Vestalternativet blir dagens Jokerbutikk den nærmeste butikken for langt flere enn i dag inkludert de på Ansnes. Brualliansen er derfor overbevist om at Vest også er best for butikken.

Knarrlagsundet har flere lokale næringsutøvere. Likevel er stedet sårbart for lokale arbeidsplasser og for opprettholdelse av butikker og oppvekstsenter. Derfor er Ulvan industriområde svært viktig med sine 185 ansatte. Det regulerte industriområdet er på hele 115 000 m², men bare 1/3 er i dag utnyttet. Framkommeligheten til anlegget er kritisk dårlig. Det har flere ganger opp gjennom årene blitt offentlig påpekt av bedriftens lokale ledelse, sist nå som høringssvar til fylkeskommunen. Dette kan dermed ha vært en medvirkende årsak til at dagens bedrift på industriområdet planlegger å flytte til Jøsnøya.

Med Vestforbindelsen vil avstanden tur/retur anlegget bli ca 5,5 km kortere og gå utenfor sentrumsbebyggelsen og boligområdene. Dette vil gi store tidsbesparelser. Østalternativet vil undergrave Ulvan som industriområde, mens Vestalternativet vil bidra til at Ulvan industriområde blir meget attraktivt og slik styrke grunnlaget for mange arbeidsplasser.

Hva mener så folket i Knarrlagsund? Brualliansen har spurt alle vi har fått tilgang til, om hva de mener. Vi har fokusert på viktigheten av at Vestalternativet utredes på samme nivå som Østalternativet. En underskriftsliste med oppropet «Støtt oss i å kreve Vestalternativet utredet!» fikk 217 underskrifter, over 85% av de spurte . Vi har også kartlagt meningen pr husstand der så godt som alle husstandene inngår: Utredning Vest: 75% og Øst: 25%. Her har vi holdt utenfor de som ikke ønsker å ta stilling på nåværende tidspunkt (ca 17 % av husstandene).

Konklusjonen er uansett eventuelle feilkilder og måter å kartlegge dette på: Det er et klart flertall for å utrede Vestalternativet!

Brualliansen

v/ Stein Jarl Brasøy, Edvard Ulvan, Elisabeth Audestad, Nils Ivar Selvåg