- Dette er en velment og oppriktig oppfordring til Hitra Høyre

Innleggsforfatter Halvard Ulvan  Foto: Tonje Selvåg

Meninger

Dette er en velment og oppriktig oppfordring til Hitra Høyre om å bidra til en fremtidsrettet og fornuftig valg av ny bruforbindelse over Knarrlagsundet.

Kjære lesere og politiske tillitsvalgte!

Viser til Hanssen og Willmanns innlegg under meninger i H & F avisa 3. april. Her opplever jeg argumentasjonen som vikarierende og misvisende.

Dette bl a fordi :

- Utløpsdatoen på gammelbrua er 2030, mens Willmann bruker 2024. Forøvrig kan utløpsdatoen forskyves frem i tid ved utvendig vedlikehold av betongenoverflaten og ved elektronisk behandling av bruas bærestruktur.

Altså er det god tid til å utrede reguleringsplan og planlegge foreslått tverrforbindelse i vest !

- Politiske tillitsvalgte på Hitra er pålagt å rette seg etter kommunens «Etiske retningslinjer» .

Les hele dokumentet og spesielt 1. avgitt i innledningen og pkt 5 om egeninteresser og sosiale interesser. Tillitsvalgte skal velge løsninger som tjener kommunen og folket !

- «Den ultimate trafikksikkerhet» som ønskes av Willmann/ Hanssen kan ikke oppnås uten at eksisterende reguleringsplan for bru øst blir utvidet til å gjelde utbedring av kurvatur av selve veien og gang og sykkelvei gjennom sentrum frem til skolen.

Altså vil reguleringsplanen for østalternativet også måtte utredes på nytt, og da opp mot alle eiendommene i sentrum!

Krabbsundbrua  Foto: Sverre Pettersen- K. Arnstads innlegg i avisa 1. april er forståelig ut fra hans egeninteresser, men akk så lite relevant i denne sammenhengen hvor det er kommunen og folket i Knarrlagsundet sine interesser som skal vektlegges.


Eiendomsinvestor har kjøpt privat konsulentrapport for å se på kostnadene med nye bru i nabolaget

Eiendomsinvestor Kaare Arnstad, som i fjor kjøpte rekorddyr fritidsbolig i en foreslått brutrasé på Hitra, har fått et konsulentselskap til å se nærmere på kostnadene til de ulike alternativene.


Så tilbake til oppfordringen i starten.

Her må det velges en bruforbindelse som er tuftet på troverdige utredninger som er fremtidsrettet og som tjener kommunen og folket i Knarrlagsundet hva angår sikkerhet, miljø, byggetid og pris.

( Krabbsundbrua passer som hånd i hanske)

For en «uferdig» utredet bru i øst med ett kjørefelt og gang og sykkelvei på brua ( bredde 7 m) har Fylket selv ( på folkemøtet) oppgitt kostnad til kr 210 mill. Ferdig 2024, men uten g og s vei frem til skolen.


For bru i verst ( lik Krabbsundbrua) med 2 kjørefelt ( bredde 9,5 m) og g og s vei på tilkoplingsveiene av 2 uavhengige ekspertgrupper er kostnaden beregnet til kr 141 mill og kr 190 mill. Ferdig 2024 og med g og s vei.

Hvis det er slik at Hitra Høyre her ikke greier å velge en fornuftig løsning her bes de om å søke hjelp hos Høyre Trøndelag.

(Dette innlegget sendes Høyre Trøndelag til etterretning.)


Halvard Ulvan