Endringer innen helsesektoren i Hitra?

Meninger


Også Hitra kommune presses av regjeringen til å stadig vekk måtte opprettholde sitt helsevesen for stadig synkende ressurser. Selvfølgelig vil både vi innbyggerne og ikke minst de ansatte innenfor området helse og sosial bli berørt av dette. Økende oppgaver og mindre ressurser vil måtte påføre våre meget kompetente og lojale medarbeidere et økende press innenfor de ulike fagfeltene. Etter hvert vil alle av oss merke dette.

Det er derfor tvingende nødvendig at vi som bor her på et tidlig tidspunkt blir oppmerksom på hva som skjer, og ikke minst begynne å ta stilling til hvordan vi kan bidra til å hindre at dette går for langt. Alle vet vi hvem som vil bli de store taperne.

I tillegg har det blitt satt i gang en virkelig stor helsereform som kalles Akson, og Helseplanen og som handler om at alle innbyggere skal få en helsejournal som sikrer en bedre kommunikasjon mellom alle de behandlende institusjoner slik som lege, sykehus og kommunale helsetjenester. «En pasient, en journal». Noe som uten tvil vil være en stor forbedring. Dette er et landsomfattende tiltak, det vil si med unntak av Trøndelag.

I Trøndelag har de startet et lignende prosjekt, Helseplanen, som også har tilskudd fra staten men kjøres som et eget prosjekt. Dette prosjektet er også Hitra en del av. Dette prosjektet er overhodet ikke ferdig men det er ingen tvil om at det her vil kreves mange millioner i investeringer. Samtidig som vi i kommunen diskuterer investeringer for flere millioner til ulike tjenester, foregår det også arbeider som ikke er så framme i lyset som også vil koste kommunen stort.

Min bekymring er at det er så lite offentlighet rundt dette prosjektet. Milliarder som skal investeres, bruk av konsulenttjenenester i milliardklassen. Spørsmål om hvordan vi binder oss til masten gjennom manglende kunnskaper til drift av slike systemer. Hvor mye vil dette koste oss i framtiden? Vil slike saker føre til at vi må redusere våre mellommenneskelige kontakter, erstatte fysiske tilbud i dag, med datasystemer som vi sliter med å forstå.

Som kommunestyrerepresentant er jeg svært bekymret for hva som etter hvert vil skje. Ikke fordi jeg er mot utbedringer og nye alternative måter å yte hjelp på, men hvilke konsekvenser det vil ha for brukerne av tjenestene. Jeg er i tvil om vi befinner oss på et nivå pr i dag som gjør at målgruppa vi snakker om er i stand til å benytte seg av den nye datateknologien som etter hvert skal erstatte menneskelig kontakt som i dag er alternativet.

I tillegg er vi sterkt spørrende til de utgifter kommunen vil stå ovenfor når det gjelder utgifter knyttet til innføring av de nye systemene. Dette vil bli en kommunal utgift hvor vi snakker om mange millioner kroner som vil bli en direkte utgift til hver kommune som skal kjøpe seg inn i det ferdige produktet. Hvilke konsekvenser vil dette få for brukere av tjenester innen helsesektoren?

På landsbasis ser vi at dette prosjektet «en innbygger-en journal» vil kunne koste opp mot 30 milliarder kroner. I midt Norge ser vi at Trondheim kommune som har kjøpt seg inn i prosjektet har foreløpig bevilget nærmere 400 millioner for sin opsjon av dette. Hva som blir regninga til Hitra vet ikke jeg, men regner med at dette vil bli lagt fram for kommunestyret snart..

Med kameratslig hilsen

Jann O. Krangnes

Kommune - og formannskapsrepresentant