Uttalelse fra styret i Hitra næringsforening til kommunestyret i Hitra kommune

Daglig leder Randi Storsve Lundquist og styreleder Ola Skjåk Bræk i Hitra næringsforening. 

Meninger

Sak: Utbedring av Hitratunnelen og Frøyatunnelen

I tillegg til styret i Hitra Næringsforening har Sven Amund Fjeldvær fra Lerøy Midt og Vibeke Knutshaug fra El-Konsult deltatt i arbeidet med uttalelsen, som representanter i ressursgruppen fra næringslivet utnevnt av Fylkeskommunen i sakens anledning.

Styret i Hitra Næringsforening mener det bør settes som en forutsetning i videre behandling av saken i fylkeskommunen - hovedutvalg (26.5.) og fylkestinget (15.6.) - at vedtaket skal omfatte en pakkeløsning hvor utbedring av tunnelløp og beredskap for begge tunneler behandles og vedtas samtidig. «Ingen ting er finansiert før alle ting er finansiert».

Styret mener videre at fylkeskommunen ved alternativ 3 i stor grad imøtekommer næringslivets kraftige innvendinger til det første løsningsforslaget som ble presentert for gjennomføring av utbedring av Frøyatunnelen. Og som også skulle være mal for utbedring av Hitratunnelen. Alternativ 3 vil kunne la seg gjennomføre uten konsekvenser av betydning for næringsliv og skole.

Tre ulike alternativer er vurdert:

1) Døgnkontinuerlig drift med døgnkontinuerlig stenging (ferge). Anslått byggetid 10-11 mnd. Anslått byggekostnad 5-10 % lavere enn alternativ 3 (fergekostnad, oppstillingsplass)

2) Døgnkontinuerlig drift med kolonnekjøring hele døgnet. Anslått byggetid 14 mnd. Anslått byggekostnad 10-15 % høyere enn alternativ 3.

3) Nattarbeid med tidsbestemte kolonner, åpent for normal trafikk på dagtid. Anslått byggetid 18 mnd .Styret mener imidlertid at debatten det siste året har tatt inn i seg et beredskaps- og sikkerhetsaspekt som vi ikke kan se bort fra når denne rehabiliteringen nå må gjennomføres. Styret i Hitra Næringsforening stiller seg derfor bak følgende punkter i uttalelsen fra styret i Frøya Næringsforum tilkommunestyret i Frøya Kommune. (Teksten er endret noe for å favne øyregionen der uttalelsen fra Frøya Næringsforum kun nevner Frøya.)

Om Frøyatunnelen:

• Beredskapen må styrkes til et nivå som sikrer at varer og mennesker kan fraktes mellom øyene kontinuerlig. Dersom ferge velges som beredskapsløsning er kravet fra næringslivet i øyregionen at det etableres permanente beredskapsfergeleier og oppstillingsplasser, samt at det inngås en avtale om tilgjengelig beredskapsferge med et rederi. Denne fergen må være stor nok til å kunne ta unna den svært omfattende trafikken næringsliv og befolkning på øyene skaper. Næringslivet har liten tillit til at dette løsningsalternativet vil kunne la seg gjennomføre.

• I takt med vekst i næringsliv og befolkning i øyregionen vil trafikken i tunnelen øke betydelig. Dette øker faren for ulykker. Det må etableres et bedre sikkerhetsregime i tunnelen. Ved en større ulykke i tunnelen, f.eks. brann, må det være mulig for folk å flykte til en rømningstunell. Denne må lede til utgang i frisk luft .Det er derfor et absolutt minimumskrav fra næringslivet i øyregionen at fylkeskommunen finansierer en rømningstunnel, parallelt med eksisterende tunnelløp, når vedtak om rehabilitering av tunnelen kommer til behandling i fylkeskommunens politiske organer. Dette alternativet er utredet av Sweco. En rømningstunnel må utformes slik at den også kan brukes til transport av varer og mennesker i perioder hvor hovedtunnelen er stengt. Dette sikrer nødvendig beredskap og sikkerhet. Kostnadene med en slik løsning vil heller ikke være dramatiskes ammenlignet med kostnadene knyttet til en tilfredsstillende løsning med beredskapsferge.

Om Hitratunnelen:

• Også i.f.m. Hitratunnelen må beredskapen styrkes. Politisk ledelse på begge øyene har med støtte fra næringslivet i mange år jobbet for å få etablert en fergeforbindelse mellom Laksåvika i Hitra og Kjørsvikbugen i Aure, både av hensyn til et utvidet bo- og arbeidsmarked, som et alternativ til tungtransport til og fra øyregionen og som en del av en beredskapsløsning ved langvarig stenging av Hitra-tunnelen. Hitra Næringsforening ber om at Trøndelag Fylkeskommune setter dette prosjektet i sammenheng med en nødvendig beredskapsforbedring i.f.m. Hitratunnelen.

• Rambøll sier i sin rapport at «ved en langvarig stenging av Hitratunnelen vil Hitra Kysthavn kunne benyttes som nødløsning. Enten ved å øke frakten av fisk til det europeiske markedet med båt, eller ved å kjøre beredskapsferge til et fergeleie som kan etableres på fastlandssiden. Det må vurderes om det skal etableres et fast fergeleie på fastlandssiden som beredskap.» Hitra Næringsforening mener at man, for å kunne ta unna den totale mengden forventet sjømattransport fra øyregionen, i tillegg må legge til rette for ro/ro og større ferger når man bygger detn ye fergeleiet i Kjørsvikbugen. Hitra Næringsforening mener at for å ha en tilfredsstillende beredskap så må både fergeforbindelsen Laksåvika Kjørsvikbugen og ro/ro fasiliteter i Kjørsvikbugen på plass.

Når det gjelder Rambølls anbefaling og næringslivet på Frøya sitt ønske om bygging av et nytt løp for fjordkryssingen fra Dolmøya til Frøya deler styret i Hitra Næringsforening tanken om at dette ville vært den gunstigste løsningen på lang sikt, sett i lys av at den økningen i verdiskaping som forventes innenfor havbruk og tilknyttede bransjer. Vi anser det imidlertid ikke som realistisk at man kan få på plass finansiering av et slikt prosjekt raskt nok til at det kan komme med i saksbehandlingen i denne omgang.

Styret i Hitra Næringsforening er imidlertid åpne for å delta i en dialog om dette i neste omgang, og vi ønsker at det tas hensyn til en slik mulig utvikling når rømmingstunnelen bygges.

For styret i Hitra Næringsforening

Ola Skjåk Bræk, styreleder

Randi Storsve Lundquist, daglig leder

Hitra, 28. april 2021